Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Οικ.13695/2932/07.10.2011 Συμπληρωματικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FA

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Οικ.13695/2932/07.10.2011
Συμπληρωματικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) που υποβάλλονται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119

Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Πληροφορίες : Ι. Κωττάκης

Τηλέφωνο : 210-6969241, 269, 270

FAX : 210-6969240

Αθήνα, 07-10-2011

Α.Π.: Οικ.13695/2932

Προς: α) ΕΦΕΠΑΕ, Σεβαστουπόλεως

113 Αθήνα, Fax: 210-6916468

(Υπόψη κας Αραμπατζή – Λαδιά)

Fax:210 – 6916468

Κοιν: κ. Τσιτσόπουλο Ιωάννη

Υπέυθ. ΟΤΥ ΝΚΕ / ΕΦΕΠΑΕ,

Fax:2310 – 480003

β) ΕΥΔ – ΕΠΑΕ

Υπόψη κας Κωτσοπούλου και κας

Παπαβασιλείου

 

Θέμα : Συμπληρωματικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ( FAQs ) που υποβάλλονται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Σχετ. : α) Η από 03- 10-2011 ηλεκτρονική επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ «Ερωτήματα Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας» (κ. Τσισόπουλος – Υπέυθ. ΟΤΥ Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας / ΕΦΕΠΑΕ) και τα συνημμένα σε αυτήν αρχεία (ερωτήσεις και εισηγήσεις απαντήσεων)

β) Ο Οδηγός υλοποίησης του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις εισηγήσεις των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και των συνημμένων σε αυτά αρχείων, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις του ανωτέρω (β) σχετικού, ακολούθως επισυνάπτουμε συμπληρωματική κατάσταση απαντήσεων στις συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Παρακαλούμε επίσης για την άμεση ανάρτηση της συμπληρωματικής κατάστασης (η αρίθμηση των ερωτήσεων ξεκινάει από το σημείο της τελευταίας ερώτησης της πρώτης κατάστασης) σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες.

Ο Γεν. Δ/ντής, II ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Στήριξης Βιομηχανίας

Ι. Πατίρης

Συνημμένα:

— Κατάσταση Ερωτήσεων – Απαντήσεων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ (.pdf)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O . E . η οποία θα συσταθεί μετά την υποβολή της πρότασης δύναται ο μέτοχος να είναι ταυτόχρονα και το άτομο που θα προσλάβει η επιχείρηση στην κατηγορία ‘’Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων’’ εφόσον διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος για την κατηγορία δαπάνης ‘’Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων» πέρα των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται ότι: «Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης». Κατά συνέπεια, εάν η επιχείρηση συσταθεί μετά την υποβολή της πρότασης, δύναται εις εκ των μετόχων της (όχι ο κάτοχος της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου) να είναι το άτομο που θα προσλάβει η επιχείρηση στην κατηγορία ‘’Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων’’ εφόσον βέβαια θα πληροί και όλες τις άλλες προϋποθέσεις που αναφέρει ο Οδηγός του προγράμματος.

97. Σε μία υπό σύσταση/νεοσύσταση επιχείρηση είναι υποχρεωτική η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εκτός των μετόχων;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Για της περίπτωση των υπό σύσταση και νεοσύστατων επιχειρήσεων με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης είναι υποχρεωτική η επίτευξη του στόχου : « Προσλήψεις / Απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων)». Κατά συνέπεια η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εκτός των μετόχων δεν είναι υποχρεωτική.

98. Μία νέα επιχείρηση μπορεί να προσλάβει μετά την προκήρυξη του προγράμματος ως εργαζόμενο έναν από τους μετόχους της επιχείρησης και να τον δηλώσει στην κατηγορία ‘’Αμοιβές Εξειδικευμένου Προσωπικού’’;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος και σε συνάρτηση και με την ερώτηση….., για την κατηγορία δαπάνης ‘’Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων» πέρα των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται ότι «Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης». Κατά συνέπεια η νέα επιχείρηση μπορεί μεν να προσλάβει το μέτοχο ως εργαζόμενο αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τον δηλώσει στην κατηγορία ‘’Αμοιβές Εξειδικευμένου Προσωπικού’’. Μπορεί όμως αν το επιθυμεί η εταιρία (και υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα) ο μέτοχος να ορισθεί και αξιολογηθεί ως υπεύθυνος έργου.

99. Στις κατηγορία των λειτουργικών δαπανών για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης συμπεριλαμβάνονται διοικητικοί γραμματείς και εργαζόμενοι στο λογιστήριο;

Απάντηση:Στις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης που θα δηλωθούν στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις περιλαμβάνεται αποκλειστικά το προσωπικό που έχει/θα έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση της καινοτομίας. Κατά συνέπεια δεν είναι επιλέξιμες στην εν λόγω δαπάνη οι δαπάνες για αμοιβές διοικητικών γραμματέων, καθώς και εργαζόμενων στο λογιστήριο της επιχείρησης.

100. Μπορεί να δηλωθεί ως έδρα της ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών λογισμικού η κατοικία του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να δηλωθεί υπό την προϋπόθεση ότι από τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν (π.χ. Ε9, τίτλος ιδιοκτησίας) θα τεκμαίρεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη καθώς επίσης ότι στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. βεβαίωση χρήση γης, άδεια/απαλλακτικό από άδεια λειτουργίας). Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την διαμόρφωση, επέκταση, εγκατάσταση κλιματιστικών, κ.λ.π. δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικές εγκαταστάσεων.

101. Η βεβαίωση χρήση γης είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο Νόμο περί έκδοσης αδειών λειτουργίας;

Απάντηση: Η βεβαίωση χρήσης γης αφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης της προτεινόμενης/υφιστάμενης δραστηριότητας της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χώρο / περιοχή, την οποία αποκτά η επιχείρηση από συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώσει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης χρήση γης (ή η δραστηριότητα εξαιρείται ρητώς από το γράμμα του νόμου) τότε ικανοποιείται η σχετική υποχρέωση της επιχείρησης για την κατάθεση του εν λόγω δικαιολογητικού.

102. Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις για τις δαπάνες που αφορούν στα ενοίκια (αυστηρά σχετιζόμενα με την στέγαση / εξυπηρέτηση του «παραγωγικού» χώρου της επένδυσης), ποιες είναι οι προσφορές που πρέπει να υποβληθούν εφόσον ακόμη δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο;

Απάντηση:Το καλύτερο είναι να προσκομισθεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή κατ‘ ελάχιστον προσκόμιση ενός προσύμφωνου μίσθωσης του χώρου. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί μισθωτήριο συμβόλαιο η επιχείρηση σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος θα πρέπει να προσκομίσει με την υποβολή της πρότασης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο κεφάλαιο 12 του Οδηγού του Προγράμματος Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της Υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου της ότι θα προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

103. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας από το 2007, ο οποίος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ορίζεται στον Οδηγό του προγράμματος, θέλει να συστήσει τη δική του επιχείρηση μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον τομέα παροχής υπηρεσιών λογισμικού. Η επιχείρηση του θα ανήκει στις υπό σύσταση ή στις νέες επιχειρήσεις καθώς ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα από το 2007;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η επιχείρηση θα ανήκει στις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

104. Υπό ίδρυση επιχείρηση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα, με επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριοτήτων τόσο στη μεταποίηση όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ό,τι τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, η προτεινόμενη καινοτομία αφορά στους δύο επιλέξιμους ΚΑΔ και οι δαπάνες του έργου μοιράζονται και στους δύο ΚΑΔ, το ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό του έργου θα είναι 200.000 € ή τις 300.000 €;

Απάντηση:Η καινοτομία ως τελικό προϊόν θα είναι είτε υπηρεσία είτε παραγωγή ενός προϊόντος. Κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της προτεινόμενης καινοτομίας στην πρόταση θα εντάσσεται είτε στη μεταποίηση, είτε στην παροχή υπηρεσιών οπότε ανάλογα θα διαμορφωθεί το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

105. Επιλέξιμη επιχείρηση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Στο επιχειρηματικό της σχέδιο περιλαμβάνονται εκτός των άλλων δαπάνη εξοπλισμού H / W στον οποίο είναι ενσωματωμένο λογισμικό ( S / W ) απαραίτητο για την λειτουργία της πλην όμως η αξία του λογισμικού είναι ενσωματωμένη στην τιμή του προϊόντος. Σε ποια κατηγορία θα δηλωθεί λοιπόν η δαπάνη αυτή και εφ΄ όσον η συγκεκριμένη δαπάνη περιλαμβάνει κόστος παραμετροποίησης και εκπαίδευσης επί ποιού κόστους θα υπολογισθεί το όριο του 10% που ισχύει για τις δαπάνες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης λογισμικού ;

Απάντηση: Το βέλτιστο θα ήταν να υπάρχει επιμερισμός δαπανών στην προσφορά ώστε να γίνει και αντίστοιχος επιμερισμός στις επιλέξιμες δαπάνες. Σε γενικότερο πλαίσιο, σε περιπτώσεις εξοπλισμού με ενσωματωμένο – προ-εγκατεστημένο λογισμικό απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμού, η συγκεκριμένη δαπάνη θα δηλώνεται στην κατηγορία δαπανών 2 «Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός» με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται σχετική τεκμηρίωση του οίκου κατασκευής (σχετικά φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών ή/και δηλώσεις συμμόρφωσης ή/και βεβαίωση του οίκου κατασκευής) ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προσφέρεται με ενσωματωμένο το λογισμικό του στη συνολική τιμή. Επίσης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος § 9.2.2 σελ. 27 « Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς αυτού, το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του και το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και έναρξη (θέση) σε λειτουργία» και ως εκ τούτου πιθανές δαπάνες που αφορούν την αρχική τοποθέτηση – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού (start – up της εγκατάστασης) μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία δαπανών. Δαπάνες εκπαίδευσης με όριο το 10% επί του κόστους αγοράς λογισμικού αφορούν μόνο στην εγκατάσταση αμιγώς λογισμικού στην κατηγορία Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες.

106. Στο κριτήριο αξιολόγηση της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού φορέα εξετάζεται εάν για την υλοποίηση της καινοτομικής ιδέας συνεργαστούν μέτοχοι ή υπεύθυνοι έργου με συμπληρωματικές γνώσεις και ειδικότητες. Δύναται οι υπεύθυνοι έργου να είναι οι εξωτερικοί σύμβουλοι ή και οι σύμβουλοι διαχείρισης του έργου που διαθέτουν επιστημονικά προσόντα;

Απάντηση: ΟΧΙ! Οι υπεύθυνοι έργου θα πρέπει να έχουν εξηρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση ως εργαζόμενοι σε αυτήν.

107. Οι δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα Χ VI ‘’Ε x Post Αξιολόγηση’’ του Οδηγού του Προγράμματος είναι υποχρεωτικό να ικανοποιηθούν σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τα στοιχεία που θα δηλωθούν και αφορούν στο έτος αναφοράς;

Απάντηση: Οι εν λόγω δείκτες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα αφορούν στην αξιολόγηση και την εκ των υστέρων παρακολούθηση της επένδυσης και των στόχων που θα τεθούν από την ίδια την επιχείρηση και αναφέρονται στο κεφ. 8 του Οδηγού του Προγράμματος. Στα παραρτήματα ΧV και ΧVI του Οδηγού αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις επιβολής ποινής σε σχέση με τους εν λόγω δείκτες και τα αριθμητικά στοιχεία που δηλώθηκαν από την ίδια την επιχείρηση στο επενδυτικό σχέδιο.

108. Επιχείρηση υπό σύσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την προκήρυξη και πριν την υποβολή της πρότασης και έχει μη επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να επεκταθεί σε επιλέξιμο ΚΑΔ όπως ισχύει για τις νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Ναι μπορεί. Ισχύουν τα αντίστοιχα με τις νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις ως προς το χρόνο απόκτησης του νέου ΚΑΔ και τις περαιτέρω υποχρεώσεις της.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com