Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. οικ. 16287/1375/07.09.2011 Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. οικ. 16287/1375/07.09.2011
Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.

              


__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Πληροφορίες: Ε. Λιουδάκη

Τηλέφωνο: 2131516665

2131516220, 6321

Αθήνα, 07/09/2011

Αριθ. Πρωτ. οικ. 16287/1375

ΠΡΟΣ: 1-Όλα τα Υπουργεία

(με την παράκληση άμεσης ενημέρωσης των εκκαθαριστών των υπηρεσιών τους και των εποπτευομένων Φορέων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ & Δημόσιες Επιχειρήσεις)

2- Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΕΓΔΕΚΟ) – Καραγιώργη Σερβίας 8

Αθήνα -10180

3- ΟΑΕΔ -Διοίκηση

Θράκης 8 -Τράχωνες

4- Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Θέμα: Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του άρθρ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Δεν υπόκεινται στην ανωτέρω εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης.

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011 η ως άνω ειδική εισφορά που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως το μήνα πρώτης εφαρμογής της εν λόγω παρακράτησης, κατανέμεται ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του ίδιου έτους συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου μήνα εφαρμογής και συνεισπράττεται με τις εισφορές των μηνών αυτών και αφορά όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.ΙΔ. που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών όπως έχει αναφερθεί παραπάνω υπέρ του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη περί της ειδικής εισφοράς θα εφαρμόζεται και θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές μισθοδοσίας των φορέων. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα παρακρατούν κάθε μήνα την ανωτέρω εισφορά στον κωδικό κράτησης 4051700 και οι φορείς που δεν είναι ενταγμένοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο τέλος κάθε μήνα θα την καταθέτουν υπέρ του ΟΑΕΔ στο Λογαριασμό αριθ.040/546802-79 (IBAN: GR16 0110 0400 0000 0405 4680 279) ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ Ν.3986/11 αρθ. 38 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-1-2011 παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της και για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών σας καθώς και των Εποπτευομένων Φορέων σας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει τους αρμοδίους για την παρακράτηση της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.

Tέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρ.1 του άρθ. 47 του νόμου Ν.3996/11 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011) προστέθηκε παρ.4 στο τέλος του αρθ. 4 του Β.Δ. της 3ης/13.7.1936 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων» (Α285) ως εξής: «Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1/7/2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Η ειδική εισφορά ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του ΟΑΕΔ από 1-1-2011 έως 30-6- 2011, των υπαλλήλων οι οποίοι από 1-7-2011 υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα παρακρατηθεί ως ανωτέρω υπέρ του ΟΑΕΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

(Visited 26 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com