Υπουργείο Οικονομικών: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Print Friendly, PDF & Email

Υπουργείο Οικονομικών: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

05/08/2011

Στρατηγικό Σχέδιο για τη Φορολογική Διοίκηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο το 5-ετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση.

Το Σχέδιο περιγράφει αναλυτικά το όραμα, τις αξίες και τον τρόπο δράσης της νέας φορολογικής διοίκησης που σχεδιάζουμε για τη χώρα. Μαζί με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της Φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που θα παρουσιάσουμε τον προσεχή Σεπτέμβριο συγκροτείται, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φορολογικής μεταρρύθμισης που αλλάζει εκ βάθρων το τοπίο των σχέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Τα προσεχή πέντε έτη φέρνουν πολύ σημαντικές προκλή­σεις. Μεταξύ άλλων πρέπει να διαμορφώσουμε μια αποτε­λεσματική Φορολογική Διοίκηση που θα συμβάλλει αποφα­σιστικά στην μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους και θα χαρα­κτηρίζεται από δικαιοσύνη και συνέπεια, θα είναι φιλική προς τον πολίτη και θα προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικο­νομίας. Στο παρόν έντυπο αποτυπώ­νεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κυβέρνη­σης για την αναβάθμιση και το νέο τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης τη περίοδο 2011-2015.

Εδώ τίθενται δεσμευτικά ενώπιον των πολιτών το όραμα, οι αξίες και οι στόχοι που θα υπηρετεί η φορολογική διοίκηση και προδιαγράφονται οι παρεμβάσεις με τις οποίες θα επιτευχθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μέσα σε μια πενταετία. Το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει:

· Να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή, και τη παραοικονομία,

· Να ενισχύσει την εθελουσία φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το κόστος για τους φορολογούμενους,

· Να εξαλείψει τη διαφθορά ώστε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των φορολογικών αρχών και την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων,

· Να βελτιώσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων.

· Να υποστηρίξει την αναδιανεμητική και αναπτυξιακή διάσταση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, που όπως τονίζεται στη συνέχεια αποτελεί κορυφαία επιλογή μας.

Η νέα φορολογική διοίκηση θα είναι ένα ισχυρό όπλο κατά της κοινωνικής αδικίας που επιφέρουν η φοροδιαφυγή και η διαφθορά. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολο­γιών, διεθνώς αποδεκτών πρακτικών και ορθολογικών φορολογικών διαδικασιών επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό κόστος και την ταλαιπω­ρία των φορολογουμένων. Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και κατόπιν διαβούλευσης με τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους, προσαρμόζουμε το φορολογικό σύστημα ώστε να βελτιώνονται τα αναπτυξιακά και αναδιανεμητικά του χαρακτηριστικά.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο που ακολουθεί δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Είναι επίσημη δέσμευση της πολιτείας για την οποία θα λογοδοτεί σε τακτά διαστήματα και με συγκεκριμένα στοιχεία για τη πρόοδο που επιτυγχάνεται. Αντίστοιχα ζητάμε από τους πολίτες και όλους τους φορείς της οικονομίας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να παρέχουμε βοήθεια και ενθάρρυνση προς όλους εκείνους που ανταποκρίνονται σωστά και οικειοθελώς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα είμαστε αυστηροί, αλλά δί­καιοι, απέναντι σε εκείνους που επιμένουν να τις αποφεύγουν.

Βασικός μας στόχος είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 να παρουσιάσουμε το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, μια νέα φορολογική νομοθεσία που θα σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά στο πλαίσιο των στόχων αυτών, θα κάνει επιλογές ισορροπημένες, δίκαιες και με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Έχουμε βεβαίως ήδη λάβει σημαντικά μέτρα για την εκλογίκευση της φορολογικής νομοθεσίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και γενικότερα την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Τα μέτρα αυτά είναι το αναγκαίο «προγεφύρωμα» προς το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο για τη Φορολογική Διοίκηση 2011-15.

Ευάγγελος Βενιζέλος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Υπουργός Οικονομικών


Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει το Στρατηγικό Σχέδιο

Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης την προσεχή πενταε­τία θα διαμορφωθεί από τις συνθήκες και τις εξελίξεις σε διεθνές και εθνικό επί­πεδο. Θα φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις, να κατανοήσουμε τις προκλή­σεις και τις ευκαιρίες και να δράσουμε ανάλογα.

1. Η Κρίση, οι Διεθνείς Εξελίξεις και η Φορολογική Διοίκηση

Η ελληνική οικονομία περνάει ίσως τις δυσκολότερες μεταπολεμικές στιγμές της, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση, να βρει το βηματι­σμό της και να διαμορφώσει τα θεσμικά πλαίσια που θα της επιτρέψουν να έχει μια πιο αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση.

Τα παραπάνω φέρνουν, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο ζητήματα, όπως η σύγκλιση των δημοσίων διοικήσεων σε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, και ο από κοινού έλεγχος των διεθνών συναλλαγών όπως οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Παράλληλα οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής οικονομίας θα επιφέρουν μείωση του αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτές οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα είναι ικανότερες να αντεπεξέλθουν στις εξελίξεις και πιο ενήμερες ως προς αυτές, γεγονός που θα απαιτήσει από τη φορολογική διοίκηση να ανταποκρίνεται με διευρυμένες και βελτιωμένες υπηρεσίες στους φορολογούμενους καθώς και με νέες, περισσότερο διαφοροποιημένες στρατηγικές εξασφάλισης συμμόρφωσης.

Η κρίση στις χρηματοπιστωτικές αγορές αναγκάζει τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με πιο ομαδικό πνεύμα, ώστε να διαμορφωθούν νέα μέτρα διακυβέρνησης και χρηματοοι­κονομικής μεταρρύθμισης σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μετριάζουν τον μελλο­ντικό συστημικό κίνδυνο παγκοσμίως. Ανάμεσα στους κατά τόπους ρυθμιστές του χρηματοπιστωτικού συστήματος ανά τον κόσμο έχουν αρχίσει να σφυρηλατούνται δεσμοί συνεργασίας με την εισαγωγή το 2010 μιας νέας κανονιστικής τάξης, ώστε να αλλάξει εκ θεμελίων ο τρόπος που λειτουργούν ανά την υφήλιο οι παγκοσμιο­ποιημένες τράπεζες και οι αγορές και να επέλθει παγκόσμια σύγκλιση επί των λο­γιστικών προτύπων (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών). Οι εντει­νόμενες διεθνείς πιέσεις προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρη­ματοοικονομικές συναλλαγές και τους φορολογικούς παραδείσους δημιουργούν νέες ευκαιρίες για να στραφούν οι φορολογικές αρχές εναντίον της υπεράκτιας και διασυνοριακής φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της κατάχρησης φορο­λογικών καθεστώτων.

2. Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Δημοσιονομικής Εξυγίανσης

Η κυβέρνηση ακολουθεί μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική τέτοια που να οδηγεί, ήδη από το 2012, σε πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, στη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους και τελικά στη προαγωγή διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή που οι στοχευμένες μειώσεις των κυβερνητικών δαπανών και οι μεταρρυθμίσεις στην εργασία και τις αγορές είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, εξίσου μεγάλη σπουδαιότητα έχουν η βελτίωση της εικόνας ως προς τα έσοδα, με μεταρρυθμίσεις της φορολογικής πολιτικής, και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης. Οι έως σήμερα νομοθετικές πρωτοβουλίες, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της Φοροδιαφυγής και άλλες σχετικές παρεμβάσεις, ήδη προβλέπουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης και στη γενικότερη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Η υλοποίηση αυτών των αλλαγών αποτελεί μεγάλη πρόκληση αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

3. Νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελληνική οικονομία

Από εδώ και πέρα η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να βασίζεται πια στο πρότυπο μιας εσωστρεφούς ανάπτυξης τροφοδοτούμενης από την κατανάλωση. Η σχετική μεταστροφή από ένα μοντέλο βασισμένο στο παραδοσιακό λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες, προς οικονομικές δραστηριότητες που πυροδοτούν οι νέες τεχνολογίες και η στροφή στις εξαγωγές, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φορολογική βάση και την ταυτότητα και συμπεριφορά των φορολογούμενων. Αναμένεται ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων κατά μέσον όρο θα αυξηθεί· ότι η αυτοαπασχόληση θα υποχωρήσει με αντίστοιχη αύξηση της μισθωτής εργασίας· ότι οι πωλήσεις στο εξωτερικό θα είναι πολύ πιο εκτεταμένες· και ότι οι δαπάνες στην εκπαίδευση, στα πνευματικά δικαιώματα, στην έρευνα και την ανάπτυξη και στο μάρκετινγκ, κλπ. θα αυξηθούν. Οι αλλαγές αυτές θα δημιουργήσουν την ανάγκη ανάπτυξης νέων μορφών οργάνωσης για τη φορολογική διοίκηση.

4. Η τεχνολογική και τεχνική πρόοδος

Την τελευταία δεκαετία, η ραγδαία εξάπλωση υπολογιστικών δικτύων (περιλαμβα­νομένου και του διαδικτύου) και η σύγκλισή τους με την κινητή τηλεφωνία έχει επιφέρει παγκοσμίως μεγάλες αλλαγές στη χρήση των πληροφοριών και της γνώσης. Αυτό αυξάνει τις προσδοκίες των χρηστών και παρέχει νέες ευκαιρίες και βάσεις για την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών. Πράγματι η τεχνολογική πρόοδος στην πληροφορική έχει συνδυαστεί σε πολλές χώρες με την ανάπτυξη νέων τεχνικών οργάνωσης και δράσης. Οι νέες μορφές οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της τόσο στην εσωτερική της λειτουργία, όσο και στην επαφή της με το φορολογούμενο. Εξασφαλίζει ικανότητα ταχείας διασταύρωσης στοιχείων, αυξημένης διαφάνειας, εξοικονόμησης προσωπικού, μείωση κόστους συμμόρφωσης για το φορολογούμενο κοκ. Επίσης η τεχνολογική πρόοδος της πληροφορικής οδηγεί σε πιο περίπλοκο επικοινωνιακό περιβάλλον όπου ανακύπτουν πολλαπλά ζητήματα ασφαλείας.

5. Δημογραφικές εξελίξεις

Η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας αλλοιώνει τις κοινωνικές ισορροπίες μεταξύ εργαζόμενων, συνταξιούχων και νέων επιτείνοντας τις δημοσιονομικές εντάσεις. Όσο γερνά ο πληθυσμός, αυξάνουν οι δαπάνες της υγείας, των συντάξεων και της κοινωνικής στήριξης ενώ (κατ’ αναλογία) οι παραγωγοί εισοδημάτων μειώνονται αριθμητικά. Αυτό οδηγεί σε μεσοπρόθεσμη τάση αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων και καθιστά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αποτελεσματικότερη συλλογή των δημοσίων εσόδων κρίσιμους αντισταθμιστικούς παράγοντες.

6. Γενικευμένη φοροδιαφυγή, διαφθορά και έλλειμμα εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της υπάρχουσας φορολογικής κατάστασης είναι η μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, η οποία εντείνεται από την παρούσα κρίση. Η ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή οδηγεί στη αποσάθρωση της φορολογικής βάσης, υπονομεύει το κράτος δικαίου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη προς τους δημόσιους θεσμούς, ακυρώνει την λαϊκή στήριξη για τις θυσίες που συνεπάγεται η δημοσιονομική εξυγίανση και τροφοδοτεί τη διαφθορά δημοσιών λειτουργών. Η έκταση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, που περιλαμβάνουν: το συνολικό βάρος φορολογίας και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την περιπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, την επικρατούσα αντίληψη για το εύρος και τη ποιότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και γενικότερα τις αντιλήψεις περί κυβερνητικής εξουσίας και της σκοπιμότητας των δημοσίων δαπανών, και φυσικά το έλλειμμα αποτελεσματικής οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης.

Μια αποτελεσματική φορολογική διοίκηση μπορεί να την περιορίσει δραστικά, καθιστώντας πιο απλούς και διαφανείς τους κανόνες και τις διαδικασίες, κάνοντας έτσι πιο ελκυστική την εθελουσία συμμόρφωση και διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ελέγχων και επιβολής αυστηρών, αλλά δίκαιων, ποινών. Τέλος, η παρατηρούμενη αναποτελεσματικότητα στην είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών επίσης οφείλεται στην κακή οργάνωση και υποστήριξη των μηχανισμών είσπραξης και σε ανεπάρκειες του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της δικαστικής λειτουργίας.


Οι Αξίες και η Αποστολή μας

Αποστολή μας:

«Βελτιστοποίηση της είσπραξης των φορολογικών εσόδων, με γνώμονες τη συνταγματική επιταγή για φορολογική ισότητα και τη στήριξη της προσπάθειας του έθνους να ελεγχθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος».

Όραμά μας:

«Μια κοινωνία η οποία συμμορφώνεται πρόθυμα με τη φορολογική νομοθεσία επειδή αντιλαμβάνεται ότι η φορολογική διοίκηση επιβάλλει το νόμο κατά τρόπο δίκαιο, ακέραιο και αποτελεσματικό, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία του έθνους».

Βασικές Αξίες μας:

Δικαιοσύνη και Ακεραιότητα

Επιδιώκουμε τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, υποστηρίζουμε εκείνους που θέλουν να πράξουν το σωστό και είμαστε δίκαιοι αλλά και αυστηροί με εκείνους που δεν το πράττουν. Υπηρετούμε αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον και καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα κάθε περίπτωση ανέντιμης συμπεριφοράς.

Επαγγελματισμός και Διαφάνεια

Ενεργούμε με βάση τη γνώση, τις άριστες διεθνώς πρακτικές και επενδύουμε συνεχώς στην κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού μας. Σεβόμαστε τον πολίτη, εξηγώντας τις ενέργειες μας και θεωρώντας ότι οφείλουμε να λογοδοτούμε για τα αποτελέσματά μας.

Προσαρμογή και Καινοτομία

Παρακολουθούμε τις νέες εξελίξεις και ανάγκες και ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και με επάρκεια.. Αναζητούμε συνεχώς νέες μεθόδους εργασίας και αξιοποιούμε τη τεχνολογία για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά μειώνοντας το διοικητικό κόστος για τους φορολογούμενους.

Συμφιλίωση με το Φορολογούμενο Πολίτη

Πείθουμε ότι το νόμιμο συμφέρει. Ο τρόπος άσκησης της φορολογικής διοίκησης ανταποκρίνεται στη κοινή λογική, αποφεύγει ακρότητες και αγκυλώσεις, τιμά τη νόμιμη συμπεριφορά και ενισχύει την οικειοθελή φορολογική συμμόρφωση.

Στόχοι και Επιδιώξεις

ΣΤΟΧΟΣ 1 : Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με αφετηρία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-13

Επιδίωξη 1.1: Επιτυχής ολοκλήρωση εντός του 2012 των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Έκτακτης Δομής για τη καταπολέμηση της γενικευμένης φοροδιαφυγής

Δράσεις:

· Εφαρμογή του εντατικού προγράμματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες, μέσω καινοτόμων μεθόδων στόχευσης και αναγκαστικής είσπραξης.

· Επιτάχυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.

· Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

· Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής Φυσικών Προσώπων Μεγάλης Οικονομικής Επιφάνειας και Ελεύθερων Επαγγελματιών Υψηλού Εισοδήματος μέσω ενεργειών επιβολής συμμόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου και παραδειγματικής τιμωρίας σημαντικών παραβατών.

· Υιοθέτηση κεντρικά διευθυνόμενου συστήματος ως προς τους ελέγχους και τις ενέργειες επιβολής συμμόρφωσης στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Επιδίωξη 1.2: Πλήρης ενεργοποίηση διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και διεξαγωγής στοχευμένων ελέγχων

Δράσεις:

· Πλήρης ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιακών μονάδων ανάλυσης κινδύνου που συστήνονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων.

· Αξιοποίηση του νέου σώματος ελεγκτών που συγκροτείται με ειδικά προσόντα και συμβόλαια αποδοτικότητας.

· Ανάπτυξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων που θα εμπεριέχει μίγμα προσεγγίσεων, περιλαμβανομένων των ελέγχων γραφείου, των ελέγχων επί συγκεκριμένων ζητημάτων, εμπεριστατωμένων συνολικών ελέγχων και στοχευμένων ερευνών βάσει κινδύνου.

· Ολοκλήρωση και γενίκευση εφαρμογής του λογισμικού συστήματος επιλογής και διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS καθώς και συναφών συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης.

· Διαμόρφωση συνεχούς προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για το ελεγκτικό προσωπικό.

· Παροχή της δυνατότητας στη φορολογική διοίκηση να εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους έμμεσου ελέγχου και στατιστικού προσδιορισμού βεβαιούμενων φόρων για όσους παραλείπουν να υποβάλουν δηλώσεις.

· Ανάπτυξη συστήματος για τον συγκερασμό εσωτερικών δεδομένων με εκείνα που προέρχονται από τρίτες πηγές ώστε να παρασχεθεί στο προσωπικό «πλήρης εικόνα του πελάτη» εις ότι αφορά το ιστορικό συμμόρφωσης εκάστου φορολογούμενου.

· Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων άντλησης πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα και διασταύρωση στοιχείων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

Επιδίωξη 1.3: Περιορισμός της παραοικονομίας και πάταξη του οικονομικού εγκλήματος

Δράσεις:

· Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΣΔΟΕ με την ανανέωση και αύξηση του προσωπικού του.

· Πολλαπλασιασμός των προληπτικών ελέγχων και των ορατών περιπολιών για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

· Αύξηση της ταχύτητας και του ποσοστού ανταπόκρισης στις καταγγελίες των πολιτών.

· Ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών σχεδίων με το νέο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, το λιμενικό σώμα, τα τελωνεία, τη δημοτική αστυνομία κλπ. για τη ριζική πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου.

· Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών-εκροών στα βενζινάδικα, ενεργοποίηση περιπολιών ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα.

· Εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών.

· Σταδιακή προσέγγιση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης με τη τιμή πετρελαίου κίνησης με παράλληλη επιδότηση κόστους στους καταναλωτές.

· Συγκρότηση των κατάλληλων υπηρεσιακών δομών για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες δίωξης του διεθνώς οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

· Βελτίωση και επέκταση των διαδικασιών για τον συγκερασμό εσωτερικών δεδομένων με εκείνα που προέρχονται από τρίτες πηγές ώστε να παρέχεται πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων των υπόπτων.

· Εντοπισμός περιπτώσεων ‘επιδεικτικής κατανάλωσης’ δηλαδή φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν πολυτελή διαβίωση τέτοια που δεν δικαιολογείται βάσει των φόρων που καταβάλουν.

· Αύξηση του αριθμού διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών περιλαμβανομένων και ειδικών συμφωνιών με χώρες υποδοχής τραπεζικών καταθέσεων (Ελβετία, Λιχτενστάιν κ.α).

· Σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς.

Επιδίωξη 1.4: Ριζική βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δράσεις:

· Ανασχεδιασμός σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιακών μονάδων που ενεργοποιούνται στην αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

· Ταχεία ενεργοποίηση το νέου σώματος ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης που επιλέγεται βάσει ειδικών προσόντων και γνώσεων, με το οποίο θα στελεχωθούν οι πιο πάνω υπηρεσιακές μονάδες.

· Ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης των ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης.

· Γενικευμένη χρήση των νέων μεθόδων είσπραξης που αναπτύσσει η ειδική ομάδα έργου της Έκτακτης Δομής (βλ. 1.1 ανωτέρω).

· Αξιοποίηση εξωτερικών συμβούλων που σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του δημοσίου.

· Τακτική δημοσιοποίηση των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλετών με χρέη άνω των 150000 ευρώ όπως προβλέπεται σε πρόσφατη νομοθετική διάταξη.

Επιδίωξη 1.5: Αυστηρή και ταχεία τιμωρία της σοβαρά παραβατικής συμπεριφοράς

Δράσεις:

· Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη πλήρη ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων των ν.3988 και ν.3943 για την επιτάχυνση των δικονομικών διαδικασιών, για τη φορολογική δίκη και την μείωση των αναστολών εκτέλεσης των διοικητικών ποινών.

· Ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες.

· Ταχεία στελέχωση και ενεργοποίηση των υπηρεσιών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος θα ιεραρχήσει τις ενέργειές του ξεκινώντας από τους μεγάλους φοροφυγάδες.

· Συγκρότηση συστήματος στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των νέων δικονομικών διαδικασιών.

· Συστηματική δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων παραβατών.

· Εντατικοποίηση των διοικητικών ποινών αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

· Συγκέντρωση στοιχείων για καταθέτες εξωτερικού (περιλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας αλλοδαπής τράπεζας) για τους οποίους δεν δικαιολογείται η προέλευση των πόρων ή δεν δηλώθηκαν οι κτηθέντες τόκοι. Ειδικότερα θα προβλεφθεί η αναδρομική επιβολή φόρου επί του κεφαλαίου και των τόκων τέτοιων περιπτώσεων.

ΣΤΟΧΟΣ 2 : Διευκόλυνση της οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους

Επιδίωξη 2.1 : Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Δράσεις:

· Κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος και της φορολογίας κεφαλαίου στο πλαίσιο του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.

· Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των απαραίτητων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

· Εξορθολογισμός του Κώδικα Ποινών και κλιμάκωση των ποινών με βάση το φορολογικό παρελθόν του φορολογούμενου.

· Εξασφάλιση φιλικής στο χρήστη ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύνολο της ισχύουσας πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και στις ερμηνευτικές και κανονιστικές εγκυκλίους.

Επιδίωξη 2.2 : Απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται οι φορολογούμενοι

Δράσεις:

· Ανάθεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών των ΔΟΥ στο Τραπεζικό σύστημα.

· Απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με τους φορολογούμενους περιλαμβανομένων συστημάτων ενδοϋπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων.

· Γενίκευση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες συναλλαγών.

· Διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της επιχείρησης

· Κατάργηση μεγάλου αριθμού ΔΟΥ και μεταφορά στα ΚΕΠ ή σε «Παράθυρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης» όσων συναλλαγών πολιτών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επιδίωξη 2.3 : Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υποστηρικτικών προς τους φορολογούμενους και τους φορολογικούς ενδιάμεσους (λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές κ.α.)

Δράσεις:

· Συγκρότηση στη ΓΓΠΣ νέας υπηρεσίας τηλεφωνικής / διαδικτυακής/ ταχυδρομικής εξυπηρέτησης φορολογούμενων και φορολογικών ενδιάμεσων (λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι).

· Διεξαγωγή μελέτης για το φάσμα και τις μεθόδους παροχής πληροφοριών και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης στους φορολογούμενους. Περιλαμβάνεται μελέτη οργάνωσης των ενδοϋπηρεσιακών διαύλων παροχής πληροφοριών στην ανωτέρω υπηρεσία.

· Ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομών της πιο πάνω υπηρεσίας εξυπηρέτησης.

· Στην υπό σύσταση υπηρεσία μεγάλων φορολογούμενων προβλέπεται η δημιουργία τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ορισμός υπαλλήλου – συνδέσμου ανά ομάδα επιχειρήσεων.

· Επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φορολογικούς ενδιάμεσους, τους νέους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Επιδίωξη 2.4 : Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και παροχή κινήτρων στους συνεπείς φορολογούμενους

Δράσεις:

· Σύνταξη κυλιόμενου προγράμματος επικοινωνιακών δράσεων μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου.

· Τακτικές έρευνες γνώμης για διαπίστωση της επικρατούσας γνώμης των φορολογούμενων για συγκεκριμένες πτυχές της φορολογικής πολιτικής και της φορολογικής διοίκησης.

· Κλαδικά στοχευμένες εκστρατείες ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω Επιμελητηρίων και λοιπών συλλογικών φορέων.

· Εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

· Παροχή κινήτρων για επίδειξη υψηλού βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης: σήμα συνεπούς φορολογούμενου για εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες (που αποδίδεται μετά από 2 διαδοχικούς ελέγχους χωρίς ευρήματα) και παροχή φορολογικών εκπτώσεων ή διευκολύνσεων πληρωμής.

Επιδίωξη 2.5: Παροχή δυνατοτήτων ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με ισχυρά εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Δράσεις:

· Ολοκλήρωση λειτουργικών δομών, έκδοση των κανονιστικών ρυθμίσεων που εκκρεμούν και πλήρης ενεργοποίηση του Σώματος Φορολογικής Διαιτησίας.

· Οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών εντός του Υπουργείου Οικονομικών.

· Ενημερωτική εκστρατεία για την πληροφόρηση των φορολογούμενων ως προς τις νέες δυνατότητες επίλυσης διαφορών.

· Δημοσίευση εκθέσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

ΣΤΟΧΟΣ 3 : Καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση

Επιδίωξη 3.1: Συγκρότηση ισχυρών δομών εσωτερικού ελέγχου.

Δράσεις:

· Σύσταση της νέας υπηρεσιακής μονάδας εσωτερικών υποθέσεων που προβλέπεται στο ν.3943/11 ότι θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

· Διασφάλιση ότι έχουν ενσωματωθεί επαρκείς έλεγχοι και πιστοποιήσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα για να εντοπίζουν και να καταστέλλουν τυχόν απάτες ή άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά του δημοσίου.

· Διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων επιχειρησιακών τομέων για να επαληθεύεται συμμόρφωση με τις νενομισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και να εντοπίζονται τυχόν κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο ελεγκτικής εποπτείας του οργανισμού.

Επιδίωξη 3.2: Εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων που περιορίζουν τη δυνατότητα υποκειμενικής κρίσης και αυθαιρεσίας

Δράσεις:

· Γενικευμένη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

· Υποκατάσταση ελεγκτικών διαδικασιών από τα φορολογικά πιστοποιητικά που συντάσσονται από λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

· Απλοποίηση και διευκρίνιση των φορολογικών διατάξεων ιδιαίτερα ως προς την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και του ορισμού των παραγωγικών δαπανών.

· Τακτική διεξαγωγή επανελέγχων από ειδική υπηρεσιακή μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων.

· Δυνατότητα του φορολογούμενου να προσφύγει σε ανεξάρτητες διαδικασίες φορολογικής διαιτησίας (βλ. Επιδίωξη 2.5)

Επιδίωξη 3.3: Προαγωγή νοοτροπίας ευθύτητας και ακεραιότητας

Δράσεις:

· Διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι νοείται ως ανάρμοστη συμπεριφορά και να εδραιωθούν οι αξίες του οργανισμού

· Προγράμματα κατάρτισης ευαισθητοποίησης σε ζητήματα απάτης και διαφθοράς για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

· Παροχή τακτικών και ειλικρινών εκθέσεων προς το προσωπικό και την κοινωνία ως προς την πρόοδο που σημειώνεται στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων του στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιδίωξη 3.4: Παραδειγματική τιμωρία των επίορκων υπαλλήλων και προστασία όσων καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς.

Δράσεις:

· Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων για πειθαρχικά συμβούλια με νέα σύνθεση που τα καθιστά ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

· Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων που επιβάλουν κακουργηματικές ποινές στους υπαλλήλους του Υπουργείου που θα συλληφθούν με τη κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας ανεξάρτητα ποσού.

· Επιτάχυνση των διαδικασιών παραπομπής επίορκων υπαλλήλων αξιοποιώντας το νέο θεσμό του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος

· Δημιουργία ισχυρού πλαισίου προστασίας πολιτών που να εξασφαλίζει πλήρως τη δυνατότητα καταγγελίας και ενημέρωσης για τη πορεία της χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντος.

ΣΤΟΧΟΣ 4 : Αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης

Επιδίωξη 4.1: Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

Δράσεις:

· Συστήνεται νέο σώμα φορολογικών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης οι οποίοι θα δεσμεύονται με συγκεκριμένα «συμβόλαια» επίτευξης στόχων.

· Συγκροτείται νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με στόχο να αποκτήσει και επιχειρησιακές αρμοδιότητες αλλά και ικανότητα σχεδιασμού, ανάλυσης κινδύνου και παρακολούθησης του ελεγκτικού και εισπρακτικού έργου.

· Συγκροτείται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών ως ανεξάρτητη αρχή για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών.

· Συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

Επιδίωξη 4.2: Αναδιοργάνωση του δικτύου Περιφερειακών Υπηρεσιών

Δράσεις:

· Κατάργηση ή συγχώνευση τουλάχιστον 180 ΔΟΥ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού σε μεγάλες ΔΟΥ στη πρωτεύουσα κάθε νομού με (εξαίρεση Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά).

· Ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών μονάδων Δικαστικού σε περιφερειακό επίπεδο και δημιουργία κεντρικής υπηρεσιακής μονάδας για τις μεγάλες υποθέσεις.

· Πραγματοποιείται ανάλυση διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας των ΔΟΥ που φθάνει ως τη περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανικής θέσης. Καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΟΥ με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

· Εισάγεται σύστημα μετρικών δεικτών για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των ΔΟΥ με έμφαση στις 30 μεγαλύτερες.

Επιδίωξη 4.3 : Νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού και να προαχθεί υψηλή αποδοτικότητα.

Δράσεις:

· Ανάπτυξη προφίλ δεξιοτήτων και γνώσεων για κάθε ρόλο/οργανική θέση της φορολογικής διοίκησης.

· Διασφάλιση ότι όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι εφοδιάζονται με επαρκή κατάρτιση για την εκπλήρωση των νέων τους ρόλων/καθηκόντων.

· Διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης για να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες και ικανότητες καθ’ όλη την έκταση της φορολογικής διοίκησης.

· Θέσπιση συστήματος επιβράβευσης και αναγνώρισης των υπαλλήλων με ιδιαίτερα καλή απόδοση

Επιδίωξη 4.4: Ανασχεδιασμός διαδικασιών και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

Δράσεις:

· Εισαγωγή του νέου ΤΑΧΙS για την ολοκληρωμένη δικτύωση των πληροφοριακών συστημάτων των ΔΟΥ με τη ΓΓΠΣ.

· Μηχανογράφηση των φορολογικών στοιχείων των τμημάτων φορολογίας κεφαλαίου που έχουν παραμείνει εκτός TAXIS.

· Μεταφορά από τις ΔΟΥ στα ΚΕΠ του συνόλου των τυποποιημένων συναλλαγών των πολιτών.

· Δημιουργία μηχανογραφημένου συστήματος ποσοτικών δεικτών για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ΔΟΥ ανά τομέα δραστηριότητας.

******

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us: