ΥΠ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 46/24.08.2011 Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Άνω Λιοσίων 1/05-0

Print Friendly, PDF & Email

ΥΠ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 46/24.08.2011
Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Άνω Λιοσίων 1/05-08-11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους στην «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.».

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)

Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8

101 10 ΑΘΗΝΑ

Fax: 2103748790

Tηλ.: 2103748880 & 81

Εmail: gsepe@ypakp.gr

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

Αρ. Πρωτ.: 46

ΠΡΟΣ: 1. «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.» με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

2. Επιχειρησιακό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

KOΙΝ: 1. ΔΚΕ Δυτικής Αττικής

2. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνω Λιοσίων

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Άνω Λιοσίων 1/05-08-11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους στην «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.»

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α΄/16-6-1989).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205Α΄/2-9-1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3996/11 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/ τ. Α΄/ 05.08.11).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134Α΄/3-6-1999).

5. Τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 2062/Δ1.631 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 95/11-04-11) με ημερομηνία αναρτήσεως στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 28/4/11 σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3899/2010.

7. Την υπ’ αριθμ. 30003/03-01-2011 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

8. Την υπ’ αριθμ. 30972/24-06-2011 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Άνω Λιοσίων 1/ 05.08.11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους στην «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», η οποία συνυπογράφεται από το επιχειρησιακό σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Κατά τη συνεδρίαση του ΣΚΕΕΕ που έγινε σήμερα, 24 Αυγούστου 2011 και ώρα 12:00μμ, για την έκφραση γνώμης σε σχέση με τη σκοπιμότητα κατάρτισης της αιτηθείσας, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Άνω Λιοσίων 1/05.08.11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης, ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», κατά μέσο ποσοστό 12,74% (ως παρατιθέμενος πίνακας),

ΜΙΚΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩ

%

Έως και 1.300

1.300

13%

Από 1.300,01 έως και 2.500

1.200

14,5%

Από 2.500,01 και άνω

Υπόλοιπο ποσό

16%

ενώ για όσους εργαζόμενους έχουν Μικτό Καταβαλλόμενο Μισθό έως και 1000 ευρώ η μείωση περιορίζεται στο 8%, σε σχέση με τα οριζόμενα στις εφαρμοζόμενες υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις (Σ.Σ.Ε.) και διαιτητικές αποφάσεις (Δ.Α.) και μέχρι τα όρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, το ΣΚΕΕΕ διαπιστώνει τα εξής :

1. Στην Επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», απασχολούνται 221 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και η κοινή αιτιολογική έκθεση, που προβλέπει το άρθρο 5 Α του ν.1876/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3899/2010, υπογράφεται από το επιχειρησιακό σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.

2. Οι αμοιβές των εργαζομένων στην ανωτέρω επιχείρηση , ρυθμίζονται με βάση τις οικείες γενικώς υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτητικές αποφάσεις η δε προτεινόμενη μείωση αυτών δεν οδηγεί σε αποδοχές υπολειπόμενες αυτών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

3. Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της 05/08/11 προτείνεται να διαρκέσει μέχρι 31/05/2012 από την κατάθεση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και στο διάστημα αυτό η επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», δεσμεύεται να μην προβεί σε μείωση προσωπικού.

4. Η σύναψη της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την από 05/08/2011 κοινή αιτιολογική έκθεση και τα προσκομισθέντα στοιχεία από την επιχείρηση δικαιολογείται από τα εξής :

α) Από το έτος 2008 και μέχρι σήμερα η επιχείρηση παρουσιάζει μια, συνεχώς επιδεινούμενη, οικονομική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ενώ το 2008 ο Κύκλος Εργασιών ανήρχετο στα 27.008.209,90 ευρώ, κατά το έτος 2009 μειώθηκε σε 21.974.867,19 και κατά το έτος 2010 μειώθηκε περαιτέρω στα 19.468.283,33 ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2011 ο Κύκλος Εργασιών ανέρχεται μόλις στα 7.942.212 ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα από κέρδη 548.535,73 ευρώ που ήταν το 2008, παρουσίασαν ζημία 196.223,04 εντός του 2009 και ζημία 329.359,98 ευρώ το 2010. Το πρώτο εξάμηνο δε του 2011 εμφανίζεται μια πολύ σημαντική ζημία.

β) Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας παρέμειναν σταθερές, δεδομένου ότι διατηρήθηκαν όλες οι θέσεις εργασίας. Ανήλθαν δηλαδή για το 2009 σε 6.794.707 ευρώ ετησίως, ποσοστό 61,30% επί του συνόλου των Λειτουργικών Δαπανών της Εταιρίας, και σε 6.790.745 ευρώ για το 2010, ποσοστό 63,77%, αφού περικόπηκαν, όσο το δυνατόν περισσότερες, Λοιπές Δαπάνες.

γ) Η Εταιρία, προκειμένου να διατηρήσει στο αυτό αριθμητικό επίπεδο τους Εργαζόμενους, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διατήρησης των Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ, με Επιδότηση Εργοδοτικών Εισφορών σύμφωνα με την ΚΥΑ 19721/790/15.10.2010, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 26139/987/12.1.2011, με αποτέλεσμα να απασχολεί σήμερα 221 Εργαζόμενους, εκ των οποίων 80 επιδοτούνται με το ως άνω πρόγραμμα, με πλήρη απασχόληση.

δ) Από τα παρατιθέμενα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της Επιχείρησης εξαρτάται μεταξύ άλλων και από την μείωση του Εργατικού Κόστους.

ε) Από τα στοιχεία της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας προκύπτει ότι στην επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας έως σήμερα.

στ)Το ΣΚΕΕΕ, μελετώντας όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία και την κοινή αιτιολογική έκθεση της 05/08/11 διαπιστώνει, ότι η επιχείρηση«Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.», αντιμετωπίζει κίνδυνο αδυναμίας να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων, γεγονός που εξηγεί και την κατάρτιση της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για την σύναψη ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Κατόπιν αυτών

Το ΣΚΕΕΕ κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για την κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία προβλέπει μείωση αποδοχών του προσωπικού της επιχείρησης κατά μέσο ποσοστό 12,74% (ως παρατιθέμενος πίνακας),

ΜΙΚΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

%

Έως και 1.300

1.300

13%

Από 1.300,01 έως και 2.500

1.200

14,5%

Από 2.500,01 και άνω

Υπόλοιπο ποσό

16%

ενώ για όσους εργαζόμενους έχουν Μικτό Καταβαλλόμενο Μισθό έως και 1000 ευρώ, η μείωση περιορίζεται στο 8%.

Η παραπάνω μείωση των αποδοχών είναι σε σχέση με τα οριζόμενα στις εφαρμοζόμενες υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις (Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.) με την αυτονόητη προϋπόθεση της απαγόρευσης μείωσης κάτω από το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31/05/12 από την κατάθεση της σύμβασης. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολεί και σήμερα, δηλαδή θα διατηρήσει κατ’ ελάχιστον 221 θέσεις εργασίας. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος (μέχρι την 31/05/12) θα ισχύουν οι αποδοχές που θα ορίζονται από τις ισχύουσες οικείες Σ.Σ.Ε. ή / και Δ.Α.

Ο Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.

Δρ. Μιχάλης Χάλαρης

Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ

(Visited 30 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com