ΠΟΛ 1221/25.10.2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1221/25.10.2011   

Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  ΠΟΛ 1221

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

κ’ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα

Πληροφορίες:Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή

Τηλέφωνο:210 3375888

Fax:210 3375041

E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 α του άρθρου 4 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) οι Δ.Ο.Υ. χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) « Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 19 του ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’), καταργούνται οι ως άνω διατάξεις του ν.3325/2005.

Κατόπιν τούτου , για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών από τις Δ.Ο.Υ., σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας .

Με την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της παραπάνω άδειας, παύει πλέον να υφίσταται η εξαίρεση των εν λόγω εταιρειών από το πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3- 2011 (ΦΕΚ 470 Β’) και κατ’ επέκταση, από τη σύσταση και την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (σχετ. περ. 3 της ΠΟΛ. 1081/8-4-2011).

Συνεπώς, με την κατάργηση της ως άνω διάταξης οι Υ.Μ.Σ. θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών και των προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών ( Α.Ε., Ε.Π.Ε.) εταιρειών που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής άδειας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: τέσσερα (4) φύλλα

(Visited 2 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com