Αριθμ. 2/59167/0026/18.08.2011 Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών.

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. 2/59167/0026/18.08.2011
Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών.

Αριθμ. 2/59167/0026

(ΦΕΚ Β΄ 1986/07.09.2011)

Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ. 350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη α) συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων για την παρακολούθηση των δαπανών μισθοδοσίας, β) απρόσκοπτης εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) που ρυθμίζουν θέματα ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε όπως η πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην καταβολή αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών εν γένει, πλην αυτών που καταλογίζονται σε βάρος των ΚΑΕ των υποκατηγοριών 0100, 0200, 0300, 0400 (με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου) και 0600 της μείζονος κατηγορίας 1 του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και των ΚΑΕ της ομάδας 0570 της υποκατηγορίας 0500 της μείζονος κατηγορίας 2 του κρατικού προϋπολογισμού [(αριθ. 2/72629/0020/1−112010 υ.α. (Β.1790)] διενεργείται από 1/10/2011 αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πληρώνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που καταλογίζονται σε βάρος των ΚΑΕ 0432 και 0484 της υποκατηγορίας 0400 της ανωτέρω μείζονος κατηγορίας 1.

2. Υφιστάμενες ρυθμίσεις που ορίζουν διαφορετικά καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(Visited 23 times, 1 visits today)
Please follow and like us: