ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/2011 (ΦΕΚ Α΄ 227/02.11.2011) Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/2011 (ΦΕΚ Α΄ 227/02.11.2011)
Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ        Αρ. Φύλλου 227        2 Νοεμβρίου 2011

__________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95

Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32) και β) του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 262/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ο συμβολαιογράφος δημοσιεύει τα στοιχεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην επίσημη ιστοσελίδα, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Συμβολαιογράφων, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.). Τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας αφορούν ιδίως στο ονοματεπώνυμο, στα αναλυτικά στοιχεία της διεύθυνσης του γραφείου, στον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης και του τηλεομοιοτύπου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο ωράριο λειτουργίας του γραφείου, στην τυχόν γνώση ξένων γλωσσών και στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com