Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αριθμ. Γ31/12/31.05.2011
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Αριθμ. Γ31/12

(ΦΕΚ Β΄ 1597/06.07.2011)

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΑΜ)

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Α.Ν. 1846/51.

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας (Α.Υ.Ε. 57440/131−1938 ΦΕΚ 133/τ.Β΄) όπως προστέθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό Φ21/21/385/6−2−85 (ΦΕΚ 63/7−2−85 τ.Β΄).

3) Τις αριθμ. Γ54/3/19.2.85 (ΦΕΚ 92 τ.Β΄), Γ54/5/25.9.85 (ΦΕΚ 578 τ.Β΄), Γ54/8/27.11.85 (ΦΕΚ 731 τ.Β΄), Γ54/11/24.2.86 (ΦΕΚ 82 τ.Β΄), 554/12/7.5.86 (ΦΕΚ 365 τ.Β΄), Γ54/1/8.6.92 (ΦΕΚ 403 τ.Β΄) αποφάσεις του Διοικητή ΙΚΑ − ΕΤΑΜ με τις οποίες ανατέθηκαν από 1/3/85, 15/10/85, 1/1/86, 1/4/86, 1/7/86 και 1/7/92 στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ηλιούπολης, Δάφνης, Ν. Κόσμου, Αγ. Αναργύρων, Περιστερίου, Πατησίων, Καλλιθέας, Αμαρουσίου, Αλεξάνδρας, Ν. Ιωνίας, Αιγίου, Αγρινίου, Πύργου, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Λειβαδιάς, Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Ζακύνθου η άσκηση αρμοδιοτήτων που ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας.

Από τις αρμοδιότητες αυτές εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις αναγνώρισης δικαιώματος σε παροχές κλάδου σύνταξης στους ασφαλισμένους που επικαλούνται την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 4202/61 περί διαδοχικής ασφάλισης με συμμετοχή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ στη δαπάνη συνταξιοδότησης.

Η αρμοδιότητα αυτή παρέμεινε στον Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου,

αποφασίζουμε:

1) Από 1/9/2011 παύει η ισχύς των Γ54/3/19.2.85 (ΦΕΚ 92 τ. Β΄), Γ54/5/25.9.85 (ΦΕΚ 578 τ.Β΄), Γ54/8/27.11.85 (ΦΕΚ 731 τ.Β΄), Γ54/11/24.2.86 (ΦΕΚ 82 τ.Β΄), 554/12/7.5.86 (ΦΕΚ 365 τ.Β΄), Γ54/1/8.6.92 (ΦΕΚ 403 τ.Β΄) αποφάσεων του Διοικητή ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως προς το σκέλος που αφορά την ανάθεση αρμοδιότητας αναγνώρισης δικαιώματος σε παροχές κλάδου κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους που επικαλούνται την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 4202/61, περί διαδοχικής ασφάλισης και το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ συμμετέχει στην συνταξιοδότησή τους.

2) Αναθέτουμε από 1/9/2011 και στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομών Συντάξεων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ την άσκηση αρμοδιότητας που ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, σχετικά με αναγνώριση δικαιώματος σε παροχές του κλάδου κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που επικαλούνται την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 4202/61, περί Διαδοχικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Ο Διοικητής

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com