Υπ. Δικαιοσύνης Αριθμ. 113523/05.12.2011 Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Δικαιοσύνης Αριθμ. 113523/05.12.2011
Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) .

Αριθμ. 113523

(ΦΕΚ Β΄ 2834/15.12.2011)

Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/ 2003 (ΦΕΚ Α΄309) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α΄80) «Τροποποίηση του ν.3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» και

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να εγγράφουν αυθημερόν στα οικεία βιβλία κατασχέσεων ή αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα την, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/2003 (Α΄309) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3849/2010 (Α΄80), εκδιδόμενη διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου με την σχετική αίτηση και περίληψη που θα τους επιδοθεί.

Η διάταξη ή το βούλευμα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, έκταση και όρια, τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη και εάν είναι δυνατόν τους τίτλους κτήσεως.

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αποστείλουν σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής της κατασχέσεως στη Δικαστική Αρχή που είχε ζητήσει την καταχώριση προκειμένου να συμπεριληφθεί στη σχετική δικογραφία.

Η εγγραφή της ανωτέρω κατασχέσεως δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη άλλων προϋφισταμένων κατασχέσεων και αίρεται με πράξη των οργάνων που την διέταξαν.

Για τις ανωτέρω εγγραφές δεν καταβάλλονται τέλη και δικαιώματα υπέρ οιουδήποτε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com