Αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5037208 ΕΞ 2011/02.09.2011 Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων κ

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5037208 ΕΞ 2011/02.09.2011
Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής.

   

Αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5037208 ΕΞ 2011

(ΦΕΚ Β΄ 2028/12.09.2011)

Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 56, 62, 100Α, 106 παρ.1 και 111 αυτού.

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής από επαγγελματικό εργαστήριο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και των υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων προσώπων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ 07.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009).

5. Την με αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκριση παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής

Αρμόδια Αρχή − Έλεγχος και Εποπτεία

Ο έλεγχος εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης με σκοπό την έγκριση παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής ασκείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ο έλεγχος και η εποπτεία της επιχείρησης η οποία έχει λάβει έγκριση παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής ασκείται από την Τελωνειακή Αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 100Α άδεια σύστασης επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού και επιθυμούν να παράγουν βιομηχανοποιημένα καπνά εκτός καθεστώτος αναστολής, οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, με συνημμένα σχετικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων παραγωγής, τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των εγκαταστάσεων παραγωγής, βεβαίωση πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.

β) Έγγραφα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα στα προϊόντα για τα οποία ζητείται η άδεια.

γ) Σχετική εγγύηση.

6) Δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας.

1. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εγκρίνεται η παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία της επιχείρησης Τελωνειακή αρχή, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3

Εγγυήσεις

Για την έγκριση παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής παρέχεται εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 10.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα, η εγγύηση θα είναι ίση με το 10% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με το ίδιο ελάχιστο όριο.

Η παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι τραπεζική, χρηματική, εμπράγματη ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας ή αόριστης διάρκειας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις προσώπου στο οποίο έχει εγκριθεί η παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εγκριθεί η παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής, υποχρεούται:

α) Να καταβάλει τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά την παραλαβή των ενσήμων ταινιών.

β) Να τηρεί ειδικό γραμμογραφημένο βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή, ως το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος, στο οποίο θα καταχωρεί ανελλιπώς χωρίς ξέσματα και χρήση διορθωτικής μελάνης τα παραγόμενα προϊόντα.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., το εν λόγω βιβλίο επιτρέπεται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο υπό τον τύπο των κινητών φύλλων με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής έγκρισης, τα οποία θα θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, δήλωση για τις ποσότητες που προϊόντων που παρήχθησαν ή μεταποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

δ) Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη έγκριση και να παρέχει τα επιβαλλόμενα τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα.

ε) Να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση και να προβαίνει σε απογραφή αν κριθεί αναγκαίο από την Τελωνειακή Αρχή.

στ) Να δέχεται και να διευκολύνει οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, της Τελωνειακής Αρχής και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της.

Άρθρο 4

Ανάκληση έγκρισης

Η κατά τα παραπάνω έγκριση παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής, παύει να ισχύει εφόσον εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε ή όταν το πρόσωπο αυτό δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νόμο ή την παρούσα.

Η ανάκληση αυτή, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησης της στον ενδιαφερόμενο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com