Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022/29.08.2011 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

Print Friendly, PDF & Email

Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022/29.08.2011
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

         

__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Αθήνα, 29/8/2011

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ              Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου                       ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

101 65 – Αθήνα

Τηλέφωνο :

Α΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338218,

210 3338401-404,

210 3338478,-422

Β΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338391-392

210 3338477,-227

210 3338418-419

Γ΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338350-351

210 3338237

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

Με την αρ.2044209/4881/0022/6.7.1994 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών «Τρόπος πληρωμής δαπανών του Κράτους από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων», ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για την εκτέλεση αμετάκλητων αναγνωριστικών αποφάσεων είναι αναγκαία η έγκριση της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που επήλθαν έκτοτε στη σχετική νομοθεσία με τις διατάξεις του ν.3068/2002 (ΦΕΚ 274Α) σε συνδυασμό με τις όμοιες των ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77Α), ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112Α) και ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213Α), διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω έγκριση δεν απαιτείται πλέον από την Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν θα διαβιβάζονται εφεξής στην 22η Διεύθυνση Μισθολογίου οι αναγνωριστικές δικαστικές αποφάσεις, παρά θα ακολουθείται η διαδικασία πληρωμής όπως και στις λοιπές δικαστικές αποφάσεις, με τη μεσολάβηση των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τονίζεται ότι η υποχρέωση άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως σας έχουμε γνωρίσει με την αριθμ. 2/54630/0022/2.10.2006 εγκύκλιό μας, εξακολουθεί να ισχύει, στο πλαίσιο βέβαια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ήτοι κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση Νόμων για το ΣτΕ» (ΦΕΚ 8Α) με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112Α) και του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213Α) αναφορικά με το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, όπως και των άρθρων 92 και 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με τις όμοιες των άρθρων 10 και 37, του ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77Α) αναφορικά με τις προσβαλλόμενες με έφεση δικαστικές αποφάσεις και την παύση ισχύος της αναστολής εκτέλεσης των τελεσίδικων, αντίστοιχα.

. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com