ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/28.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Ε40/490) Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/28.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Ε40/490)
Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα 28/7/2011

Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/490

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :51

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Δεμίρης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010 & Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10-9-2010

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β΄/2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία με επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, κατασκηνώσεις, επιπλωμένες επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.) τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι τρείς (3) μήνες από 1/4/2011 έως 31/10/2011 εξαιρούμενου του διαστήματος από 1/6/2011 έως 31/8/2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 4/2011 πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση και για τον 5/2011 και να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/4/2010 και στις 31/5/2010.

Β) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 5/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2010.

Γ) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 9/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/9/2010 και στις 31/5/2011.

Δ) Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 10/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2011 και στις 31/10/2010.

Ε) Οι νέες δικαιούχοι επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 5/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/4/2011.

Στ) Οι νέες δικαιούχοι επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για τον 9 & 10/2011 πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2011.

Η) Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση, οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και όσοι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση προερχόμενοι από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις τρίτες χώρες εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

ΠΟΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγούμενων από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και ασφαλισμένων) για κάθε μήνα και για διάρκεια έως τρείς (3) μήνες συνολικά και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. – Ο.Α.Ε.Δ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Σημείωση : Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 & 5 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2011, στις προθεσμίες που ορίζονται από το Γενικό Έγγραφο Ε40/7/12-1-2011 με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενούς τους (επιδοτούμενους και μη).

Οι εισφορές που αφορούν τους εν λόγω επιδοτούμενους/εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 4ος/2011 και 5ος/2011 αν δεν έχουν αποδοθεί, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως (30/09/2011).

Σε περίπτωση που έχουν αποδοθεί, από τις επιδοτούμενες επιχειρήσεις, επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) ή να «συμψηφιστούν» με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών, παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα.

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών (100%). Οι εγγραφές για εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 991,20 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4109

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

991,20

991,20

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

154,63

3,96

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

270,20

7,93

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

424,83

11,89

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

424,83

11,89

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

 

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι εγγραφές για καθαριστή ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 1.200 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4115

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1200

1200

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

228,60

4,80

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

352,92

9,60

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

581,52

14,40

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

480,33

11,89

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

101,19

2,51

• Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών (100%). Οι εγγραφές για εργαζόμενο με είκοσι (20) ημέρες απασχόλησης ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 800,00€, θα εμφανίζονται ως εξής:

 

 

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

4109

4171

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20

20

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

800

800

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

124,80

3,20

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

218,08

6,40

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

342,88

9,60

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

100

100

* 45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

342,88

9,60

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

 

* Η επιδότηση υπολογίζεται στο ποσό των 800,00 € (υπολογισμός επιδότησης έως του ποσού 991,20 € ανεξαρτήτως ημερών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς ενώ ο υπολογισμός των αποδοχών αντίστοιχων εισφορών και αναλογία ποσού επιδότησης θα γίνεται κατά αναλογία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι υψηλότερες των 991,20 € (Η.Α.Ε. 33,04 Χ 30 = 991,20), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

Συν/να : 7 φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: