Κ.Υ.Α. Αριθμ. 16682/07.09.2011 Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στ

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 16682/07.09.2011
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας.

          

Αριθμ. 16682

(ΦΕΚ Β΄ 2032/13.09.2011)

Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως αυτό ισχύει.

β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116).

γ) του άρθρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το π.δ. 73/2011 (Α΄ 178).

δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).

στ) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

ζ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).

η) της υπ’ αριθ. 3227/30.01.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 148).

θ) της υπ’ αριθ. 14403/1.08.2011 υπουργικής απόφασης «Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011» (ΦΕΚ Β΄ 1702).

ι) της από 16 Απριλίου 2010 σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και των ΕΛ.ΤΑ. αναφορικά με τη διακίνηση και διανομή στο εσωτερικό της χώρας των εντύπων εφημερίδων και περιοδικών.

ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

ιβ) της υπ’ αριθ. Υ350/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

ιγ) της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Ηλία Μόσιαλου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

ιδ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

2. Την ανάγκη προσδιορισμού ποσοτικών κριτηρίων αναφορικά με τη διακίνηση των εντύπων, προκειμένου να καθορισθεί ενιαίος αριθμός διακινουμένων αντιτύπων, καθώς και την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος διανομής των εντύπων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και για τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας για τις εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και μια φορά το τρίμηνο, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ταχυδρομικής Υπηρεσίας,

ως εξής:

1. Εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.

α) Ημερήσιες εφημερίδες

Κλιμάκια βάρους

Ειδικό τιμολόγιο

Γραμμάρια

ΕΥΡΩ

20

0,055

100

0,083

250

0,134

500

0,254

1000

0,524

2000

0,981

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

β) Εβδομαδιαίες εφημερίδες

Κλιμάκια βάρους

Ειδικό τιμολόγιο

Γραμμάρια

ΕΥΡΩ

20

0,062

100

0,095

250

0,164

500

0,313

1000

0,647

2000

1,245

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

2. Λοιπές εφημερίδες − Περιοδικά

α) Εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.).

β) Άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των

οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Κλιμάκια βάρους

Ειδικό τιμολόγιο

Γραμμάρια

ΕΥΡΩ

20

0,062

100

0,095

250

0,168

500

0,330

1000

0,751

2000

1,536

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

ΙΙ. Οι εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (περίπτωση 1 α και β) και των οποίων οι ιδιοκτήτες ταυτόχρονα είναι ή δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), υπάγονται στο εκάστοτε και κατά περίπτωση ευνοϊκότερο γι’ αυτές ειδικό τιμολόγιο διακίνησης.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 3227/30.01.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 148).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com