Υπ. Οικονομίας Αριθμ. Π1/2354/07.06.2011 Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 201

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. Π1/2354/07.06.2011
Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2011.

Αριθμ. Π1/2354

(ΦΕΚ Β΄ 1200/10.06.2011)

Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

1.2 Του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2741/99 (ΦΕΚ Α΄ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

1.3 Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου».

1.4 Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ. Α΄ 102) «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».

1.5 Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ.Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

1.6 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

1.7 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64).

1.8 Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ. Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”».

1.9 Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄ 64) και Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

1.10 Του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.11 Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Τη με αριθ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1642) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κων/νου Ρόβλια».

3. Τα αιτήματα των διαφόρων φορέων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τo N. 2286/95, για ένταξή τους στο Ε.Π.Π 2011.

4. Τις κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τις οποίες εγκρίνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2011.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α Έναρξη εκτέλεσης και χρόνος ισχύος Ε.Π.Π. 2011

1. Θέτουμε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2011.

2. Το πρόγραμμα προμηθειών είναι ενιαίο και η διάκρισή του, με βάση τις πιστώσεις, σε δύο κατηγορίες, ήτοι «Ε.Π.Π. 2011 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011» και «Ε.Π.Π. 2011 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει διαίρεση αυτού σε δύο αυτοτελή προγράμματα.

3. Οι φορείς εκτέλεσης του Ε.Π.Π. 2011 − ΠΙΣΤ. 2011 και Ε.Π.Π. 2011 − ΠΙΣΤ. 2012 θα πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112).

4. Η ισχύς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2011 ορίζεται, για μεν το πρόγραμμα Ε.Π.Π. 2011 − Πιστ.2011 μέχρι 31.12.2011, για δε το Ε.Π.Π.2011 − Πιστ.2012 μέχρι 31.12.2012.

Μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια, οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης των προμηθειών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δημοσιεύσει τις προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών ή να έχουν υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις περί υλοποίησης των προμηθειών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), εφόσον επιτρέπεται η προσφυγή στη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.1. Με βάση την εμπρόθεσμα δημοσιευθείσα προκήρυξη ή την εμπρόθεσμα υπογραφείσα από το αρμόδιο όργανο απόφαση για υλοποίηση της προμήθειας με διαπραγμάτευση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ολοκληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγματοποίησης της προμήθειας και μετά τα παραπάνω χρονικά όρια, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οπωσδήποτε οι σχετικές πιστώσεις, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141), του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ.Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και ότι η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη ισχύος του προγράμματος, εφόσον δεν δοθεί παράταση της εν λόγω προθεσμίας.

4.2. Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσμιών (για τη δημοσίευση της προκήρυξης και την υπογραφή της σύμβασης), αποτελούν οι περιπτώσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, έστω και για μέρος της αξίας τους. Ο χρόνος ισχύος των προγραμμάτων, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, παρατείνεται μέχρι την πλήρη πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης από τους Οργανισμούς αυτούς.

4.3. Εάν για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες στο Ε.Π.Π.2011 – ΠΙΣΤ 2011 και στο Ε.Π.Π 2011 – ΠΙΣΤ 2012 δεν έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών μέχρι 31/12/2011 και μέχρι 31/12/2012 αντίστοιχα, οι προμήθειες ματαιώνονται.

Εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την πραγματοποίησή τους, θα πρέπει να ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό τους σε επόμενο Ε.Π.Π.

5. Διαγωνισμοί που έχουν έγκαιρα δημοσιευθεί οι προκηρύξεις μπορούν να επαναλαμβάνονται, εντός όμως της προθεσμίας των (12) μηνών που τάσσεται με την παρούσα και των τυχόν παρατάσεών της που θα δοθούν για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τηρουμένων των διατάξεων των Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194).

Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 4.2 παράγραφο.

Β. Διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες υλοποίησης των προμηθειών

Από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην υλοποίηση των προμηθειών, επισημαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

1. Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) άρθρο 11 και τον ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.4.1996), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) και του άρθρου 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005).

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες προμηθειών, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005…». Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στον έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων και εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3. Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων».

Αφορά έλεγχο νομιμότητας που διενεργείται υποχρεωτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των συγχρηματοδοτούμενων, (από την ΕΕ), προμηθειών και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Εφόσον για την πραγματοποίηση προμηθειών που εντάχθηκαν στο ΕΠΠ 2011 απαιτείται ειδική έγκριση από οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρμόδιοι Φορείς υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή προ της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

5. Οι προμήθειες των ειδών των φορέων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου ειδών του προγράμματος) δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. με την αριθ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1789) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το N. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141), συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07.

Κατάτμηση των προμηθειών σε ποσότητα και αξία, προκειμένου να υπαχθούν ή μη στη ρύθμιση των ανωτέρω διαδικασιών δεν επιτρέπεται.

Γ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών.

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:

1.1. της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 2286/1995,

1.2. του άρθρου 53 του Π.Δ. 60/2007 ή του άρθρου 26 Π.Δ. 59/2007, κατά περίπτωση καθώς και συμπληρωματικά του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία των ειδών είναι ίση ή μεγαλύτερη των εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων και εφόσον ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις αυτών,

1.3. του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων.

Δ. Υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων συναφθεισών συμβάσεων προμηθειών

1. Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε αυτές είναι ενταγμένες στο ΕΠΠ είτε έχει εξαιρεθεί, με σχετική απόφαση, η ένταξή τους σε αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν στατιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτουν. Συγκεκριμένα:

1.1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης, υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου − Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Γ΄. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, επιβάλλεται σ’ αυτόν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης χρηματική ποινή ύψους έως 5% της κατακυρωθείσης αξίας της προμήθειας (άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 2286/1995) και Π1/2393/10.6.1996 απόφασή μας (ΦΕΚ 490/Β/1996).

Η ίδια χρηματική ποινή θα επιβάλλεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται ειδικοί όροι που τυχόν περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις χορήγησης εξουσιοδότησης προς τους φορείς.

Επιπρόσθετα της προαναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσης, οι φορείς για κάθε σύμβαση που συνάπτουν και της οποίας ο αντίστοιχος διαγωνισμός διέπετο από το Κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007), δηλαδή ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ήταν άνω των κοινοτικών ορίων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του και κατά συνέπεια η προκήρυξή του είχε αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα πρέπει να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία της σύμβασης. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύμβαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της, με τον τρόπο που αποστέλλονται και οι προκηρύξεις των διαγωνισμών, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το οποίο οι φορείς μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του simap στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.simap.europa.eu, επιλέγοντας στα τυποποιημένα έντυπα το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

1.3. Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους 1.1 και 1.2 υποχρεώσεων, οι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, καταστάσεις με συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών που εσύναψαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα τυποποιημένα έντυπα των εν λόγω καταστάσεων καθώς επίσης και σχετικές οδηγίες συμπλήρωσής τους, θα αποστέλλονται έγκαιρα προς τους φορείς, κάθε έτος.

Στην παρούσα επισυνάπτονται:

− Παράρτημα Α «Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του ΕΠΠ».

− Παράρτημα Β «Έντυπο υποβολής απολογιστικών στοιχείων. Στοιχεία συναφθείσας σύμβασης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ).

α. Στην πρώτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:

1. Κωδικός αριθμός του είδους (π.χ. 14/16/45/50/0).

2. Η περιγραφή του είδους (π.χ. Μονωτικά υλικά).

β. Στη δεύτερη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:

1. Η μονάδα μέτρησης του είδους.

2. Η ποσότητα του είδους.

3. Η συνολική αξία του είδους εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ

4. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν κλειστούς διαγωνισμούς.

γ. Στην τρίτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:

1. Ο αριθμός της απόφασης με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στο ΕΠΠ.

2. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν ανοικτούς διαγωνισμούς.

δ. Στην τέταρτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:

1. Το ΕΠΠ στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια (ΕΠΠ 2010 Πιστώσεις 2010, που αφορά προμήθειες που βαρύνουν προϋπολογισμούς 2010 ή ΕΠΠ 2010− Πιστώσεις 2011, που αφορά προμήθειες που βαρύνουν προϋπολογισμούς 2011)

2. Την ένδειξη «1» αν η προμήθεια αφορά πιστώσεις προαναλήψεων ή ένδειξη «0» αν η προμήθεια δεν αφορά πιστώσεις προαναλήψεων. (Η ένδειξη «1» υπάρχει μόνο στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων).

3. Την ένδειξη «1» σε περίπτωση που η προμήθεια έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί από τον φορέα προγραμματισμού της, ή την ένδειξη «0» σε περίπτωση που η προμήθεια έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη Γ.Γ. Εμπορίου.

ε. Στην πέμπτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν

1. Το κριτήριο αξιολόγησης (ΧΤ για χαμηλότερη τιμή ή ΣΠ για συμφερότερη προσφορά)

2. Ο κωδικός αριθμός του φορέα εκτέλεσης της προμήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις προμηθειών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.) που φορέας εκτέλεσής τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2286/95.

Όταν ως φορέας εκτέλεσης εμφανίζονται:

α) Οι κωδικοί αριθμοί Δ110, Δ120, Δ130, Δ140, Δ150, Δ210, Δ220, Δ230, Δ310, Δ320, Δ330, Δ340, η προμήθεια υλοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα πρέπει να αποστέλλονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών.

β) Ο κωδικός αριθμός των Ο.Τ.Α η προμήθεια υλοποιείται χωριστά από κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) Για τους λοιπούς κωδικούς αριθμούς, η προμήθεια υλοποιείται αποκεντρωμένα από τον αρμόδιο φορέα προγραμματισμού της προμήθειας.

3. Οι αξίες που αφορούν προμήθειες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής αξίας.

Στ. Στην έκτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν Τυχόν διευκρινιστικά σχόλια και επισημάνσεις που αφορούν την προμήθεια.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com