Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ 5035411ΕΞ2011/23.08.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4002/2011 (ΦΕ

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ 5035411ΕΞ2011/23.08.2011
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180/Α’).

            

 

_________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  Αριθμ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5035411ΕΞ2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.- ΤΜΗΜΑ Δ’

Δ/ΝΣΗ 19Η-ΤΜΗΜΑ Δ

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124

Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Κ. Γαλαζούλα

Τηλέφωνο : Κ. Μελανίτου

210.69.87.462 -406

FAX : 210.69.87.408

E-mail : finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180/Α’)

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.02.2011 (Φ.Ε.Κ.246/Β’) Κ.Υ.Α.

β) Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011/21.02.2011 Ε.Δ.Υ.Ο

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4002/22.08.2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 180/Α’ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.4002/22.08.2011 επέρχονται ορισμένες ρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων ως εξής:

1. – Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, προβλέπεται, για τα καινούργια επιβατικά και φορτηγά οχήματα όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’) και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ66/Α’) αντίστοιχα, που τελωνίζονται από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, μετά την 22.08.2011, ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η δυνατότητα επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης που θα προκύψει, εφόσον το υπό κρίση όχημα ταξινομηθεί σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.

Η αίτηση επιστροφής θα γίνεται από τον επίσημο διανομέα ή έμπορο μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία είχε καταβληθεί για το υπό κρίση όχημα ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 5 της ανωτέρω α) σχετικής Κ.Υ.Α που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010. Για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης (παράρτημα I).

Επίσης, σας γνωρίζουμε πως και στις περιπτώσεις επιστροφών εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η παράγραφος 3 της ανωτέρω β) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει στο πιστοποιητικό ταξινόμησης να συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμ. κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος» και «Ημερομηνία ταξινόμησης».

– Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ορίζεται πως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’) και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66/Α’) εφαρμόζονται για τα αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2011.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 παρατείνεται η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν.3943/2011, υπαγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάση Β (EURO 4) μέχρι και την 30/12/2011, στους χαμηλότερους συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περιπτ.α’ της παρ.2, του άρθρου 121 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α).

Επιπλέον, στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και τα οχήματα για τα οποία καταβλήθηκε το τέλος ταξινόμησης και εκδόθηκαν τα αποδεικτικά είσπραξης από την 30/06/2011, ημερομηνία επαναφοράς των υψηλότερων συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής, και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης 22.08.2011.

Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επανυπολογισμός του τέλους ταξινόμησης, συμψηφισμός με αυτό που έχει ήδη καταβληθεί και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς.

Σημειώνεται ότι, η επιστροφή πραγματοποιείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που καταβλήθηκε το τέλος ταξινόμησης, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν.2873/2000, σύμφωνα με την οποία, επιστροφή φόρων ενεργείται μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση, με τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων, με στόχο η προκύπτουσα διαφορά από το τέλος ταξινόμησης να αποδίδεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο, το οποίο τελικά επιβαρύνθηκε με το υψηλό τέλος ταξινόμησης.

Για την επιστροφή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι είτε εμπορική επιχείρηση είτε ιδιώτης.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα φορολογικά στοιχεία που κατά περίπτωση ζητούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή όπως τιμολόγιο, πιστωτικό τιμολόγιο κ.λ.π. που εκδόθηκαν μέχρι τον τελικό αγοραστή καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος και εφόσον το όχημα έχει ταξινομηθεί, αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας θεωρημένο από την αρχή που την εξέδωσε και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η τελωνειακή αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί το δικαιούχο επιστροφής του τέλους ταξινόμησης πρόσωπο.

Τέλος, για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται σχετικό έντυπο αίτησης (παράρτημα II).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                             ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

                                                                                       Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com