Αριθμ. 6403/Γ4−630/18.07.2011 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έ

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. 6403/Γ4−630/18.07.2011
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας για τη διάρθρωση Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (FATS), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους, για το έτος 2011.

    

Αριθμ. 6403/Γ4−630

(ΦΕΚ Β΄ 1757/03.08.2011)

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας για τη διάρθρωση Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (FATS), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους, για το έτος 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας»,

β) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/ 23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποίου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. − τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9.4.1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1997) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής»,

δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) με θέμα «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.4.2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

ζ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213/Α΄)»,

η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

2. Τον Κανονισμό 716/07ΕΚ της 20ης Ιουνίου 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές διάρθρωσης των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων (FATS) και την τροποποίηση αυτού με τον Κανονισμό 747/2008 της 30ης Ιουλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων (FATS).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ (20.033,00 €) − συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.− για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΚΑΕ 0871),

αποφασίζουμε:

1.α) Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της ετήσιας έρευνας διάρθρωσης Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα − Inwards − και Ελληνικών Επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Εξωτερικό − Outwards −, κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2010.

β) Αναθέτουμε στο Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού 716/2007ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2007 και την τροποποίηση αυτού με τον Κανονισμό 747/2008 της 30ης Ιουλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αποσκοπεί στη συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων − Inwards και Outwards. Ειδικότερα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επίδρασης των επιχειρήσεων που ελέγχονται από την αλλοδαπή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μέτρηση των άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων του ελέγχου από την αλλοδαπή στην απασχόληση, στις αμοιβές και στην παραγωγικότητα σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η παραγωγή λεπτομερών στατιστικών για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι:

α) οι στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών καλύπτουν μόνον, εν μέρει, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη GATS (Γενική Συμφωνία Εμπορίου στον τομέα των Υπηρεσιών) και

β) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν προεξέχοντα ρόλο τόσο στις εσωτερικές αγορές όσο και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας. Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του δείγματος των ερευνώμενων αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται περίπου σε 1.300 επιχειρήσεις, και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις των οποίων η συμμετοχή ξένου κεφαλαίου υπερβαίνει το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνολο Χώρας και θα αποσταλούν στη Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος III του Κανονισμού 716/2007ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2007.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

− Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας

− Κατάρτιση ερωτηματολογίου

− Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών συνεργατών για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας

− Συλλογή των στατιστικών στοιχείων

− Ενημέρωση του μητρώου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων

− Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος

− Έλεγχος, και επεξεργασία των στοιχείων

− Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο

− Έλεγχος των στοιχείων στους οριστικούς πίνακες

− Σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report).

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:

• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, με απασχόληση εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,

• 20−25 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως εξής:

Αποζημίωση ιδιωτών − συνεργατών (ΚΑΕ 0871)

α) 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο:

1.300 ερωτηματολόγια x 15,41 € = 20.033,00 €.

Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, είναι προσωρινό κλειστές ή είναι εκτός πλαισίου έρευνας, οι ιδιώτες − συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενημέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο.

Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0871 = 20.033,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com