ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/21.06.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/9) Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 51

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/21.06.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/9)
Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 51 παρ. 4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα

Πληροφορίες : Χ. Πεδιωτίδη

Αριθ. Τηλεφώνου : 210-6756316

Αριθ. fαx : 210-6741377

Ηλεκτρ.Δ/νση : dasika@ika.gr

Αθήνα 21-6-2011

Αριθ.Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41

ΠΡΟΣ :

α) Τα Περιφερειακά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήματα Απονομών & Πληρωμών Συντάξεων

Γραφεία : Χαλκοκονδύλη 17- Αθήνα β)Τα Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

-Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης κας Δεδούλη

-Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ : Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 51 παρ. 4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών

Σχετικά: α) Σ07 / ΓΕΝ / 28-12-93 , β) Εγκ. 41/98 της Διεύθυνσής μας

Με το ανωτέρω (α) σχετικό γενικό έγγραφό μας, σας δόθηκαν οδηγίες για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης γήρατος με βάση τις κοινοτικές διατάξεις (άρθ. 46 Κ.Κ. 1408/71) σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Ν.2084/92 (προσαύξηση Κ.Ο. σύνταξης για χρόνο ασφάλισης πλέον των 4500 ημερών) και ορίστηκε ότι στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ και φορέα άλλου κράτους- μέλους υπερβαίνει τις 4500 ημέρες, η πριμοδότηση υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ελληνικού και κοινοτικού χρόνου, για δε την εφαρμογή του άρθρου 50 Κ.Κ. 1408/71 (χορήγηση συμπληρωματικής παροχής), η «ελάχιστη παροχή» ταυτίστηκε με το προσαυξημένο με όλους τους χρόνους ασφάλισης Κατώτατο όριο. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται αυτοτελώς, στο πλαίσιο του διπλού υπολογισμού κατά την αρχική εξέταση της αίτησης, όπως επέβαλε το άρθρ. 49 Κ.Κ.1408/71 (βλ. Κωδικ. Οδηγίες Καν. 1408/71, Μέρος Γ’ Κεφ. Α’ Τμήμα IV παρ. 2α -σχετ. Εγκ. 41/98).

Επειδή διαπιστώθηκε ότι με βάση την ανωτέρω ερμηνεία (πριμοδότηση για το σύνολο των ημερών σε συνδυασμό με την εφαρμογή του άρθ. 50 Κ.Κ.1408/71 ή 58 Καν.883/04) το Ίδρυμα υποχρεώνεται να καταβάλει επιπλέον ποσά για χρόνους ασφάλισης που δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η Διοίκηση εισηγήθηκε στη ΓΓΚΑ την επανεξέταση της ερμηνείας των σχετικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της θεσμοθέτησης των προσαυξήσεων του κατωτάτου ορίου στο ελληνικό σύστημα ασφάλισης (δημιουργία κινήτρων παραμονής στην εργασία και ασφάλισης κατά τη διάρκεια αυτής, αποτροπή πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και πάταξη της εισφοροδιαφυγής).

Κατόπιν εξέτασης του θέματος η ΓΓΚΑ μας γνώρισε με το αριθ. Φ.60000/28007/181/19-04- 11 έγγραφό της ότι «…οι προβλεπόμενες από την εσωτερική νομοθεσία προσαυξήσεις στο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης θα υπολογίζονται μόνο επί των ημερών ασφάλισης που διανύθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τόσο για τον υπολογισμό του θεωρητικού ποσού, όσο και για τον υπολογισμό του αναλογικού ποσού».

Επιπλέον στο ανωτέρω έγγραφο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικής παροχής κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 58 Καν.(ΕΚ) 883/04 (ή του άρθ. 50 Κ.Κ.1408/71), αυτή θα χορηγείται μέχρι το βασικό κατώτατο όριο (πλήρες ή μειωμένο), με ενδεχόμενη προσαύξηση για τις πλέον των 4500 ημερών ασφάλισης που έχουν διανυθεί στο εθνικό σύστημα .

Με βάση τα προαναφερόμενα επιβάλλεται η τροποποίηση των σχετικών οδηγιών της Δ/νσής μας.

Εφεξής για τις αιτήσεις σύνταξης λόγω γήρατος , θα γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισμοί κατά την εφαρμογή του άρθρου 52 Καν.(ΕΚ) 883/04 (ή του άρθ. 46 Κ.Κ.1408/71):

1. Σε περίπτωση θεμελίωσης του δικαιώματος αυτοτελώς

α) Αυτοτελής παροχή – δηλ. Καθορισμός του οργανικού ποσού και υπολογισμός του προσαυξημένου Κ.Ο. με βάση μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης, εφόσον βέβαια υπερβαίνει τις 4500 ημέρες ασφάλισης

β) Αναλογική παροχή – δηλ. καθορισμός θεωρητικού οργανικού ποσού με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης (ελληνικό και άλλου κράτους) και σύγκρισή του με το προσαυξημένο μόνο με τους ελληνικούς χρόνους Κ.Ο. Το συμφερότερο θα αποτελεί το θεωρητικό ποσό επί του οποίου θα γίνεται ο αναλογικός συσχετισμός.

γ) Σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τους ανωτέρω υπολογισμούς και χορήγηση του συμφερότερου ποσού σύνταξης.

2. Σε περίπτωση θεμελίωσης του δικαιώματος με συνυπολογισμό κοινοτικού χρόνου

Ο υπολογισμός του θεωρητικού ποσού θα γίνεται ως ανωτέρω (β) και για τυχόν εφαρμογή του άρθρου 50 ή 58, ως ελάχιστη παροχή για τον υπολογισμό του συμπληρώματος θα λαμβάνεται υπόψη το βασικό Κ.Ο. (σήμερα 486,84€) ή ενδεχομένως το προσαυξημένο μόνο με τους ελληνικούς χρόνους Κ.Ο.

Οι ανωτέρω περιορισμοί θα εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις υπολογισμού μειωμένης σύνταξης ή σύνταξης διπλοσυνταξιούχου .

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων καταβολής της συμπληρωματικής παροχής εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το γεν. έγγραφο με αριθ. Σ07/ΓΕΝ/12/30-06-09 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την εγκύκλιο αριθ. 5/2011 της Διεύθυνσής μας. Όσον αφορά στη διαδικασία καταβολής συμπληρωματικής παροχής, ισχύουν οι οδηγίες της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης που δόθηκαν με τα σχετικά έγγραφα ΣΟ1/277/9-12-10 και ΣΟ1/76/7-4-11 περί ενεργοποίησης νέων νομικών βάσεων.

Οι παρούσες οδηγίες έχουν άμεση εφαρμογή σε αιτήσεις που εκκρεμούν, σε αιτήσεις που θα υποβληθούν εφεξής (σχετ. οδηγίες της ΓΓΚΑ με το αριθ. Φ.60000/28007/181/19-04-11 έγγραφό της), καθώς και σε περιπτώσεις που έχουν ήδη εκκαθαρισθεί και για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Στην τελευταία περίπτωση θα ανακαθορισθούν τα δικαιούμενα ποσά για τον εφεξής χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετασθούν το συντομότερο δυνατό με προτεραιότητα στις πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κοινοτικού Κανονισμού.

Για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω οδηγιών, επισυνάπτεται παράρτημα με σχετικά επεξηγηματικά παραδείγματα υπολογισμού συνολικού καταβαλλόμενου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού, που κατά την εκτίμησή μας καλύπτουν τις πλέον αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις αιτήσεων.

Συνημ. : (2) φύλ.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Αίτηση ασφαλισμένου άνδρα 65 ετών (κατοίκου Ελλάδας) για απονομή σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα και στη Γαλλία .
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ:6000 Η
Χρόνος ασφάλισης στη Γαλλία:
2500 Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ : 13η

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Αίτηση ασφαλισμένης γυναίκας 60 ετών (κατοίκου Ελλάδας) για απονομή σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία .
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ:1000 Η
Χρόνος ασφάλισης Βουλγαρίας :
9000 Η- Σύνταξη Βουλγαρίας 85€
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ : 3η

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Αίτηση ασφαλισμένου άνδρα 62 ετών (κατοίκου Ελλάδας) για απονομή σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα και στη Γερμανία .
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ:9000 Η
Χρόνος ασφάλισης στη Γερμανία:
1200 Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ : 12η

1. Αυτοτελής παροχή
(άρθρο 52 παρ.1 εδ. α Καν. 883/04)
1α) Βασικό 440.60 €
1β)Υπολογισμός προσαύξησης ημερών
6000 – 4500 =1500:300 = 5
1101.5 x 5% = 55.07 €
1γ)Υπολογισμός προσ/νου Κ.Ο
κ.ο.486.84+πρ.ημερ.55.07=541.91

2 . Αναλογική παροχή
(άρθρο 52 παρ.1 εδ. β Καν. 883/04)
2 α) Θεωρητικό ποσό
Βασικό 578.28 €
Σύγκριση ποσού με ( 1γ)
2 β) Πραγματικό ποσό
578.28×6000:8500= 408.20 €

2. Αναλογική παροχή
(άρθρο 52 παρ.1 εδ. β Καν. 883/04)
1 α) Θεωρητικό ποσό
Βασικό 337.38 €
Κ.Ο. 486.84 €
(Επειδή ο ελληνικός χρόνος ασφαλ. είναι < 4500 Η δεν υπολογίζεται προσαύξηση Κ.Ο)
1 β) Πραγματικό ποσό
486.84×1000:10000 = 48.68 €

2. Αναλογική παροχή
(άρθρο 52 παρ.1 εδ. β Καν. 883/04)
α) Θεωρητικό ποσό
Βασικό 682.59 €
β) Υπολογισμός προσαυξ. ημερών
9000-4500=4500:300=15
1011.25×15%=151.68 €
γ) Υπολογ. προσ/νου Κ.Ο
κ.ο.486.84 + πρ.ημερ.151.68=638.52 €
δ) Πραγματικό ποσό
682.59×9000:10200=602.28 €

3. Υπολογισμός συμπληρωματικής παροχής
(Άρθρο 58 Καν. 883/04)
Δεν έχει εφαρμογή-συμφερότερο το αυτοτελές προσ/νο Κ.Ο.

3. Υπολογισμός συμπληρωματικής παροχής
(Άρθρο 58 Καν. 883/04)
Σύνολο συντάξεων ΙΚΑ+Βουλγ.:
48.68+85 =133.68 €
Συμπλήρωμα:
486.84 – 133.68=353.16 €

3. Υπολογισμός συμπληρωματικής παροχής
(Άρθρο 58 Καν. 883/04)
Από το γερμανικό φορέα θα λάβει σύνταξη στο 65ο έτος, άρα έως τότε θα λαμβάνει συμπλήρωμα μέχρι το προσαυξημένο με τους ελληνικούς χρόνους Κ.Ο.
Συμπλήρωμα :
638.52-602.28=36.24 €

4. Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από το ΙΚΑ
486.84+55.07=541.91

4. Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από το ΙΚΑ
48.68+353.16=401.84 €

4. Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από το ΙΚΑ
602.28+36.24=638.52 €

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Αίτηση ασφαλισμένης γυναίκας 60 ετών για απονομή σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα και την Τσεχία
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ 2600Η
Χρόνος ασφάλισης στην Τσεχία 5500Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 10η
Λαμβάνει σύνταξη λόγω χηρείας 130€ και σύνταξη λόγω γήρατος 150€ από τον τσεχικό φορέα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Αίτηση ασφαλισμένου άνδρα 62 ετών για απονομή σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα και στη Γερμανία
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ 5500Η
Χρόνος ασφάλισης στη Γερμανία 4500Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 13η
Λαμβάνει σύνταξη λόγω χηρείας 50€ από το γερμανικό φορέα

1. Αυτοτελής παροχή

1. Αυτοτελής παροχή

2 . Αναλογική παροχή
(άρθρο 52 παρ. 1 εδ.β και άρθρα 53 και 55 Καν. 883/04)
α) Θεωρητικό ποσό

Βασικό

464.85

σύνταξη θανάτου Τσεχίας

130

σύνολο

594.85

Κ.Ο.+25%(486.84+25%)

608.55

Άθροισμα συντάξεων

594.85

Διαφορά

13.70

Θεωρ. ποσό 464.85+13.7=

478.55

β) Πραγματικό ποσό
478.55×2600:8100= 153.60

2. Αναλογική παροχή
(άρθρο 52 παρ. 1 εδ.β και άρθρα 53 και 55 Καν. 883/04)
α) Θεωρητικό ποσό

Βασικό

715.97

σύνταξη θανάτου Γερμανίας

50

σύνολο

765.97

(Προσαυξ. Κ.Ο. με ελλην. Χρόνους
5500-4500=1000:300=3.3
1101.5×3%=33,04
486.84+33.04=519.88)
Προσ. Κ.Ο.+25% (519.88+25%)=649.85
β) Πραγματικό ποσό
715.97×5500:10000=393.78

3. Υπολογισμός συμπληρωματικής παροχής
(άρθ.58 Καν.883/04 και άρθ.13 Ν.1469/84)
Σύνολο συντάξεων ΙΚΑ+Τσεχίας.
153.60+130+150=433.60
Συμπλήρωμα
608.55-433.60=174.95

3. Υπολογισμός συμπληρωματικής παροχής
(άρθ.58 Καν.883/04 και άρθ.13 Ν.1469/84)
Σύνολο συντ.ΙΚΑ+χηρείας Γερ.
393.78+50=443.78<προσ.κο+25%
Συμπλήρωμα
649.85-443.78=206.07*
* επειδή το καταβαλλόμενο από το ΙΚΑ ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το κατά περίπτωση Κ.Ο., πρέπει να γίνει περιορισμός του ποσού της συμπληρωματικής παροχής ώστε το καταβ/νο ποσό να μην υπερβαίνει το προσαυξημένο με τους ελληνικούς χρόνους Κ.Ο.

4. Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από το ΙΚΑ
153.60+174.95=328.55€

4. Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από το ΙΚΑ
393.78 +126.10=519.88€

(Visited 20 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com