Αριθμ. 2/64048/0026/09.09.2011 Τροποποίηση της αριθ. 2/59167/0026/18−8−2011 απόφασης (B΄ 1986).

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. 2/64048/0026/09.09.2011
Τροποποίηση της αριθ. 2/59167/0026/18−8−2011 απόφασης (B΄ 1986).

         

Αριθμ. 2/64048/0026

(ΦΕΚ Β΄ 2028/12.09.2011)

Τροποποίηση της αριθ. 2/59167/0026/18−8−2011 απόφασης (B΄ 1986).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 28 παρ. 3 του Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247),

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α.98).

2. Την αριθ. Υ.350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» (Β. 1603).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 2/59167/0026/18−8−2011 απόφασή μας και αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αυτής, ως ακολούθως: «Ορίζουμε όπως η πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην καταβολή αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών εν γένει, πλην αυτών που καταλογίζονται σε βάρος των ΚΑΕ των υποκατηγοριών 0100, 0200, 0300, 0400 (με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου) και 0600 της μείζονος κατηγορίας 1 του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και του ΚΑΕ 0513 και των ΚΑΕ της ομάδας 0570 της υποκατηγορίας 0500 της μείζονος κατηγορίας 2 του κρατικού προϋπολογισμού [(αριθ. 2/72629/0020/1−11−2010 υ.α. (B.1790)], διενεργείται από 1/10/2011 αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως αυτή έχει εκδοθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com