Κ.Υ.Α. Αριθ. 4000/3/10−ο΄/14.12.2011 Τροποποίηση της αριθ. 4000/3/10−ξζ΄ από 14−5−2010 κοινής υπουργ

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Αριθ. 4000/3/10−ο΄/14.12.2011
Τροποποίηση της αριθ. 4000/3/10−ξζ΄ από 14−5−2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β΄ 665).

Αριθ. 4000/3/10−ο΄

Τροποποίηση της αριθ. 4000/3/10−ξζ΄ από 14−5−2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β΄ 665).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.1975/1991 «Είσοδος − έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄− 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 148).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 147).

7. Την αριθ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπλ. Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. 4000/3/10−ξζ΄ από 14-5−2010 «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» απόφασης μας (Β΄ 665) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν από τη λήξη των κατεχόμενων τίτλων. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί μετά τη λήξη ισχύος των κατεχόμενων τίτλων, αυτή εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, χωρίς να απαιτείται η κατοχή προξενικής θεώρησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ανανέωσης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 11».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

(Visited 2 times, 1 visits today)
Please follow and like us: