Ειδήσεις (Τρίτη – 30/08/2011) Περικόπτεται αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2011 σειρά επιδομάτων των δημό

Print Friendly, PDF & Email

Ειδήσεις (Τρίτη – 30/08/2011)
Περικόπτεται αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2011 σειρά επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων.

Ειδήσεις – Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Περικόπτεται αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2011 σειρά επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων


ΠEPIKOΠEΣ σε σειρά επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων αλλά και πλαφόν στις ανώτατες αποδοχές δικαστικών και ιατρών του ΕΣΥ έρχονται αναδρομικά από την 1-7-2011. Συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2011 μειώνονται:

• Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης, το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ανά κατηγορία,

α. ΥΕ στο ποσό των 28,50 ευρώ μηνιαίως,

β. ΔΕ στο ποσό των 32 ευρώ μηνιαίως,

γ. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως,

δ. ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 ευρώ μηνιαίως και

ε. ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως.

Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’Α και β’Α τα οποία προσαυξάνονταν κατά 10 ευρώ με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας μειώνονται σε 5 ευρώ.

• Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς.

• Κατά ποσοστό 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων.

• Κατά ποσοστό 20%:

α) Tο ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων.

β) Tο ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών ΕΠ των ΤΕΙ.

γ) Tο επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ.

δ) Tο ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

ε) Tο ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

στ) Tο επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του ΕΣΥ και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς.

ζ) Tο επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των αρχιερέων.

η) Tο ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και όσων εκ των μελών του εν λόγω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3205/2003.

θ) Tο ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

ι) το ερευνητικό επίδομα του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και

ια) το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.

• Κατά ποσοστό 15%:

α) Tο επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου).

β) Tο επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.

γ) H πάγια κατά μήνα αποζημίωση των ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και

δ) το ειδικό μουσικό επίδομα των μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

• Κατά ποσοστό 10%:

α) H ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

β) Tο επίδομα ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Aμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα Ασφαλείας).

• Κατά ποσοστό 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω μειώσεις θα υπολογιστούν στα μειωμένα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 και τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1-6-2010.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του ΝΣΚ) διαμορφώνεται, από 1-7-2011, στο ποσό των 8.314,56 ευρώ, ενώ το όριο της περ. β’ της ιδίας παραγράφου και άρθρου (ανώτατο όριο γιατρών του ΕΣΥ) στο ποσό των 5.964,33 ευρώ.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com