Υπ. Εθν. Άμυνας Αριθμ. Φ. 700/234/296821 Σ.321/25.07.2011 Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εθν. Άμυνας Αριθμ. Φ. 700/234/296821 Σ.321/25.07.2011
Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, των Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων.

            

Αριθμ. Φ. 700/234/296821 Σ. 321

(ΦΕΚ Β΄ 2093/21.09.2011)

Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, των Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ. 4 του Ν.Δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).

β) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι άγαμα.

β) Είναι ανασφάλιστα.

2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα καταργεί την υπ’ αριθμ. Φ.700/145/212275/ Σ.348/Σεπ 2009 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2035).

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com