Αριθμ. 44760/1362/24.10.2011 Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικο

Print Friendly, PDF & Email

 

Αριθμ. 44760/1362/24.10.2011
Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων».

 

Αριθμ. 44760/1362

(ΦΕΚ Β΄ 2409/01.11.2011)

Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις

1. Του άρθρ. 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

2. α) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213/7−10−2009).

β) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/5−11−2009).

3. Τις διατάξεις του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136/2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3581/2007.

4. Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 24 παρ. 3 και των άρθρων 27 και 39 αυτού.

5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L157/87/9.6.2006) και, ιδίως, τις διατάξεις των άρθρων 29, 32 και 43 αυτής.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α΄ 94/2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1001939ΕΞ (ΦΕΚ τ. Β΄ 77 /29−01−10) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως “υποχρεωτικών έλεγχων”» ( 005/2010/Ε.Λ.Τ.Ε).

9. Την από 6.5.2008 Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» (2008/362/ΕΚ, ΕΕ L 120/20/7.5.2008).

10. Την από 15.11.2000 Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του υποχρεωτικού λογιστικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση − Ελάχιστες υποχρεώσεις» (2001/256/ ΕΚ, ΕΕ L 091/31.3.2001)

11. Τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε.)

12. Το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

13. Την από 26/07/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με το καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (αριθ. ΠΟΛ 1159 − ΦΕΚ Β΄ 1657/26.7.2011).

14. Την από 25/08/2011 εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. αναφορικά με την έκδοση κανονιστικής πράξης για την «Καθορισμός ελεγκτικών εργασιών ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συναφή θέματα».

15. Το με αριθμό 52/ 16/9/2011 πρακτικό του Δ.Σ της Ε ΛΤΕ,

αποφασίζουμε:

1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 και των διατάξεων της κανονιστικής πράξης υπ’ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως “υποχρεωτικών έλεγχων”», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία που αναλαμβάνεται και διενεργείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 1159/22.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1657) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008.

2. Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παραγράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» .

3. Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.Ε., δύναται να ορίζει ως «εντεταλμένους ελεγκτές» κατά την έννοια του άρθρου 3 της ως άνω υπ’ αριθμ. 007/2010 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών εργασιών της παραγράφου 1 της παρούσας.

4 Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com