Υπ. Επικρατείας Αριθμ. 14403/01.08.2011 Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Επικρατείας Αριθμ. 14403/01.08.2011
Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

           

Αριθμ. 14403

(ΦΕΚ Β΄ 1702/01.08.2011)

Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως αυτό ισχύει

β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116)

γ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102)

δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

στ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)

ζ) του Α.Ν. 1092/1938 «Περί Τύπου», όπως ισχύει

η) του ν. 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων»

θ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191), όπως ισχύει

ι) της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 712), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17279/2.09.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1252) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 712) και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1674)»

ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145)

ιβ) της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 1603)

ιγ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

2. Την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος διανομής των εντύπων

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν:

α) οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 23396

β) οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

γ) εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.),

δ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

2. Για την υπαγωγή εφημερίδας ή περιοδικού των περιπτώσεων γ και δ στα ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 712), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 17279/2.09.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1252) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 712), και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1674)».

3. Οι ιδιοκτήτες των εντύπων της περίπτωσης δ καλούνται εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εντύπων τους στο καθεστώς των ειδικών τιμολογίων διακίνησης κι επιθυμούν την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε την υποβολή και να διενεργήσουν τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 8 ν. 1599/1986, τη διαγραφή του εντύπου από τον πίνακα των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης.

4. Η διαγραφή εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΕ−ΓΓΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της εφημερίδας από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης.

Αντιστρόφως, η ένταξη εφημερίδας στον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας λόγω αποκλεισμού της εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ένταξή της στον πίνακα των δικαιούχων και στο αντίστοιχο για την κατηγορία της ειδικό τιμολόγιο διακίνησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ−ΓΓΕ γνωστοποιούν στο τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του οποίου διακινείται η εφημερίδα, τη διαγραφή της από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης ή, αντιστρόφως, την ένταξή της στον εν λόγω πίνακα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com