Κ.Υ.Α. Αριθμ. 18863/04.10.2010 Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 18863/04.10.2010
Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε.

 

Αριθμ. 18863

(ΦΕΚ Β΄ 2411/01.11.2011)

Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του π.δ. 258/93 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», (ΦΕΚ Α’ 112), όπως ισχύει.

β) του άρθρ.2 του ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α’ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

δ) των άρθρων 4 και 5 του π.δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011).

ε) των άρθρων 1 και 2 του π.δ 73/2011 (ΦΕΚ Α’ 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».

στ) του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68) και ιδίως της παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 αυτού.

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

η) του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει.

θ) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38).

ι) του αρθρ. 6 παρ.4 του ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια−Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 51/Α/29.03.2010).

ια) του π.δ 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄/17.06.2011).

ιβ) του π.δ.66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α΄/27.06.2011).

ιγ) της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 1603/Β΄/11.07.2011), όπως ισχύει.

ιδ) του άρθρου 1 της υπ’αρ.Υ352 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β΄/11.07.2011). 2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εβδομαδιαίες πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ

ATHENS NEWS

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

REAL NEWS

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ+13

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΑΘΗΝΑ

AGRENDA

ΑΘΗΝΑ

ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α1)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΘΗΝΑ

Η ΕΠΟΧΗ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΙΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΑΠΟΨΗ

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com