Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. 42333/03.11.2011 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 17302/19-4-2011 απόφασης «Κατα

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. 42333/03.11.2011
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 17302/19-4-2011 απόφασης «Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης                                                                      3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας                                               Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ          Αριθμ. Πρωτ. 42333

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες :                                                                               ΠΡΟΣ

τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267                           ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

φαξ : 210 3332264

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17302/19-4-2011 απόφασης «Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α – 8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π .Δ. 63/2005 (Α-98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α-165).

4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α- 147).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-148)

6. Την υπ’ αριθμ. 2667/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-1603).

7. Την υπ’ αριθμ. 17296/19-4-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξη, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της Επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και δικτύωσης του ν. 3908/2011 για το έτος 2011» (Β’ – 653).

8. Την υπ’ αριθμ. 17302/19-4-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011» (Β-653) καθώς και το ύψος των ποσών που παραμένουν αδιάθετα μετά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 17302/19-4-2011 απόφαση «Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011», ως εξής :

α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 1

Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α’ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά τη β’ εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2011, καθορίζεται ποσό φορολογικής απαλλαγής ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ.»

β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 2

Επενδυτικό σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β’ του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά τη β’ εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2011, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ.»

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 (Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής) αντικαθίσταται, ως εξής :

«3. Κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2011, για την ενίσχυση σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε οκτακόσια είκοσι εκατομμύρια (820.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσό κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τις υφιστάμενες διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης των, το πληθυσμιακό μέγεθος τους, τις επιπτώσεις της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο, την απορρόφηση των κονδυλίων της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου και τον προσανατολισμό των επενδύσεων σε σχέση με το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων, ως εξής:

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ

(ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ

(Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

A.M.Θ.

45.000.000

18.000.000

40.000.000

16.000.000

85.000.000

34.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

60.000.000

26.000.000

50.000.000

20.000.000

110.000.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

25.000.000

10.000.000

22.000.000

9.000.000

47.000.000

19.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

35.000.000

15.000.000

34.000.000

14.000.000

69.000.000

29.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

35.000.000

14.000.000

25.000.000

11.000.000

60.000.000

25.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

15.000.000

7.000.000

15.000.000

5.000.000

30.000.000

12.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

44.000.000

18.000.000

35.000.000

15.000.000

79.000.000

33.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

25.000.000

10.000.000

25.000.000

10.000.000

50.000.000

20.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

35.000.000

13.000.000

30.000.000

12.000.000

65.000.000

25.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

50.000.000

20.000.000

44.000.000

16.000.000

94.000.000

36.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

25.000.000

11.000.000

22.000.000

9.000.000

47.000.000

20.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

20.000.000

7.000.000

20.000.000

7.000.000

40.000.000

14.000.000

ΚΡΗΤΗ

24.000.000

9.000.000

20.000.000

8.000.000

44.000.000

17.000.000

Επικράτεια

438.000.000

178.000.000

382.000.000

152.000.000

820.000.000

330.000.000

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com