Αριθ. Πρωτ. 1084553/ΔΕ-Β’/09.06.2011 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Print Friendly, PDF & Email

Αριθ. Πρωτ. 1084553/ΔΕ-Β’/09.06.2011
Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 1084553 /ΔΕ-Β’

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:210 3375203

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, και 4 του άρθρ. 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α’ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ Α’ 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Την 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο., περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

6. Την αριθ. 1050886/ΔΕ-Β/20.4.2010 (Φ.Ε.Κ. 572Β΄/3-5-2010) Α.Υ.Ο. «Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου» και τις αριθ.1109982/ΔΕ- Β/24.8.2010(Φ.Ε.Κ.1472Β΄/6.9.2010) Α.Υ.Ο. και 1022482/ΔΕ-Β/9.2.2011 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης διενέργειας φορολογικού ελέγχου».

7. Το αριθ. πρωτ. 3631/12.5.2011 έγγραφο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ. Ε. Κ.) Αθηνών.

8. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

9. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την παράγραφο Β. της αριθ. 1050886/ΔΕ-Β/20.4.2010 (Φ.Ε.Κ. 572Β΄/3-5-2010) Α.Υ.Ο. «Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου», όπως ισχύει, ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και παρατείνουμε το χρόνο αυτό έως 31.12.2011.

Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

          

Αριθμ. 1050886/ΔΕ−Β

(ΦΕΚ Β΄ 572/03.05.2010)

Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄/211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄/285).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄/203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Την 1085068/4794/ΔΕ−Β/5.9.2007 (ΦΕΚ Β΄/1843/ 12.9.2007) Α.Υ.Ο.Ο. περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

6. Το αριθ. πρωτ. 3542/17−3−2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, το αριθ. πρωτ. 7673/17−3−2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, το αριθ. πρωτ. 8/1/18−3−2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Λεχαινών το αριθ. πρωτ. 2067/ 17−3−2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κιάτου και το αριθ. πρωτ. 4445/22−3−2010 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

7. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των ακολούθων ελεγκτικών υπηρεσιών τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των παρακάτω υποθέσεων ως εξής:

Στο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

1) ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094061459), Ειρήνης 5 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

2) ΠΑΝΔΩΡΑ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094529779), Α. Μεταξά − Πανδώρας 18 Γλυφάδα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

3) ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ. 094445117), Ρετσίνα 44 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

4) Α.Ε.Ε. ΔΙΚΥΚΛΩΝ (Α.Φ.Μ. 094063822), Νάξου 3 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

5) ORAN A.E. (Α.Φ.Μ. 094382857), Κουντουριώτου 138 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

6) ΑΛΥΚΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 099880602), Βασ. Κωνσταντίνου 13 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

7) ΑΡΓΩ TRUST Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094431659), Ξενοφώντος 107 – Καλλιθέα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

8) ΦΑΡΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 999607836), Λ. Συγγρού 310 – Καλλιθέα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

9) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094337040), Λ. Ποσειδώνος 18 Π. Φάληρο (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

10) EURO DNA ELECTRONICS Α.Β.Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 094509210), Μίμαντος 6 – Ν. Σμύρνη (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

11) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΡΕΦΙΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ. 094107718), Ηρώων Πολυτεχνείου 38 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά).

12) ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 099351808), Λυκούργου 6 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

13) ΕΡΓΚΟ ΠΛΑΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094420909), Δοϊράνης 84 – Καλλιθέα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

14) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094384120), Λ. Βουλιαγμένης 602 Α – Αργυρούπολη (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

15) ΕΒΕΦΗΛ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ. 094475994), Κλεισθένους 20 – Πειραιάς (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά).

ΣΤΟ Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ (Α.Φ.Μ. 094276157), Μυτιλήνη (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης).

ΣΤΟ Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

1) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 096032066), Πλατεία Ελευθερίας − Βέλο Κορινθίας (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κιάτου).

2) ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ. 094157156), Πατρών – Πύργου Ανδραβίδα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λεχαινών).

ΣΤΟ Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ.099550188), Λ.Καματερού 112 − Καματερό (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων).

ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

1) ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Α.Φ.Μ. 040994322), Λεχαινά (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λεχαινών).

2) ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικ. (Α.Φ.Μ.006315101), Λεχαινά (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λεχαινών).

B. Στα παραπάνω Ελεγκτικά Κέντρα ανατίθεται η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της 1085068/4794/ΔΕ−Β/5.9.2007 Α.Υ.Ο.Ο., καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας έως 30−5−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com