ΠΟΛ 1181/16.08.2011 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1181/16.08.2011   

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες.

            


__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα, 16 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    ΠΟΛ. 1181

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Τέγα

Τηλέφωνο : 2103642570

: 2103644781

FAX : 2103642251

e-mail : dttl@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες.

Με αφορμή ερωτημάτων από τις Δ.Ο.Υ., αναφορικά με το θέμα και επειδή έχει διαπιστωθεί ότι, αυτοκίνητα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες καταβάλλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ. ΠΟΛ 1149/27.10.2010 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες για την διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011, σύμφωνα με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄). Στη συνέχεια, με την αριθμ. ΠΟΛ 1170/30.11.2010 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, διευκρινίσθηκαν επιμέρους ειδικά θέματα που αφορούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, σε εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου. Ειδικότερα, διευκρινίσθηκε ότι, στα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 29949/1841/29.9.2009 (ΦΕΚ 2112 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 2007/46/ΕΚ Οδηγίας, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

2. Εξάλλου, ειδικά για τα ασθενοφόρα οχήματα και τις νεκροφόρες, από το Υπουργείο Οικονομικών με το αριθμ. Μ.132/α/14.2.1997 έγγραφο, γνωστοποιήθηκε ότι, σύμφωνα με το Κοινοτικό Τελωνειακό Δασμολόγιο και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτού, που έχουν εκδοθεί, τα οχήματα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων (δασμολογική κλάση 87.03) και ως συνέπεια της κατάταξης αυτής, είναι, κατά τον τελωνισμό αυτών να εκδίδονται πιστοποιητικά ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων.

Περαιτέρω, με το αριθμ. πρωτ. Α5/42038/3195/10.8.2001 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την ταξινόμηση και τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στα οχήματα της κατηγορίας αυτής. Ειδικότερα, με το έγγραφο αυτό γνωστοποιήθηκε ότι, για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία εκ του πιστοποιητικού ταξινόμησης έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες, προκειμένου να ταξινομηθούν και να λάβουν άδεια κυκλοφορίας, επί της χορηγούμενης άδειας κυκλοφορίας στη στήλη είδος οχήματος θα αναγράφεται η λέξη «Επιβατικόν» αντί φορτηγού, σύμφωνα με το πιστοποιητικό ταξινόμησης, στο δε τύπο του οχήματος, νεκροφόρα ή ασθενοφόρο, αντίστοιχα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, για τα επιβατικά οχήματα τα οποία από το πιστοποιητικό ταξινόμησής τους έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα και με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν.3888/2010 και του άρθρου 35 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), οι οποίες εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας 2011 και του έτους 2012 και επομένων ετών, αντίστοιχα.

Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, εφόσον διαπιστώνεται η ταξινόμηση και η καταβολή των τελών κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων ως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διαπιστωθεί στις περιπτώσεις αυτές αν υφίσταται παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του ελληνικού Δημοσίου.

Ακριβές Αντίγραφο                                                  Ο Γενικός Δ/ντης Φορολογίας

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                 Δημ. Σταματόπουλος

(Visited 5 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com