ΠΟΛ 1163/29.07.2011 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1163/29.07.2011   

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

            

 

__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Αθήνα 29 Ιουλίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                         ΠΟΛ. 1163

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A΄

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου

Τηλέφωνο :210-3375314

FAX :210-3375001

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1101/6.5.2011 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ30 4023651 ΕΞ 2011/20.07.2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. με το οποίο αιτείται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέχρι και της 30ης Σεπτεμβρίου 2011, λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της εφαρμογής για την παραλαβή αρχικών και τροποποιητικών οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. μέσω TAXIS και TAXISnet και λαμβανομένου υπόψη της από φέτος και για πρώτη φορά πληρωμής του φόρου με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει 29η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com