ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/174/21.10.2011 Υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτι

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/174/21.10.2011
Υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ από τα Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα, 21/10/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθ. Πρωτ.: Γ99/1/174

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ από τα Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Σχετ: Εγκ. 4/2002, 19/2010.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 15 α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, για το οποίο δόθηκαν οδηγίες με την Εγκ. 19/2010, προβλέπεται, για ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων σε χειρόγραφη μορφή, οι οποίες αποστέλλονται στο Κέντρο Επεξεργασίας (Κ.ΕΠ.), με την διαδικασία που περιγράφεται στην Εγκ. 4/2002, ώστε να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., να γίνει η χρέωση εργοδοτών κ.λ.π.. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα από το σύστημα, καταχώρησης του περιεχομένου αυτών από τους υπαλλήλους των Υποκ/των ή Παραρτημάτων του Ιδρύματος .

Από την δεκαετή πλέον εφαρμογή του Ο.Π.Σ και τις σχετικές τροποποιήσεις διαδικασιών για το υπόψη θέμα , διαπιστώνεται ότι:

• Μετά την υποχρεωτική υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, από όλους σχεδόν τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και ικανού αριθμού εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων , που αναφέρονται στην Εγκ. 19/2010, αφ’ ενός μεν ο συνολικός αριθμός των Α.Π.Δ. είναι πλέον περιορισμένος και αφ’ ετέρου ο μέσος όρος των εγγραφών αυτών , δεν είναι μεγαλύτερος των δύο(2).

Επομένως, εάν η καταχώρηση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. καθιερωθεί να γίνεται από το προσωπικό των μονάδων μας , η επιβάρυνση της εργασίας του από την αιτία αυτή θα είναι πολύ μικρή.

• Το προσωπικό των μονάδων μας είναι πλέον επαρκώς εκπαιδευμένο στη χρήση σχετικής οθόνης, που είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό υποσυστήματος εισφορών και ήδη μεγάλος αριθμός των εν λόγω Α.Π.Δ. , δεν αποστέλλονται στο Κ.ΕΠ από τις μονάδες μας, αλλά η καταχώρησή τους γίνεται από το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές.

• Με την ισχύουσα διαδικασία της αποστολής Α.Π.Δ. στο Κ.ΕΠ., η οποία στις πλείστες των περιπτώσεων γίνεται μία φορά τον μήνα, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι, για λανθασμένες καταχωρήσεις ή εγγραφές από τους εργοδότες, απαιτείται χρόνος για τη διόρθωσή τους, καθυστερεί η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων.

• Η συνέχιση της διαδικασίας καταχώρησης Α.Π.Δ. από το Κ.ΕΠ. έχει ως συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος με ποσά, που προβλέπονται από υφιστάμενες ή από τυχόν μελλοντικές συμβάσεις για ανάθεση του έργου στον ανάδοχο, ενώ, υφίσταται απόλυτος ανάγκη για την καταβολή προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του Ιδρύματος.

Με τα δεδομένα αυτά, η Διοίκηση του Ιδρύματος αποφάσισε όπως, από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου, η μέχρι τώρα προαιρετική καταχώρηση του περιεχομένου χειρόγραφων Α.Π.Δ. από τις μονάδες μας ,να καταστεί υποχρεωτική.

Επομένως, από τούδε και στο εξής, η δυνατότητα αποστολής χειρόγραφων Α.Π.Δ. στο Κ.ΕΠ., παύει να υφίσταται και η καταχώρηση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. αυτών, πρέπει να γίνεται από υπαλλήλους του Ιδρύματος.

Οι Διευθυντές των Υποκ/των και οι Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων παρακαλούνται όπως φροντίσουν για την ανακατανομή εργασιών, όπου είναι απαραίτητο, ώστε, τα τμήματα Εσόδων ( Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων) να φέρουν σε πέρας και τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com