ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/11.08.2011 (Αρ, Πρωτ. Γ99/253) Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.3996/2011 και παροχή οδ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/11.08.2011 (Αρ, Πρωτ. Γ99/253)
Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.3996/2011 και παροχή οδηγιών σχετικά με τις χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική Ικανότητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα 11/8/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       Αριθμ. Πρωτ. Γ99/253

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 55

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

102 41 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : ………………….

Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215273/275

FAX : 210 5215338

E – mail : diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.3996/2011 και παροχή οδηγιών σχετικά με τις χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική Ικανότητα

ΣΧΕΤ. : α) Τα άρθρα 35 και 48 του Ν. 3996/2011

β) Εγκ. 46/2008

Με την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/05-08-11 Τεύχος Α΄), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3655/88 (ΦΕΚ 58/3-4-08, τεύχος Α΄) αντικαταστάθηκε το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51 όπου αυξήθηκαν οι ημέρες ασφάλισης που απαιτούνταν για να δικαιούται ο ασφ/νος ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ξεκινώντας το 2009 με 60 ημέρες ασφάλισης και αυξάνονται ανά δέκα κατ’ έτος μέχρι το 2013 στις (100) ημέρες ασφάλισης.

Άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.3996/11.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

1.Α) Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Α.Ν.1846/51 για την περίοδο από 1/3/2011 έως 29/2/2012 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθενείας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

2. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους οικοδόμους για την ασφαλιστική τους ικανότητα και τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας από 1/3/2011 έως 29/2/2012. Στις περιπτώσεις των οικοδόμων συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% που δίδεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης, και οι ημέρες άδειας που δικαιούνται (Σχετ. εγκ. 141/84, 75/99). [Δηλαδή απαιτούνται 40 ημέρες ασφάλισης συν 8 ημέρες η προσαύξηση συν 3 ημέρες άδειας]

3. (1.Β) ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, καθώς και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα θα δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος από 1/3/2009 έως 28/2/2013, οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33, χωρίς προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Επισημαίνουμε ότι, η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται για ένα έτος κάθε φορά και φυσικά, μετά από τον έλεγχο της Απασχόλησης των ασφ/νων στις παραπάνω επιχειρήσεις την προηγούμενη τριετία, που θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εσόδων.

4. (1.Γ) ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι ρητινοσυλλέκτες και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Α.Ν.1846/51, κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 2450/24-1-1967 ΑΥΕ (ΦΕΚ 70, τεύχος Β΄) καλύπτονται για την περίοδο 1/3/2009 έως 28/2/2013 για παροχές ασθενείας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωμα παροχών σε είδος το 2007.

Επισημαίνουμε ότι η θεώρηση του βιβλιαρίου θα γίνεται για ένα έτος κάθε φορά και θα ελέγχεται εάν ανήκει ο ασφ/νος στην κατηγορία αυτή. 5.(1.Δ.) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που το 2009 απασχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το έτος 2010 και τα μέλη της οικογένειάς τους καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθενείας σε είδος για την περίοδο από 1/3/2011 έως 29/2/2012, εφόσον είχαν τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009 (60 ημέρες ασφάλισης).

6. Με τις διατάξεις του άρθρ. 35 παρ. 2 του Ν.3996/2011 ρυθμίζονται θέματα ανέργων και ειδικότερα:

Οι άνεργοι που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273, τεύχος Α΄), δηλαδή της κατηγορίας από 30 έως 55 ετών, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31 ης Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επί μέρους διατάξεις του παραπάνω νόμου και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

7. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 48 παρ. 6 του Ν.3996/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51 (ΦΕΚ 179, τεύχος Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη, για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, εξακολουθούν να ασφαλίζονται για παροχές ασθενείας στο ίδρυμα αν δεν έχουν τις απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας ως ασφαλισμένοι.

Απαραίτητο στοιχείο είναι η βεβαίωση από το Τμήμα Απονομών Συντάξεων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΑΠΕΑΠΙ)

Άρθρο 53 παρ. 5 α

Με την εγκύκλιο 34/2011 της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τους ασφ/νους του ΤΑΠΕΑΠΙ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αρ. Φ40021/11335/1153/18-5-2009 Υ.Α. ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Ασθενείας του τ. Ταμείου, αναβάτες ιπποδρόμων, μαθητευόμενοι αναβάτες προπονητές δρομώνων ίππων και τα μέλη οικογένειας αυτών υπάγονται από 1/8/2008 υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται από την νομοθεσία του κλάδου αυτού .

Συν.: (4) φύλλα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Π. ΣΙΑΛΑΚΑ-ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com