Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/17818/514/25.07.2011 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2β του αρθ. 38 τ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.80000/17818/514/25.07.2011
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2β του αρθ. 38 του Ν. 3986/2011 σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : Γ΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΤELEFAX : 210 3368148

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σπύρου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3368159

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 25-7-2011

Α.Π.: Φ.80000/17818/514

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία

(με την παράκληση άμεσης ενημέρωσης των εκκαθαριστών των υπηρεσιών τους και των εποπτευομένων τους Φορέων)

ΚΟΙΝ: 1. Ελεγκτικό Συνέδριο (με την παράκληση άμεσης ενημέρωσης των αρμοδίων επιτρόπων για την θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων)

2. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Σταδίου 31 – 10559 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2β του αρθ. 38 του Ν. 3986/2011 σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.

Ειδικότερα

Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1-7-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι η ειδική αυτή εισφορά θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές των φορέων όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται με την αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και αποδίδεται και η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την χορήγηση εφάπαξ παροχής.

Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-7-2011 παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της και για την ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών και Φορέων των οποίων προΐστασθε προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει του αρμοδίους επιτρόπους προκειμένου κατά την διαδικασία του ελέγχου και της θεώρηση των ενταλμάτων να διενεργείται η παρακράτηση της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στην διάθεσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: