Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. 41471/26.09.2011 Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης – Συγκερασμός Αποτ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ. 41471/26.09.2011
Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης – Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα 26 – 09 – 2011

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας             Αριθμ. Πρωτ. 41471

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5, Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 10563

Πληροφορίες : Γραφείο Προϊστάμενου Διεύθυνσης

Τηλέφωνο : 210333-2262, -2267, -2323

Φαξ : 2103332264

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης – Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

1. Θεσμικό Πλαίσιο.

1.1. Στην παράγραφο 2 (Αποτελέσματα αξιολόγησης) του άρθρου 4 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α – 83), ορίζεται ότι:

«α.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους.

β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν το πέρας της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων με χρήση του κωδικού τους πληροφορούνται:

γα. την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο του.

γβ. τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα.

γγ.τον αριθμό των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης,

δ. την βαθμολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια».

1.2. Με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου του 33/2011 Π.Δ. η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διακρίνεται σε δύο στάδια, ήτοι:

1.2.1. «I. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας.

α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου του νόμου 3908/2011

β. Η διαδικασία του προαναφερομένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος».

Για τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου νομιμότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 παρασχέθηκαν οδηγίες με την έκδοση Εγκυκλίου από τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 27254/20-6-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων).

1.2.2. «II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

«α. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται σε δύο αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται από το οικείο Μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, μέσω του ΠΣΚΕ-Επ., β ….γ…

δ. Οι αξιολογητές βαθμολογούν το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα επί μέρους κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011, όπως εξειδικεύονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

ε. Οι αξιολογητές καταχωρίζουν την βαθμολογία τους σε υπόδειγμα έκθεσης αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Κατόπιν εκτυπώνουν το συμπληρωμένο υπόδειγμα, το υπογράφουν και το αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία., στ…

ζ. Οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, αν συμμετέχουν οι ίδιοι ή μέσω νομικού προσώπου στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής τους ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή τους. Επίσης, οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια και όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού.

η. Οι αξιολογητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης οφείλουν μετά το πέρας της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο τους κώλυμα αξιολόγησης.

θ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων της συνολικής κλίμακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή που επιλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο μέσος όρος των δύο εγγυτέρων μεταξύ τους βαθμολογιών αποτελεί την οριστική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ι. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας».

Για τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων εκδόθηκε σχετική Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης «ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ» (στο εξής Οδηγός Αξιολόγησης).

1.3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 33/2011 «Από την επομένη που θα αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά με το πέρας της αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, αρχίζει αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την τυχόν υποβολή ενστάσεων».

2. Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρμογής.

2.1. Παραλαβή αξιολογήσεων σε έντυπη μορφή – Τυπική Πληρότητα.

Οι Αξιολογητές κατά τα οριζόμενα στον Οδηγό Αξιολόγησης (παρ. 2.3), μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αξιολογήσεις και στη συνέχεια εκτυπώνουν από το Πληροφοριακό Σύστημα α. τις «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» και β. την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος αξιολόγησης στο πρόσωπο τους ( Π.Δ. 33/2011, άρθρο 4 παρ. 1 περ. II ε και η), τις υπογράφουν και τις αποστέλλουν άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία «επί αποδείξει» (μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας courier).

Η Υπηρεσία με την παραλαβή των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (μέσω πρωτοκόλλου) προβαίνει και στην ηλεκτρονική παραλαβή τους με τη διαδικασία του ΠΣΚΕ- Επ.

Εν συνεχεία ελέγχει :

– την πληρότητα των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (αν περιλαμβάνονται ή μη οι προβλεπόμενες αναφορές),

– την ύπαρξη και ορθή συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης («ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο τους κώλυμα αξιολόγησης κ.λπ.),

– αν οι συγκεκριμένες αναφορές (Έκθεση Αξιολόγησης και Υπεύθυνη Δήλωση) εκτυπώθηκαν από το ΠΣΚΕ-Επ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αξιολόγησης, όπως διαπιστώνεται από την αναγραφόμενη στα Υποσέλιδα Κατάσταση «Υποβληθείσα».

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν έχει παραλάβει τις ανωτέρω αναφορές (Έκθεση Αξιολόγησης και Υπεύθυνη Δήλωση) ή διαπιστώνει τυπικές ελλείψεις, ο Προϊστάμενος της επικοινωνεί με τον αξιολογητή για τη σχετική συμπλήρωση.

2.2. Συγκερασμός των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

2.2.1. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μεταξύ των αξιολογήσεων αποκλίσεις στην κατηγοριοποίηση / επιλεξιμότητα των δαπανών ή ασυμβατότητες σε στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 ή σχόλια των αξιολογητών επί του ελέγχου νομιμότητας ή παρατηρήσεις των αξιολογητών που χρήζουν κρίσης από την υπηρεσία, η τελική βαθμολογία και το τελικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει βάσει των Αξιολογήσεων μέσω του ΠΣΚΕ-Επ. με την αυτοματοποιημένη διαδικασία συγκερασμού των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Στις περιπτώσεις που συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο συγκερασμού των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, διατυπώνεται από την Υπηρεσία η σχετική τελική κρίση.

2.2.2. Ο συγκερασμός των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προκειμένου το επενδυτικό σχέδιο να συμπεριληφθεί στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ αφορά συγκεκριμένα στα εξής σημεία :

I. Την κρίση επί της πλήρωσης των όρων νομιμότητας, μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις ή σχόλια από τους αξιολογητές του σταδίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Η Υπηρεσία θα πρέπει επιπλέον να εξετάσει και να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για τα σημεία ελέγχου που κατά τον αρχικό ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ είχαν παραμείνει υπό διερεύνηση και για τα οποία δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τους αξιολογητές του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Επισημαίνεται ότι δεν εξετάζονται τα σημεία έλεγχου τα οποία έχουν κριθεί θετικά από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 5 παρ 1 του Π.Δ. 33/2011.

II. Τον αυτόματο υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους κατά Ενότητα και Κατηγορία Δαπανών ως μέσου όρου των δύο Αξιολογήσεων, βάσει του οποίου διαμορφώνεται το ενισχυόμενο κόστος και το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω αλλαγής στην κατηγοριοποίηση δαπανών κατά το στάδιο της Αξιολόγησης μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος και η υπολογιζόμενη βάσει αυτού επιχορήγηση, με συνέπεια να επέρχεται αύξηση του απαιτούμενου ποσού Ιδίων Κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης, η κρίση στο σημείο ελέγχου που αφορά τη Δυνατότητα Διάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων θα πρέπει να επικαιροποιείται με βάση το διαμορφούμενο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα. Σε περίπτωση που για το σκοπό αυτό απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, ζητούνται από τον επενδυτή μέσω της εφαρμογής των Μηνυμάτων του ΠΣΚΕ-Επ και υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, εντός πέντε (5) ημερών.

III. Τον υπολογισμό της Τελικής Βαθμολογίας κατά Κριτήριο και Δείκτη που ισούται με το μέσο όρο των τελικών βαθμολογιών των δύο Αξιολογήσεων.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει αξιολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή λόγω απόκλισης των δύο πρώτων στην τελική βαθμολογία ή και το επιλέξιμο κόστος, λαμβάνονται υπόψη οι δύο αξιολογήσεις με τη μικρότερη διαφορά στα μεγέθη αυτά αντίστοιχα 1.

Η επιλογή των αξιολογήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τα ανωτέρω και ο υπολογισμός της μέσης βαθμολογίας καθώς και του μέσου επιλέξιμου κόστους γίνεται μέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ- Επ.

2.2.3. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.1 προκύπτουν στοιχεία για τα οποία απαιτείται η διαμόρφωση τελικής κρίσης από την Υπηρεσία, αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά διακριτά πεδία του ΠΣΚΕ – Επ λαο αιτιολογείται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συγκερασμού των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα τα στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου τα οποία διαμορφώνονται κατά τα ανωτέρω μετά από κρίση της υπηρεσίας αποτυπώνονται στα σχετικά πεδία ηλεκτρονικών αντιγράφων των Αξιολογήσεων που δημιουργούνται στο ΠΣΚΕ-Επ, από το οποίο επίσης δημιουργούνται σχετικές καταστάσεις/εκτυπώσεις μεταβολών (Βήμα II ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Ενότητα 8 Μεταβολές και ΒΗΜΑ III ΚΟΣΤΟΣ – Ενότητα 7 Μεταβολές Δαπανών).

2.3. Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.

2.3.1. Εφόσον κατά το Συγκερασμό των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης η κρίση επί της πλήρωσης των όρων νομιμότητας είναι θετική, το επενδυτικό σχέδιο θα συμπεριληφθεί στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης.

Σε περίπτωση που κατά το Συγκερασμό των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης η κρίση επί της πλήρωσης των όρων νομιμότητας είναι αρνητική, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση I της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 33/2011, και εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας που κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με δυνατότητα υποβολής ένστασης κατ’ αυτής.

__________

1 Η διαφορά υπολογίζεται σε απόλυτες τιμές. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε και από τρίτο αξιολογητή λόγω απόκλισης των δύο πρώτων σε ένα από τα μεγέθη “βαθμολογία” ή “επιλέξιμο κόστος” λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω οι δύο Αξιολογήσεις με τη μικρότερη διαφορά στο εν λόγω μέγεθος.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε από τρίτο αξιολογητή λόγω απόκλισης των δύο πρώτων τόσο στη βαθμολογία όσο και στο επιλέξιμο κόστος, λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω οι δύο αξιολογήσεις με τη μικρότερη διαφορά στη βαθμολογία.

Τέλος σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω μικρότερη διαφορά εμφανίζεται σε δύο ζεύγη αξιολογήσεων επιλέγεται εκείνο που οδηγεί στο μικρότερο επιλέξιμο κόστος.

__________

2.3.2 Η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης γίνεται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ – Επ. Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή αυτού, κάθε Υπηρεσία οφείλει να προβεί στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας http://www.mindev.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του επενδυτικού Νόμου http://www.ependyseis.gr/ .

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω του ΠΣΚΕ-Επ για τα στοιχεία που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/2011 (άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ) με δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της βαθμολογίας αυτών.

Αντίστοιχα ενημερώνονται και οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια μετά το Συγκερασμό των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης απορρίφθηκαν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω υποπερίπτωσης 2.3.1. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση κατά της απόρριψης, η οποία εξετάζεται ή έχει κριθεί θετικά, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης και επί της βαθμολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 33/2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Παράρτημα 1. Πεδία Επικαιροποίησης των Αξιολογήσεων

Τα πεδία που είναι επεξεργάσιμα και μπορούν να επικαιροποιηθούν στις Αξιολογήσεις, προκειμένου να γίνει ο Συγκερασμός των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αυτών, αφορούν στα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

– Στοιχεία Επιχείρησης: Νομική μορφή, μέγεθος, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, με παραγωγική λειτουργία, έτος ίδρυσης (Σε περίπτωση που αυξάνεται ο αριθμός των Διαχειριστικών χρήσεων με παραγωγική λειτουργία συμπληρώνονται στη Βαθμολογία τα αποτελέσματα για τις πρόσθετες χρήσεις)

– Δραστηριότητες επενδυτικού σχεδίου με Ειδικές Ρυθμίσεις (τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ή τομέας μεταφορών)

– Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης

– Στοιχεία Απασχόλησης: Συνολική Απασχόληση, Απασχόληση Πτυχιούχων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

– Ενότητες Επενδυτικού Σχεδίου

– Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών (Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της κατάταξης των δαπανών σε Ενότητες και Κατηγορίες, της προσθήκης ή διαγραφής δαπάνης για λόγους επιλεξιμότητας και της αλλαγής όσον αφορά την ένταξη αυτών σε βαθμολογούμενες ομάδες ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής στο προτεινόμενο από τον Αξιολογητή Επιλέξιμο Κόστος)

– Ενισχυόμενο Κόστος (εφόσον υπάρξουν αλλαγές στις επιλέξιμες δαπάνες κατά τα ανωτέρω, πρέπει να συμπληρωθούν προσαρμοσμένα αντίστοιχα τα πεδία του ενισχυόμενου κόστους που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα).

– Ποσά Ενίσχυσης (τα ποσά ενίσχυσης υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα εκτός των περιπτώσεων που τίθεται θέμα σώρευσης οπότε υπολογίζονται και συμληρώνονται από το χρήστη)

– Χρηματοδοτικό Σχήμα

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com