ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/18.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ70/30) Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1.8.201

Print Friendly, PDF & Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/18.07.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ70/30)
Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1.8.2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 18 /7/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                    Αριθ. Πρωτ. Σ70/30

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 47

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1.8.2011

Σχετική: Η με αριθ. 51/9.7.2010 προηγούμενη εγκύκλιος

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 10,11 και 12 του Νόμου «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 » αναπροσαρμόζονται από 1/8/2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( ΕΑΣ), που είχαν θεσπιστεί και καθοριστεί με τις διατάξεις του αρθρ. 38 του ν. 3863/2010 για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων (β) έως (η) της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού παρακράτησης.

1. Με την 51/2010 εγκύκλιό μας ορίζαμε τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς από 1.8.2010, τα οποία λόγω αναπροσαρμογής, από 1.8.2011 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α) Για συντάξεις από 1.400,01 € μέχρι 1.700,01 €, ποσοστό 3%

β) Για συντάξεις από 1700,01€ μέχρι 2.000,00 € , ποσοστό 6%

γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € μέχρι 2.300,00 €, ποσοστό 7%

δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.600,00 €, ποσοστό 9%

ε) Για τις συντάξεις από 2.600,01 € μέχρι 2.900,00 €, ποσοστό 10%

στ) Για τις συντάξεις από 2900,01€ μέχρι 3.200,00 €, ποσοστό 12%

ζ) Για τις συντάξεις από 3.200,01 € μέχρι 3.500,00 €, ποσοστό 13%

η) Για τις συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

2. Επίσης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επιβάλλεται από 1.8.2011, εκτός της ήδη επιβληθείσας και μετά την αναπροσαρμογή, επιπλέον μηνιαία εισφορά, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 € .

Η επιπλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και καταλήγει να είναι μεγαλύτερο των 1.700 €.

Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης έχουν ως ακολούθως:

Α) Για συντάξεις από 1700,01€, ( συνολικό ποσό σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακράτηση της εισφοράς όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί), μέχρι 2.300,00 €, ποσοστό 6%.

Β) Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.900,00 €, ποσοστό 8%.

Γ) Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

Σύμφωνα με τη ρητή αναφορά της διάταξης εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρ. 42 του ν. 1140/81 (Α΄68), όπως ισχύει ή το επίδομα ανακανότητας του άρθρ. 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών Επισημαίνεται ότι κατόπιν της επιβολής της επιπλέον ανωτέρω εισφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.700,00 ευρώ.

(Ευνόητο είναι ότι για τους συνταξιούχους της κατηγορίας (α) της πρώτης παραγράφου το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €).

3. Σας ενημερώνουμε ότι για τους συνταξιούχους που βρέθηκαν στο Αρχείο Συντάξεων χωρίς έτος γέννησης, δόθηκε εντολή στην Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. να μην επιβληθεί σε αυτούς η παρακράτηση επιπλέον εισφοράς, με το σκεπτικό ότι είναι μεγαλύτεροι από 60 ετών.

Παρόλα αυτά για να ελεγχθούν οι εν λόγω περιπτώσεις και να συμπληρωθεί το αρχείο θα πρέπει να ζητηθούν από τη Δ/νση Πληροφορικής καταστάσεις των συντ/χων χωρίς έτος γέννησης ανά Υποκ/μα, ώστε να προστεθούν τα ελλείποντα στοιχεία και να επιστραφούν συμπληρωμένες πλέον στη Δ/νση Πληροφορικής.

4. Κατά τα λοιπά, και γι ό,τι δε διαφοροποιείται με τη παρούσα, ισχύουν τα οριζόμενα στη προηγούμενη με αριθ. 51/2010 εγκύκλιο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                        Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ              Π.ΣΙΑΛΑΚΑ-ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

(Visited 35 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com