Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Print Friendly, PDF & Email

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Ειδήσεις – Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα»

O ENΔIAMEΣOΣ φορέας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα», ΕΦΕΠΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60%, δηλαδή 18.000.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40%, δηλαδή 12.000.000 ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος,

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:

Α) Oλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν/συστήσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης:

• Aπό 30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα, καθώς και για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς – κλάδους (36, 37, 38, 39) (NACE 2008) και

• Aπό 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

To ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) ανέρχεται σε 50% σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15-7-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-9-2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis,

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους του υπουργείου (www.ypoian.gr, www.startupgreece.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ ( www.efepae.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com