Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Print Friendly, PDF & Email

Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

_____________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 4η Προσωπικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 20η Προϋπολογισμού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 39η Δ/νση Φορέων

Γενικής Κυβέρνησης

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

: Τ.Κ.101 65, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210-33.38.379

: 210-33.38.563

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΧΡ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

Αριθμ. Πρωτ: 2/46369/0004

ΠΡΟΣ: Γενικούς Γραμματείς που έχουν οριστεί από τους οικείους Υπουργούς Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 49, ν.3943/2011)

(ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ύστερα από τον ορισμό σας ως Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, στο πλαίσιο των νέων σας καθηκόντων:

1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Υπουργεία, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3Β του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου καθήκοντα Οικονομικού Υπευθύνου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. Κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, εκδόθηκε η απόφαση ορισμού σας ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Κατά την περίοδο ασκήσεως των καθηκόντων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α΄), παράλληλα με εσάς τις σχετικές διοικητικές πράξεις συνυπογράφουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς που υπέγραφαν αρμοδίως μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3943/2011 (31.03.2011). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων οικονομικού που υπάγονται στη συσταθείσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα οποία υπέγραφαν οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, συνεχίζουν να συνυπογράφονται από αυτούς, παράλληλα με εσάς. Σημειώνεται ότι τα ως άνω έγγραφα προσυπογράφονται από τη Διοικητική Ιεραρχία, σύμφωνα με τις ισχύουσες, ανά υπηρεσία, αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς και Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι οι πράξεις που υπεγράφησαν από τους ανωτέρω Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς μετά τις 31.03.2011 έως και την 18.05.2011, είναι νόμιμες.

2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές σας ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α.247).Ειδικότερα μεριμνάτε για:

(α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς τον επικεφαλής αυτού, τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο εποπτεύεται, τον Υπουργό Οικονομικών, τη Βουλή και την κοινή γνώμη, μέσω του τύπου ή του διαδικτύου,

(β) τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα σας και της ανάληψης δεσμεύσεων από αυτόν και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό.

(γ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα σας και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις αρχές που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 1α του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010 (αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας κ.α.)

(δ) την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγών, οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και

(ε) τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του φορέα σας καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2362/1995, κανονιστικές πράξεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α.247), σε περίπτωση που λάβετε εντολή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να προβείτε σε ενέργεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεσης δαπάνης που υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετική με τα προαναφερόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες σας, οφείλετε αμέσως να αρνηθείτε και να ενημερώσετε εγγράφως την εν λόγω αρχή. Αν η αρμόδια αρχή επιμείνει στην εκτέλεση της εντολής επαναλαμβάνοντάς την εγγράφως, την ευθύνη ως προς το νομιμότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αυξημένη ευθύνη που υπέχετε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α.247, ) καθώς η πλημμελής εκπλήρωση των προαναφερόμενων καθηκόντων σας, ως Οικονομικών Προϊσταμένων, επισύρουν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες κυρώσεις- ποινές:

α) η παράβαση των υποχρεώσεών σας, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και επισύρει την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών σας (βλ. άρθρα 106 και 109 παρ. 1 περ. ε΄ του Υπαλληλικού Κώδικα)

β) εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα περί θέσεώς σας σε δυνητική αργία με υποχρεωτική αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων σας από τον αρμόδιο υπουργό (ή τον επικεφαλής του φορέα)

γ) ευθύνεστε και για κάθε ζημία που προξενήσατε στον οικείο φορέα από δόλο ή βαρεία αμέλεια (αστική ευθύνη) .

Σε ό,τι αφορά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία των Υπουργείων υποβάλλονται στη Δ20- Δ/νση Προϋπολογισμού, ενώ των εποπτευομένων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Μητρώο ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στη Δ39-Δ/νση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ο τρόπος υποβολής των οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθορίζεται με τις αριθ. 2/46315/8.7.2010,   2/61968/0094/17.9.2010,   2/91922/0094/30.12.2010 και 2/25746/0094/ 24.3.2011 εγκυκλίους, καθώς και την αριθμ. 2/22717/0094/ 9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.minfin.gr/, στην ηλεκτρονική διαδρομή Aποφάσεις και Εγκύκλιοι/ Δημοσιονομική Πολιτική.

Τονίζεται ότι σημαντικό μέρος των στοιχείων που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς) πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη που έχει αναπτυχθεί. Ο έλεγχος για την πιστή τήρηση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων, τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την επιτυχή έκβαση της νέας προσπάθειας καθίσταται επιβεβλημένη η συνεργασία μεταξύ όλων των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι καλούνται να συνδράμουν με κάθε τρόπο για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Την παρούσα εγκύκλιο καλείστε να κοινοποιήσετε άμεσα στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων.

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com