Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση γι

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης.

                

Αριθμ. 1.8233/οικ. 3.1452

(ΦΕΚ Β΄ 1423/16.06.2011)

Τροποποίηση της με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β/18.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρ. 10 παράγραφος 5, καθώς και το άρθρ. 29 του Ν.1262/1982 (70/Α΄) “για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων”.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ Β 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α).

5. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/28−09−2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

8. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

11. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

12. Τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως ισχύει.

13. Τον Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205).

14. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύει.

15. Τα άρθρ. 22 παρ. 3 και 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).

16. Την με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ Β΄120).

17. Την με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/ 28−5−08) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

18. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408 Β/3−12−2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

20. Την υπ’ αριθμ. 46500/1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί “Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα”.

21. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Ν. 304/2009» (ΦΕΚ Β΄ 1418/15.07.09)

22. Την με αριθμό 40015/27−01−1999 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, διαδικασία υλοποίησης, όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΣΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998».

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

25. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία − πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).

26. Το άρθρ. 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

27. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12−11−2007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

28. Τα άρθρα 87, 88 & 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).

30. Την υπ’ αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

31. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

32. Την με αρ. (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο).

33. Την απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009 εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/15.07.09).

34. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).

35. Την υπ’ αριθ. 2442/22/08.06.2010 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση Προγράμματος με τίτλο: “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης”.

36. Την με αριθμό 0.18805/Οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης».

37. Την με αρ. (2011/C6/05) ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

38. Την με αριθμό 1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β) απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 0.9723/οικ.6.1415/14−5−2010 “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. στον Ο.Α.Ε.Δ”».

39. Τις με αριθμούς 4954/50/21−12−2010 και 870/13/8−3−2011 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με τις οποίες εισηγείται την τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 36 Κοινή Υπουργική Απόφαση

40. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 36 ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, λόγω αφενός της παράτασης της διάρκειας του Προσωρινού Πλαισίου της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και αφετέρου της εισήγησης του Ο.Α.Ε.Δ. για αύξηση του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη πράξη από 60.000.000 € σε 110.000.000 €.

41. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από 60.000.000 € σε 110.000.000 €. Τόσο η εθνική συμμετοχή όσο και η κοινοτική συνδρομή θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 2659 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 2 ως εξής:

«Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης − Χρηματοδότηση

Επιλέξιμες Περιοχές – Περίοδος Εφαρμογής

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν.3614/2007 (ΦΕΚ/Α΄/267/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 134/8) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 110.000.000 Ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, ενδεικτικά ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας

Περιφέρειες

Ποσό

«Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Προτεραιότητας 4

Οκτώ (8) Περιφέρειες
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης:
Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και
Πελοπόννησος

63.766.113 €

«Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Προτεραιότητας 5

Τρεις (3) Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου: Αττική,
Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία.

42.389.932 €

«Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου
Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων» − Άξονας
Προτεραιότητας 6

Δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο
Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

3.843.955 €

Σύνολο:

110.000.000 €

Ο αριθμός των απασχολούμενων που θα ωφεληθούν άμεσα εκτιμάται σε περίπου 25.000.

3. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 62 της με αριθμ. 0.9723/6.1415/14.5.2010 (ΦΕΚ 714/Β΄/26.5.2010) Υπουργικής Απόφασης. του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β) όμοια απόφαση.

4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας Κοινή Υπουργική Απόφαση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2011 βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή του ως άνω Προσωρινού Πλαισίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

5. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31.12.2011.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλονται σε χρονικές περιόδους, οι οποίες θα καθορίζονται στις προσκλήσεις που θα ανακοινώνει ο ΕΦΔ».

2. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου Β του άρθρου 4, ως εξής:

«Β. Επιπλέον Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας δεν πρέπει να οδηγεί τελικά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν από την επιχείρηση βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 1998/2006 ή του Προσωρινού Πλαισίου 2009/C83/01, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 σε επίπεδο υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ»

3. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου 6.2 του άρθρου 6, ως εξής:

«6.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση (de minimis και ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου), έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011».

4. Την τροποποίηση και αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του Κεφαλαίου Β του άρθρου 8, ως εξής:

«Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ − Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 βάσει του Κανονισμού de minimis 1998/2006 (ΕΕ L379/5, 28.12.2006) και του Προσωρινού Πλαισίου (ΕΕ 2009/C83/01 και 2011/C6/05) δεν θα υπερβεί τις 500.000 ευρώ καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η Σύμβαση συνεργασίας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της με αριθμό 0.18805/οικ.3.3071/2010 (ΦΕΚ 1657/Β) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: