ΕΕ: Νέα δέσμη κανόνων για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κρατικές προμήθειες.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΕ: Νέα δέσμη κανόνων για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κρατικές προμήθειες.

Ειδήσεις – Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΕΕ: Νέα δέσμη κανόνων για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κρατικές προμήθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια δέσμη κανόνων βάσει των οποίων η άσκηση ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών αποσυνδέεται από την υποχρέωση της κοινοποίησης στην ΕΕ των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν.

Ειδικότερα, μετά από εκτενείς δημόσιες διαβουλεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια αναθεωρημένη δέσμη κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δημόσιων αντισταθμίσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η νέα δέσμη αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις, εισάγει μια διαφοροποιημένη και αναλογική προσέγγιση με απλοποιημένους κανόνες για τις ΥΓΟΣ που είναι μικρής κλίμακας, τοπικές ή επιδιώκουν κοινωνικό σκοπό, και παράλληλα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα ζητήματα ανταγωνισμού στις υποθέσεις μείζονος σημασίας.

Όπως είναι γνωστό, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες είναι γενικού συμφέροντος.

Ωστόσο η Επιτροπή, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, πρέπει να διασφαλίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν προκαλεί αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Αναλυτικότερα, με βάση τις σημερινές προτάσεις, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή, ανεξάρτητα από το ποσό της αντιστάθμισης που έχουν λάβει.

Οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν “κοινωνικές ανάγκες όσον αφορά την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, τη φροντίδα παιδιών, την πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μέριμνα και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων”.

‘Αλλοτε μόνο τα νοσοκομεία και η κοινωνική κατοικία απαλλάσσονταν.

‘Αλλες ΥΓΟΣ απαλλάσσονται υπό τον όρο το ποσό της αντιστάθμισης να είναι λιγότερο από 15 εκατ.

ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να καθοριστεί ελάχιστο ποσό αντιστάθμισης για όλες τις άλλες υπηρεσίες, κάτω από το οποίο το μέτρο θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει στοιχείο ενίσχυσης.

Το ελάχιστο ποσό ΥΓΟΣ θα καθοριστεί σε 500.000 ευρώ ανά τριετία.

Τούτο θα περιορίσει τη γραφειοκρατία για τις μικρές ΥΓΟΣ.

Οριστική απόφαση θα ληφθεί την άνοιξη.

Εξάλλου, μελλοντικά θα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος άλλων ΥΓΟΣ που αφορούν ποσά αντιστάθμισης άνω των 15 εκατ. ευρώ ετησίως και όπου είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς.

Όταν αυτό είναι δυνατόν, η ΥΓΟΣ θα πρέπει να ανατίθεται κατόπιν ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος για τους φορολογουμένους που πληρώνουν τις υπηρεσίες.

Τέλος ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Η νέα δέσμη για τις ΥΓΟΣ παρέχει στα κράτη μέλη ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο εύκαμπτο πλαίσιο για τη στήριξη της παροχής στους πολίτες υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες είναι ακόμη πιο αναγκαίες στη σημερινή περίοδο κρίσης.

Καθήκον της Επιτροπής, βεβαίως, είναι να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ανατεθεί υπηρεσίες γενικού συμφέροντος δεν εισπράττουν υπερβολική αποζημίωση, οπότε διασφαλίζεται ανταγωνιστική δραστηριότητα και απασχόληση καθώς και αποτελεσματική χρήση των ανεπαρκών δημόσιων πόρων”.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: