Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.19835/767/06.09.2011 Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 γι

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.19835/767/06.09.2011
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων.


__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110 – Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Ράπτη

Τηλέφωνο : 210 – 3368109

FAX : 210 – 3368185

(για την πρόσθετη ασφάλιση :

τηλ : 210 – 3368156

210 – 3368157)

 

Αθήνα, 6 / 9 / 2011

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.19835 / 767

ΠΡΟΣ : 1. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας Ασφάλισης

2. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Επικουρικής Ασφάλισης

3. Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Κάνιγγος 29

101 10 Αθήνα

4. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

Εθνικής Αντιστάσεως 1

185 31 Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου, και ειδικότερα με τις παραγράφους 1,2,3 και 4, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, για την απασχόληση συνταξιούχων.

Παρ.1

Με την εν λόγω ρύθμιση, εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν από τους ανωτέρω φορείς εξωιδρυματικό επίδομα.

Επιπλέον, για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων και βοηθηματούχων, δεν έχουν εφαρμογή καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών οργανισμών που προβλέπουν αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που οι ανωτέρω επανέλθουν στην ασφάλιση των φορέων από τους οποίους συνταξιοδοτούνται.

Για παράδειγμα συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. που έχει συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977 ασκεί εκ νέου δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται αναστολή της καταβαλλόμενης σύνταξης, όμως με την εν λόγω ρύθμιση, ο συνταξιούχος μπορεί να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα και να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς περιορισμούς.

Παρ.2

Με την εν λόγω ρύθμιση επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες προσώπων η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, για την απασχόληση συνταξιούχων. Ειδικότερα, στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, προστίθεται περίπτωση στ, με την οποία εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις, για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι 31/12/2012, οι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Παρ.3

Με την εν λόγω ρύθμιση επανέρχονται σε ισχύ οι καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών που προβλέπουν αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος επανέλθει στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Η ρύθμιση αυτή εκ παραδρομής είχε παραληφθεί κατά την αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, όμως με την Φ.80000/οικ.20685/1190/9-11-2010 εγκύκλιο είχαν δοθεί οδηγίες προκειμένου να συνεχιστεί η αναστολή της σύνταξης στις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων.

Επιπλέον, με την κοινοποιούμενη ρύθμιση, από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις συνταξιούχων άνω των 55 ετών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α., εξαιρούνται οι συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων που θα επανέλθουν στην ασφάλιση των φορέων αυτών.

Συνεπώς, σε περίπτωση π.χ. συνταξιούχου υγειονομικού που λαμβάνει σύνταξη γήρατος από το Τ.Σ.Α.Υ. και επανέρχεται στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα, θα γίνεται αναστολή της σύνταξης γήρατος για όσο χρονικό διάστημα θα ασκεί το υγειονομικό επάγγελμα, χωρίς την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εφόσον είναι άνω των 55 ετών.

Επισημαίνουμε ότι η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.3863/2010, δηλαδή από 15/7/2010 και εξής.

Παρ.4

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ως προς την καταβολή της σύνταξης.

Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι οι αναφερόμενοι στο πρώτο εδάφιο συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, εξαιρούνται από τους προβλεπόμενους από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης περιορισμούς για την καταβολή της σύνταξης.

Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί συμπλήρωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, η οποία, αν και αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, έχει άμεσες επιπτώσεις και στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.

Παρά το ότι από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου συνάγεται ότι οι καταστατικές διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν περιορισμούς στην καταβολή της σύνταξης για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω γήρατος, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, δεν θίγονται, κρίθηκε σκόπιμο, προς αποφυγή αντίθετων ερμηνειών, να θεσπισθεί η σαφής διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42.

Συνεπώς, τόσο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας όσο και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων επικουρικής ασφάλισης οφείλουν να δηλώσουν στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, και μετά δηλαδή τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, δεδομένου ότι στην νομοθεσία των φορέων αυτών δεν τίθεται ηλικιακό όριο για τον περιορισμό, την αναστολή ή τη διακοπή της σύνταξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com