Ασφαλιστική ενημερότητα και ρύθμιση οφειλών απαραίτητες προϋποθέσεις επιδότησης από ΟΑΕΔ. Ειδήσεις

Print Friendly, PDF & Email

Ασφαλιστική ενημερότητα και ρύθμιση οφειλών απαραίτητες προϋποθέσεις επιδότησης από ΟΑΕΔ.

Ειδήσεις – Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Ασφαλιστική ενημερότητα και ρύθμιση οφειλών απαραίτητες προϋποθέσεις επιδότησης από ΟΑΕΔ

Η AΣΦAΛIΣTIKH ενημερότητα και η τακτοποίηση των οφειλών προς τα ταμεία παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, με την οποία παρέχονται και διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα εκχώρησης – κατάσχεσης των απαιτήσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πόρους του ΛΑΕΚ κ.ά.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο, που εστάλη προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, αναφέρονται τα εξής:

«Για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους του ΛΑΕΚ ισχύουν τα κάτωθι:

Δεδομένου ότι:

Α) με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1545/1985, οι κάθε φύσης παροχές του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται από κρατήσεις για το Δημόσιο και για τρίτους και

Β) η υποχρέωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν δεσμεύει τον ΟΑΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τις οποίες οι αρμόδιες για την έκδοσή τους υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ) αρνούνται ή καθυστερούν να τις χορηγήσουν στους δικαιούχους των παροχών των Οργανισμών, οι υπηρεσίες μας δύναται να παραλάβουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και να προβούν στην καταβολή της επιδότησης, εφόσον βάσει της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), το αίτημα για την καταβολή της επιδότησης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιποί όροι του εκάστοτε προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν αίτημα-δήλωση στο οποίο δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας και ότι δεσμεύονται να τη/τις προσκομίσουν όταν εκλείψει η αιτία που καθιστά αδύνατη την υποβολή της/τους.

Επίσης σχετικά με τη δυνατότητα εκχώρησης και κατάσχεσης των απαιτήσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πόρους του ΛΑΕΚ ή από εθνικούς πόρους σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ ορίζει ότι οι απαιτήσεις των προγραμμάτων αυτών είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες. Ομοίως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 3762/2009, ανεκχώρητες και ακατάσχετες ορίζονται οι απαιτήσεις των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΛΑΕΚ.

Β) Η εκχώρηση ή κατάσχεση των απαιτήσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους δεν είναι δυνατή, καθόσον το ακατάσχετο προβλέπεται ρητά στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982, που ορίζει ότι “η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών από τον ΟΑΕΔ στους εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το Δημόσιο και για τρίτους και δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου”.

Oσον αφορά την οικονομική ενίσχυση των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών, βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α 63) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Εφόσον η βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 οικονομική ενίσχυση δεν είναι ρητά από τον νόμο εξοπλισμένη με το ακατάσχετο και ούτε αυτό μπορεί να συνταχθεί από τον συνδυασμό άλλων διατάξεων, οι αντίστοιχες απαιτήσεις των δικαιούχων δύναται να κατασχεθούν και να εκχωρηθούν.

Αν και η συγκεκριμένη παροχή δεν είναι από το νόμο εξοπλισμένη με το ακατάσχετο μολαταύτα, με βάση το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1545/1985, απαλλάσσεται από την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου και το ΙΚΑ. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου και του ΙΚΑ.

Το γεγονός ότι η με αριθμ. 31730/1988 (ΦΕΚ Β 670) απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, που εξεδόθη κατ’Α εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988, για την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής απαιτεί μεταξύ άλλων την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ ή ανάλογου ασφαλιστικού φορέα, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιδότηση (βλ. παρ. 4ε της ΚΥΑ 31730/1988), δεν σημαίνει ότι η ανωτέρω βεβαίωση ζητείται ενόψει παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της εν λόγω παροχής υπέρ του ΙΚΑ για τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Iδρυμα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση προσκομίζει φορολογική ενημερότητα χρεωστική, είναι όμως ασφαλιστικά ενήμερη, η βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 οικονομική ενίσχυση πρέπει να της καταβληθεί.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προσκομίζει ασφαλιστική ενημερότητα χρεωστική, ακόμα και αν είναι φορολογικά ενήμερη, η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να καταβληθεί εκτός εάν η επιχείρηση έχει κάνει διακανονισμό εξόφλησης των οφειλών της από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και προσκομίζει αποδεικτικό στοιχείο διακανονισμού των ασφαλιστικών της εισφορών του εξαμήνου για το οποίο ζητείται η επιδότηση.

Εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διακανονισθεί και οφείλονται, θα προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο διακανονισμού τω ασφαλιστικών εισφορών του εξαμήνου για το οποίο ζητείται η επιδότηση και θα καταβάλλεται η επιδότηση στην επιχείρηση το ποσό που προκύπτει μετά τη αφαίρεση των οφειλομένων και διακανονισθεισών από την επιχείρηση ασφαλιστικών εισφορών από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας».

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 6 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com