Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του π.δ.

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Aριθ. 2/55894/0022/02.09.2011
Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του π.δ. 33/2011 (Α−83) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011 (Α−8)».

      

Aριθ. 2/55894/0022

(ΦΕΚ Β΄ 2197/30.09.2011)

Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του π.δ. 33/2011 (Α−83) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011 (Α−8)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α− 113).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α− 247).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α− 98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α− 165).

6. Το άρθρο 4 του Π.Δ.65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−145).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−148).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β−1603).

10. Την υπ’ αριθμ. 2667/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−1603).

11. Την ιδιαίτερη σημασία των Οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα κινήτρων που δημιουργούνται από τους επενδυτικούς νόμους για την οικονομία της χώρας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ογδόντα χιλιάδων ευρώ περίπου για το τρέχον έτος και εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ περίπου για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα καλύπτεται από το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό από το άρθ.12 παρ.5 του ν.3908/2011 και το άρθ. 7 παρ. 18 του ν. 3299/2004, ποσοστό των εγγραφόμενων κατ’ έτος πιστώσεων, για την καταβολή ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των νόμων αυτών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Αξιολογητών

Σε κάθε ιδιώτη − μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του Π.Δ.33/2011 (Α− 83), στο οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου του Ν.3908/2011, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται, ανάλογα με το είδος και το κόστος του κάθε αξιολογούμενου σχεδίου, ως ακολούθως:

Καθεστώς

Κλάδος ή είδος επενδυτικού σχεδίου

Κόστος επενδυτικού σχεδίου σε εκ ευρώ

0–3

3–10

>10

Γενικά Καθεστώτα (άρθρο 6 του ν. 3908/2011)

Μεταποίηση

120 €

160 €

240 €

Τουρισμός

96 €

128 €

192 €

ΑΠΕ

80 €

96 €

120 €

Λοιπά

96 €

128 €

160 €

Ειδικά Καθεστώτα (άρθρο 13 του ν. 3908/2011)

ανεξαρτήτως κλάδου

120 €

160 €

240 €

Άρθρο 2

Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Ελεγκτών

Σε κάθε ιδιώτη − μέλος του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011, στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 καθώς και των προγενέστερων επενδυτικών νόμων ( 3299/2004, 2601/1998 κ.λπ.), καθορίζεται αποζημίωση ανά έλεγχο, ανάλογα του τόπου διενέργειάς του, ως εξής:

α. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιείται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης – ελεγκτής, εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης – ελεγκτής, ογδόντα (80) ευρώ.

γ. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος, σαράντα (40) ευρώ.

Άρθρο 3

1. Σε κάθε αξιολογητή δεν καταβάλλεται αμοιβή για περισσότερες από έξι (6) αξιολογήσεις και σε κάθε ελεγκτή για περισσότερους από δώδεκα (12) ελέγχους, κατά μήνα.

2. Για την καταβολή της αποζημίωσης στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, εκδίδεται σχετική απόφαση πληρωμής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση με τον αριθμό, τον κλάδο και το μέγεθος των διενεργηθέντων αξιολογήσεων ή τον αριθμό και τον τόπο των διενεργηθέντων ελέγχων, ανά μέλος.

3. Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται σε όλες τις κατά περίπτωση νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us: