Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή τ

Print Friendly, PDF & Email

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α..

 

_________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Νέγρη

Τηλέφωνο : 210-6987476

FAX : 210-6987489

Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr

Κωδ. Αρχείου : 320.3

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Δ 5032017 ΕΞ 2011

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: 1) Δ/νση Τελωνείων Αττικής & Θεσ/νίκης (Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας)

2) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης, Πάτρας

3) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος

ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ. 1737/922/22.12.2000 ΔΥ.Ο)

β. Άρθρο 126, παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)

δ. Η αριθ. πρωτ. Δ17 Δ 5027397 ΕΞ 2011 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20.07.2011, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουλίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Αύγουστο 2011, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 27.07.2011,

1 Ευρώ = 1,6609 Δολλάρια Νέας Ζηλανδίας (NZD)

δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ, παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω δ’ σχετική Δ.Υ.Ο. Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας σας.

Συνημμένα : σελίδες 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                         Ν. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com