Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 23343/30.05.2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 απόφασης για τον «

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 23343/30.05.2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 απόφασης για τον «Καθορισμό του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια των ετών 2009 και 2010, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει».

           

Αριθμ. 23343

(ΦΕΚ Β΄ 1312/16.06.2011)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 απόφασης για τον «Καθορισμό του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια των ετών 2009 και 2010, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει».

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρ. 16 παράγραφος 2 περ. α και δ του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011).

β) του άρθρου 7 παρ. 9 περ. δ και 13, περ. α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 3γ του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/2006), του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση (ΦΕΚ 261/Α΄/3−12−2004).

γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

δ) τη με αριθ. XS 365/2009 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/4−3−2009), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2009.

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

στ) του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14−7−2000).

ζ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

η) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 211/A΄/5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/ 15−4−2010), 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28−9−2010).

θ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/7−10−2010).

ι) Της υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β΄/14−10−2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Παναγιώτη Ρήγα».

2. Την υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 (ΦΕΚ 1172/τ.Β΄/4−8−2010) απόφαση για τον «Καθορισμό του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια των ετών 2009 και 2010, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει».

3. Την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που απαιτείται κατά την εξέταση και υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, τα έτη 2009 και 2010, στην υπηρεσία αυτή.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης του ενός δισεκατομμυρίου, πεντακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων, οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, εξακοσίων εννέα (1.504.825.609) ευρώ που είχε οριστεί στην παράγραφο α του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 απόφασης για τον «Καθορισμό του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια των ετών 2009 και 2010, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει», αναπροσαρμόζεται στα δύο δισεκατομμύρια, τριακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια, οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια εννέα (2.354.825.609) ευρώ.

2. Το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, της περ. Α της παρ. β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 31827/21−7−2010 απόφασης που είχε οριστεί για τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, αντικαθίσταται με το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.850.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα προκύψει δαπάνη:

α. Για το τρέχον έτος, ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ,

β. Για τα επόμενα έτη, ύψους οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000) ευρώ.

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από την ετήσια πίστωση που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για τις επιχορηγήσεις και τις λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων των Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com