Υπ. Περιβάλλοντος Αριθ. Δ6/13280/07.06.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο,

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Περιβάλλοντος Αριθ. Δ6/13280/07.06.2011
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.

           

Αριθ. Δ6/13280

(ΦΕΚ Β΄ 1228/14.06.2011)

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με:

α) το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει,

β) το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β΄213),

γ) το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄56) και

δ) τη διάταξη του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄129), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄85).

3. Το ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄95) και ιδιαίτερα το άρθρο 10 αυτού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης:

α) καθορίζεται το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Μητρώου ΕΕΥ) και ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του Μητρώου,

β) καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώριση στις μερίδες του Μητρώου ΕΕΥ,

γ) καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση, τη διαγραφή και την τροποποίηση των καταχωρήσεων, ο τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των στοιχείων του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

δ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των ΕΕΥ, τα κριτήρια που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, τα ασυμβίβαστα με το έργο τους, οι εις βάρος τους διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα που επιβάλλουν αυτές, οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και

ε) θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των ΕΕΥ σχετικά με τις αρχές και τις δεσμεύσεις που οφείλουν να τηρούν οι καταχωρημένες στο Μητρώο ΕΕΥ επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του ν. 3855/2010, ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο ΕΕΥ.

Άρθρο 2

Ορισμοί και ακρωνύμια

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα έχουν περιεχόμενο και έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 του ν. 3855/2010 και στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν.

2. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:

α) Αρμόδια Υπηρεσία: η Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) ΕΕΥ: Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.

γ) ΠΕΥ: Παρεχόμενη Ενεργειακή Υπηρεσία.

δ) ΣΕΑ: Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 3855/2010.

ε) ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του Ν.3468/2006.

στ) ΣΗΘΥΑ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.

ζ) ΕΞΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας.

η) Μητρώο ΕΕΥ: το πληροφοριακό σύστημα όπου εντάσσονται οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο τηρείται από την Αρμόδια Υπηρεσία.

θ) Ενεργειακό Έργο: οποιαδήποτε μελέτη, κατασκευή ή λειτουργία που αφορά στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

ι) Ενεργειακός Εξοπλισμός: ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση Ενεργειακών Έργων.

ια) Έργο με ΣΕΑ: Έργο που εκτελείται μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.

ιβ) Πελάτης ΣΕΑ: ο τελικός καταναλωτής που συνάπτει Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ

Άρθρο 3

Τήρηση και Οργάνωση Μητρώου ΕΕΥ

1. Από την Αρμόδια Υπηρεσία τηρείται το Μητρώο ΕΕΥ για το οποίο λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και ενήμερο.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών είναι προαιρετική. Για την εγγραφή απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

3. Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρούνται για κάθε επιχείρηση τα στοιχεία της (Στοιχεία ΕΕΥ), καθώς και τα στοιχεία των παρεχόμενων από αυτήν ενεργειακών υπηρεσιών μέσω συμβάσεων ΣΕΑ (Στοιχεία ΣΕΑ), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 3855/2010, για την παρακολούθηση επίτευξης του εθνικού ενδεικτικού στόχου του άρθρου 4, παρ. 1 του ιδίου νόμου, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτές.

4. Το Μητρώο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με μοναδικό αριθμό Μητρώου οι EEY που κρίνονται ότι πληρούν τις προς τούτο προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

Περιεχόμενα Μητρώου ΕΕΥ

1. Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επιχείρηση:

1.1. Στοιχεία ΕΕΥ

α) ο αριθμός Μητρώου ΕΕΥ,

β) η επωνυμία,

γ) η νομική μορφή,

δ) το έτος σύστασης,

ε) τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ),

στ) το εταιρικό κεφάλαιο,

ζ) το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται για την υλοποίηση Ενεργειακών Έργων,

η) τα στοιχεία επικοινωνίας,

θ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου, καθώς και

ι) οι ενεργειακές υπηρεσίες που παρέχει, σύμφωνα με τις κατηγορίες του άρθρου 10, παρ. 2 της παρούσας.

1.2. Στοιχεία ΣΕΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 3855/2010.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ οφείλουν να καταχωρούν σε αυτό, ανά έργο που πραγματοποιείται μέσω ΣΕΑ, τις επιμέρους ενεργειακές υπηρεσίες, τον προϋπολογισμό, τις τεχνολογίες που εφαρμόζουν, τους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας, τα μεγέθη εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και το είδος της χρηματοδότησης ανά έργο που υλοποιούν.

Ειδικότερα καταχωρούνται στοιχεία για τα ακόλουθα πεδία:

α) Στοιχεία Πελάτη ΣΕΑ (τομέας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, γενικά στοιχεία εγκατάστασης και καταναλώσεων, κ.α.),

β) Ενεργειακές υπηρεσίες (κατάλογος επεμβάσεων ΕΞΕ/ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, παροχή συντήρησης εξοπλισμού, δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, κ.α.),

γ) Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση (ύψος προϋπολογισμού, διάρκεια σύμβασης και είδος χρηματοδότησης),

δ) Ενεργειακά οφέλη ΣΕΑ (εκτιμώμενα και επιτευχθέντα).

2. Οι ΕΕΥ οφείλουν να επικαιροποιούν ετησίως, αμέσως μετά την έναρξη έως και τη λήξη της ΣΕΑ, τα πραγματικά στοιχεία σχετικά με τα επιτυγχανόμενα ενεργειακά οφέλη (ηλεκτρικά, θερμικά).

3. Τα περιεχόμενα του Μητρώου ΕΕΥ παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα.

Άρθρο 5

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ

1. Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία των σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Η Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις, διαφυλάσσοντας το επιχειρηματικό απόρρητο. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής του άρθρου 6, η επιχείρηση καταχωρείται στο Μητρώο ΕΕΥ και αποστέλλεται σε αυτήν:

α) βεβαίωση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώου που χορηγείται στην επιχείρηση και

β) ο κωδικός πρόσβασης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Υπηρεσία απορρίψει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ, αυτή ενημερώνει την επιχείρηση για το λόγο της απόρριψης.

3. Τα στοιχεία που εισάγονται ηλεκτρονικά από τις ΕΕΥ στο Μητρώο ΕΕΥ δύνανται να ελέγχονται με διασταύρωση αρχείων άλλων Υπηρεσιών.

4. Οι ενταχθείσες στο Μητρώο ΕΕΥ επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία μεταβολές των στοιχείων του άρθρου 4, παρ. 1 και του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 6

Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ

1. Για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ απαιτείται τεχνική επάρκεια στη μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση Ενεργειακών Έργων. Η τεχνική επάρκεια αποδεικνύεται σωρευτικά από:

α) το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης

αα) της επιχείρησης, ή

ββ) υπαλλήλων της με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης, ή

γγ) απασχολούμενων σε αυτήν με δελτία παροχής υπηρεσιών, ή

δδ) εταίρων αυτής (προκειμένου περί προσωπικής εταιρείας), σε Ενεργειακά Έργα, με ελάχιστη απαίτηση τρία (3) έτη.

β) το πλήθος των Ενεργειακών Έργων που

αα) έχει υλοποιήσει η επιχείρηση, ή

ββ) έχουν συμμετάσχει στην υλοποίησή τους

i) υπάλληλοι της επιχείρησης με εξαρτημένη σχέση απασχόλησης, ή

ii) απασχολούμενοι σε αυτήν με δελτία παροχής υπηρεσιών, ή

iii) εταίροι αυτής (προκειμένου περί προσωπικής εταιρείας), κατά την τελευταία δεκαετία, όπου και απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) Ενεργειακών Έργων, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον την τελευταία τριετία.

2. Αν η επιχείρηση που αιτείται την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ, έχει τη νομική μορφή εταιρείας, πλέον των ανωτέρω απαιτείται στο καταστατικό αυτής να περιλαμβάνεται ως αντικείμενο του σκοπού της, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο ΕΕΥ είναι:

α) αντίγραφα συμβάσεων εκτέλεσης, ή δελτία παροχής υπηρεσιών, ή βεβαιώσεις εργοδοτών απασχόλησης για Ενεργειακά Έργα,

β) αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών,

γ) πίνακας με τα πλήρη στοιχεία των υπαλλήλων της επιχείρησης, των απασχολουμένων σε αυτήν ή και εταίρων που συμμετέχουν σε αυτήν, με εμπειρία σε Ενεργειακά Έργα, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1.

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ατομικής επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ είναι:

αντίγραφα συμβάσεων εκτέλεσης ή δελτία παροχής υπηρεσιών, ή βεβαιώσεις εργοδοτών απασχόλησης για Ενεργειακά Έργα.

Άρθρο 7

Κατηγορίες ΕΕΥ στο Μητρώο

1. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο ΕΕΥ, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) κατηγορία Α, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εταιρίες του Μητρώου ΕΕΥ,

β) κατηγορία Β, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα του Μητρώου ΕΕΥ.

2. Οι εταιρίες του Μητρώου ΕΕΥ (κατηγορία Α) κατατάσσονται περαιτέρω στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

α) υποκατηγορία Α1, εφόσον έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη Έργα με ΣΕΑ συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον τριακόσιων χιλιάδων ευρώ (€300.000) κατά την τελευταία πενταετία,

β) υποκατηγορία Α2, εφόσον έχουν υλοποιήσει ή έχουν σε εξέλιξη Ενεργειακά Έργα με συνολικό προϋπολογισμό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) κατά την τελευταία πενταετία και

γ) υποκατηγορία Α3, για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες του Μητρώου ΕΕΥ.

3. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΕΕΥ επιχειρήσεις μπορούν να αιτούνται την υπαγωγή τους σε άλλη υποκατηγορία, ανάλογα με την υλοποίηση Έργων με ΣΕΑ και του ύψους των προϋπολογισμών τους.

4. Μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα ακολουθήσει επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης των εταιρειών στο Μητρώο ΕΕΥ.

Άρθρο 8

Δημοσιοποίηση και αξιοποίηση στοιχείων – Εμπιστευτικότητα

1. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ, τηρείται το επιχειρηματικό απόρρητο. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για:

α) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνικών ενεργειακών μέτρων, καθώς και της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής και

β) την πορεία της επίτευξης του εθνικού στόχου του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 και την εν γένει διαμόρφωση μέτρων ενεργειακής πολιτικής που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και στην προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Το Μητρώο ΕΕΥ αναρτάται στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/ , από όπου παρέχονται για κάθε επιχείρηση οι εξής πληροφορίες:

α) Επωνυμία και Αριθμός Μητρώου,

β) Στοιχεία Επικοινωνίας,

γ) Παρεχόμενες Ενεργειακές Υπηρεσίες,

δ) Κατηγορία και υποκατηγορία ΕΕΥ και

ε) Αριθμός και προϋπολογισμός Έργων με ΣΕΑ που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΥ

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις

Οι ΕΕΥ πρέπει:

α) Να έχουν επάρκεια σε τεχνικό, διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και

β) Να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής ΣΕΑ, με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Το είδος των οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ προσδιορίζεται ρητά μέσα στη ΣΕΑ.

Άρθρο 10

Ενεργειακές υπηρεσίες

1. Οι ενεργειακές υπηρεσίες παρέχονται με τη σύναψη ΣΕΑ και περιέχουν επιλογή και εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και μεθοδολογία υπολογισμού του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους. Η μέτρηση και η επιβεβαίωση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προβλέπεται στη ΣΕΑ.

2. Οι ενεργειακές υπηρεσίες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες επεμβάσεων:

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού,

β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ,

γ) ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους,

δ) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού,

ε) εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

3. Οι ΕΕΥ μπορούν επίσης να παρέχουν με τις ΣΕΑ:

α) εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχο,

β) παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,

γ) συντήρηση του εξοπλισμού,

δ) εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους πελάτες ΣΕΑ (π.χ. κατά EN16001),

ε) κατάρτιση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης.

4. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πιστοποιείται μέσω των ακόλουθων σταδίων εφαρμογής:

α) καθορισμού της βάσης αναφοράς για τη μέτρηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης,

β) ανάλυσης και διάγνωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων και του επιμέρους τεχνικό–οικονομικού οφέλους,

γ) εφαρμογής σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει προέλθει από την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών,

δ) παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής των προτεινομένων παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν στο πλαίσιο της ΣΕΑ,

ε) σύνταξης εκθέσεων προόδου σε συμφωνημένα διαστήματα. Οι εκθέσεις προόδου πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και το οικονομικό όφελος που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση με τα οριζόμενα στη ΣΕΑ.

Άρθρο 11

Κριτήρια ορθής εκτέλεσης του έργου των ΕΕΥ

1. Οι ΕΕΥ, για την ορθή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν μέσω ΣΕΑ, μπορούν να υιοθετούν συγκεκριμένες πρακτικές και διαδικασίες όπως:

α) εσωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου (πχ. ISO 9001),

β) εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης τους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο,

γ) υπόδειξη εναλλακτικών ΣΕΑ ανά πελάτη,

δ) υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών,

ε) ανάλυση κόστους επένδυσης και λειτουργίας,

στ) εκτίμηση τεχνικο−οικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και κάλυψης αυτών και

ζ) αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως χρηματοδότηση από τρίτους.

2. Οι ΕΕΥ μπορούν να παρέχουν τις ενεργειακές υπηρεσίες τους, άμεσα ή έμμεσα, αναθέτοντας τμήμα εκτέλεσης αυτών σε τρίτους.

Άρθρο 12

Ασυμβίβαστο του έργου των ΕΕΥ

Οι ΕΕΥ δεν επιτρέπεται να εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που αποτελούν αντικείμενο των ΣΕΑ που οι ίδιες έχουν συνάψει.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση κατά την οποία για μία ΕΕΥ διαπιστωθεί:

α) παράβαση όρων ΣΕΑ,

β) υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών, ή

γ) παράβαση των καθοριζομένων στο άρθρο 6, παρ. 2, περίπτωση (β) και το άρθρο 12 της παρούσας, επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, η διαγραφή της από το Μητρώο ΕΕΥ για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη.

Το χρονικό διάστημα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, τον βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή της επιχείρησης.

2. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος διαγραφής της, η επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 14

Αρχές και δεσμεύσεις των ΕΕΥ

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΕΕΥ, οι ΕΕΥ οφείλουν:

α) να χρησιμοποιούν μηχανικούς με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακά Έργα για την μελέτη, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση αυτών και να μεριμνούν για τη συνεχή κατάρτιση τους, μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης των έργων που αναλαμβάνουν,

β) να χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και τις προτεινόμενες ΣΕΑ,

γ) να ακολουθούν τα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/ ,

δ) να τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που θα εφαρμόσουν και την εκτέλεση και διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει,

ε) να προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικό–οικονομικά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,

στ) να αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν οι ίδιες, καθώς και αυτές που θα αναθέσουν σε τρίτους,

ζ) να αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολάβων, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία αυτών στον Πελάτη ΣΕΑ,

η) να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης,

θ) να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας,

ι) να παρουσιάζουν με ακρίβεια τις ανάγκες για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρηση του ενεργειακού εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη λήξη της ΣΕΑ,

ια) να εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές των τιμών με σαφή και διαφανή τρόπο, καθώς επίσης και

ιβ) να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους Πελάτες ΣΕΑ, τόσο κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Πρόσκληση

Η Αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει πρόσκληση για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν σε αυτήν τα απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία των άρθρων 4 και 6 της παρούσας. Έκτοτε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε τις αιτήσεις τους.

Άρθρο 16

Παράρτημα

Το συνημμένο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 17

Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com