Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/16606/470/10.10.2011 Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/16606/470/10.10.2011
Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ B΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10

ΤELEFAX : 210 – 3368148

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ :

Ε. Βρέκου (Κύρια Ασφάλιση) 210 – 3368124

Ε. Ράπτη(Κύρια Ασφάλιση Αυτοαπασχολούμενων)

210 – 3368109

Μ. Βογιατζόγλου (Επικουρική Ασφάλιση)

210 – 3368151

E. Σπύρου (Πρόνοια) 210 – 3368159

Κ. Παπανικολάου (Ασθένεια) 210 – 3368224

Αθήνα, 10/10/2011

Αριθ. Πρωτ. Φ80000/16606/470

ΠΡΟΣ :

1. Προεδρία της Δημοκρατίας

Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων

Υπόψη: κ. Μπαλαγιάννη

2.Όλα τα Υπουργεία

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και των εποπτευόμενων φορέων τους.)

3.Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΚΟΙΝ.

1.Γενικό Νοσοκομείο Χίου

«Σκυλίτσειο» /Ελ. Βενιζέλου 2

821 00 ΧΙΟΣ

2.Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

«Αγιος Δημήτριος»

Ελ. Ζωγράφου 2

546 84 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄)»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να ενημερώσουν τους εκκαθαριστές τους, για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3865/2010 (152 Α΄) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» ρυθμίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011.

Ι. Κύρια ασφάλιση

Α. Τακτικοί Διοικητικοί υπάλληλοι

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά τους προσλαμβανόμενους για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο πριν την 1.1.2011.

Ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού του υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη της υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Συνεπώς, εάν υπάλληλος έχει ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31.12.2010 και η ανάληψη υπηρεσίας λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, δεν θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο υπάλληλος αυτός υπάγεται καταρχήν στην ασφάλιση του δημοσίου και μόνο εάν το επιλέξει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 θα υπαχθεί στη ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους υπάχθηκαν στην ασφάλιση μέχρι 31.12.92 ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/92, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εφεξής.

Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, καταβάλλεται επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επίσης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προκειμένου για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους επί του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν.2084/92 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Β.Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011 με την ιδιότητα του ιατρού και του μηχανικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 (170 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.», με την οποία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ.1α του άρθρου 2 του ν.3865/2010, που έχει εφαρμογή αναδρομικά από 1-1- 2011, ορίζεται ότι από την υποχρεωτική υπαγωγή των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλων – λειτουργών στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) καθόσον για αυτά έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων Τομέων του φορέα.

Ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1993 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/92.

Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα απ’ αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α., ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Για τις περιπτώσεις των προσώπων που διορίσθηκαν με ΦΕΚ του 2010, ανέλαβαν όμως υπηρεσία το 2011, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές.

Σας επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα πρόσωπα που διορίζονται στο Δημόσιο ως δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι από 1/1/2011, τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά πλέον μόνο στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και όχι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου παύει το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992 για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους.

Προκειμένου οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να ενημερώνονται, για τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου-εργοδότη καθώς και για τα πακέτα κάλυψης που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ για τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου-εργοδότη των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ να απευθύνονται στους αρμόδιους Τομείς του.

ΙΙ. Επικουρική ασφάλιση

Α.Τακτικοί Διοικητικοί υπάλληλοι

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1β του άρθρου 2 του ν.3865/2010, τα αναφερόμενα στην παρ. 1α πρόσωπα, ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης.

Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 01.01.2011 (χωρίς καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο) και υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση, υπάγονται στους αντίστοιχους φορείς – τομείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

Επισημαίνεται ότι, με την διάταξη αυτή προσδιορίζεται ο φορέας επικουρικής ασφάλισης των μετά την 1.1.2011 προσλαμβανομένων στο Δημόσιο, ο οποίος συμπίπτει με τον φορέα που ασφαλίζονται οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι, ενώ ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους, όπως εννοιολογείται παρακάτω, τόσο για την υποχρεωτικότητα της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του κάθε φορέα – τομέα σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές διατάξεις, όσο και για τα ποσοστά των ασφαλιστικών τους κρατήσεων, εξακολουθεί να ισχύει.

Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992.

Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1.1.1993 και μετά.

Β.Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011, με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού.

Τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011 με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού και ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στο ΙΒ για το Ε.Τ.Α.Α., για επικουρική ασφάλιση καταλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 (170Α΄) από τις καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι οποίες προβλέπουν τόσο την υπαγωγή στην ασφάλιση όσο και τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους

Ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1993 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/92, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικού φορέα λόγω ιδιότητας και απασχόλησης δίνεται η δυνατότητα επιλογής εντός προθεσμίας έξι μηνών από την απόκτηση της ιδιότητας ή της απασχόλησης, με δήλωση του ίδιου του ασφαλισμένου που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες. Αν όμως δεν υποβληθεί δήλωση η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στον φορέα απασχόλησης, με εξαίρεση την ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ η οποία είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους ιατρούς νέους ασφαλισμένους μετά τη 1.1.1993 και επειδή στο ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος Επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) οι ιατροί, οι οποίοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011 στο Δημόσιο έχουν υποχρέωση, κατά τα ανωτέρω, να υπαχθούν για επικουρική ασφάλιση στην ασφάλιση εκείνου του φορέα στον οποίο έχουν υποχρέωση υπαγωγής λόγω απασχόλησης.

Στους επισυναπτόμενους πίνακες (1) και (2) αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά των ασφαλιστικών κρατήσεων παλαιών και νέων ασφαλισμένων, για τα Ταμεία του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ αντίστοιχα.

ΙΙΙ. Πρόνοια

Α. Τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι

Όσον αφορά την ασφάλιση για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, των διοριζόμενων για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011, (χωρίς καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο) τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, θα υπαχθούν στην ασφάλιση των αντίστοιχων φορέων – τομέων πρόνοιας που έχουν υπαχθεί οι συνάδελφοί τους, που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

Β. Τακτικοί υπάλληλοι που διορίζονται μετά την 1-1-2011 με την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού.

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 39 του ν. 2084/1992 ορίστηκε ότι υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας και ότι η ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωτική.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρων διατάξεων του ν. 2084/1992, του 3865/2010 και του ν. 3996/2011 προκύπτει ότι:

α) Ιατροί και μηχανικοί που διορίζονται με την ιδιότητα του διοικητικού υπαλλήλου θα ασφαλίζονται σε ένα φορέα πρόνοιας ο οποίος θα είναι αυτός που ασφαλίζονται οι διορισμένοι μετά την 1-1-1993 συνάδελφοί τους διοικητικοί υπάλληλοι.

β)Ιατροί και μηχανικοί που διορίζονται με την ιδιότητα τους θα ασφαλίζονται σε ένα φορέα πρόνοιας ο οποίος θα είναι αυτός που ασφαλίζονται οι διορισμένοι μετά την 1-1-1993 συνάδελφοί τους με την αντίστοιχη ιδιότητα ήτοι ο Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών και ο Τομέας Πρόνοιας Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ αντιστοίχως

Στον επισυναπτόμενο πίνακα (3) αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά ασφαλιστικών κρατήσεων, για παλαιούς και για νέους ασφαλισμένους για τους Τομείς Πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ και για τους Τομείς ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ.

Ι V . Ασθένεια

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των διοριζόμενων για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011, τα πρόσωπα αυτά θα υπαχθούν στον φορέα ασθένειας που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους, οι οποίοι έχουν διορισθεί στο Δημόσιο κ.λ.π. από 1-1-1993 και μετά.

Ειδικότερα, οι διοικητικοί υπάλληλοι που διορίζονται ως μόνιμοι στο Δημόσιο μετά την 1-1-2011 συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΠΑΔ για παροχές ασθένειας και να καταβάλλουν την εισφορά, που προβλέπεται από το άρθρο 35 του ν.2084/1992(165 Α) για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ενώ διοικητικοί υπάλληλοι που διορίζονται στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για υγειονομική περίθαλψη, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται από το ίδιο άρθρο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι Υγειονομικοί (ιατροί και φαρμακοποιοί) που διορίζονται ως μόνιμοι στο Δημόσιο για πρώτη φορά από 1-1-2011 υπάγονται για παροχές ασθένειας στο Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ και καταβάλλουν εισφορά ως εξής:

α) Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) υγειονομικοί του ΤΣΑΥ εισφορά σε ποσοστό 5% ή 2,15% όταν δεν επιτρέπεται από το νόμο να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του γιατρού και εργοδοτική εισφορά 4,30% επί των πάσης φύσεως αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, σήμερα είναι 693,35€ και ανώτερες μέχρι το ανώτερο ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (είναι 2.373,5€για το έτος 2011).

β)Οι ασφαλισμένοι από 1-1-1993(νέοι ασφαλισμένοι) υγειονομικοί του ΤΣΑΥ καταβάλλουν εισφορά ασφαλισμένου 2,55% και εργοδότη 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών.

γ) Οι ειδικευόμενοι ιατροί ή οι εργαζόμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου (νέοι ασφαλισμένοι) υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΥ για παροχές ασθένειας σε είδος και για παροχές σε χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλουν για το ΤΣΑΥ εισφορά ασφαλισμένου 2,15% και εργοδότη 4,30% και στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ εισφορά ασφαλισμένου 0.40% και εργοδότη 0,80%επί των πάσης φύσεως αποδοχών .

Mε βάση τα προαναφερόμενα, ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα:

1 ο Παράδειγμα

Τακτικός υπάλληλος ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο μετά την 1.1.2011 ως διοικητικός, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί στο ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας ΝΠΔΔ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και για ασθένεια στον ΟΠΑΔ.

2 ο Παράδειγμα

Ιατρός (νέος ασφαλισμένος από 1-1-1993), ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο με την ιδιότητα του ιατρού μετά την 1.1.2011, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση επειδή στο ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) θα υπαχθεί στο ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

3 ο Παράδειγμα

Ιατρός (νέος ασφαλισμένος από 1-1-1993), ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά με την ιδιότητα του ιατρού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1.1.2011, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση επειδή στο ΤΣΑΥ δεν λειτουργεί κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ελλείπον κλάδος) θα υπαχθεί στον Τομέα «ΤΕΑΠΟΚΑ» του ΤΕΑΔΥ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

4 ο Παράδειγμα

Μηχανικός (νέος ασφαλισμένος μετά τη 1.1.1993), εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, ο οποίος διορίζεται στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για πρόνοια θα υπαχθεί στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και για ασθένεια στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

5 ο Παράδειγμα

Μηχανικός (παλαιός ασφαλισμένος μέχρι 31.12.1992), που υπάγεται ήδη στην κύρια ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στην Ειδική Προσαύξηση, ο οποίος διορίζεται για πρώτη φορά στο Δημόσιο, μετά την 1.1.2011 ως διοικητικός υπάλληλος, για κύρια ασφάλιση, θα υπαχθεί υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για επικουρική ασφάλιση θα υπαχθεί μόνο στο ΤΕΑΔΥ, καθόσον, αφού υπάγεται στον φορέα αυτό υποχρεωτικά, εξαιρείται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την καταστατική του διάταξη (άρθρο 59 του ν. 3996/2011) ενώ για πρόνοια θα υπαχθεί μόνο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού υπάγεται στον φορέα αυτό υποχρεωτικά, εξαιρείται από την ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την καταστατική του διάταξη (άρθρο 20 του ν. 3518/2006) και τέλος για ασθένεια θα υπαχθεί στον ΟΠΑΔ.

Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και για τυχόν ειδικότερα ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και οδηγιών.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ (.pdf)

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com