Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 25618/08.06.2011 Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 25618/08.06.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011.

Αριθμ. 25618

(ΦΕΚ Β΄ 1384/16.06.2011)

Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παρ. 1 περ. α, 2 και 6 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄/1−2−2011).

β) Του άρθρ. 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

γ) Του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7−10−2009).

ε) Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/ 15−4−2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/6−5−2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16−6−2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28−9−2010).

στ) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7−10−2010).

ζ) Της υπ΄αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14−10−2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

η) Της υπ’ αριθμ. 17296/19−04−2011 (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011».

θ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1α. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσσονται για την ίδρυση και λειτουργία τους μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

β. Για την ένταξη στο καθεστώς αυτό οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οφείλουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ν. 3908/2011 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 αυτού και στις Περιφερειακές Ενισχύσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Η έννοια των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προσδιορίζεται στο Παράρτημα I, άρθρ. 2 παρ. 2 και 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία), σύμφωνα με το οποίο:

α. Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,

β. Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών ορίων που τίθενται ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις των άρθρων 3 έως 6 του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

3. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρούσης απόφασης απαιτείται:

α. να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011,

β. να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης,

γ. να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,

δ. να μην έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές, όπως οριοθετούνται στο άρθρο 3 (παρ. 3, τελευταίο εδάφιο) του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων έχουν τη δυνατότητα ένταξης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 2

Ενισχυόμενες δαπάνες

1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

Α. Δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα

α. αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 β΄ της παρούσης, και έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

β. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτομίας κ.λπ.),

δ. ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.,

ε. μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Β. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

2. Οι δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου πρέπει αποδεδειγμένα να πραγματοποιούνται μέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 3

Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων

1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και

β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων, αφαιρουμένου του ποσού του Φ.Π.Α.

2. Ύψος ενισχύσεων.

α. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 β΄ της παρούσης, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης.

β. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης.

γ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης) το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

δ. Τα ανωτέρω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

3. Ποσοστά Ενισχύσεων.

α. Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

β. Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Άρθρο 4

Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2011.

2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται:

α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,

β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

3. Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων − Ελάχιστο κόστος − Χρηματοδοτικό Σχήμα.

α. Η υπαγωγή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει την υποβολή επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

β. i. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως εξής:

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ii. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται ως το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες δύνανται να αφορούν:

— Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα

• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και

• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, και

— Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011).

iii. Για τον υπολογισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

γ. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ενίσχυση μέσω της συμμετοχής σε πρόγραμμα παροχής κρατικών ενισχύσεων κ.λπ.) και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

δ. Οι ενισχύσεις της παρούσης απόφασης παρέχονται για τις δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 2 αυτής.

4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού – εκδοθέντα τιμολόγια κ.λπ.).

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων καθορίζονται στο Παράρτημα 1, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 του ν. 3908/2011, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσης απόφασης.

3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 2, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το σύνολο των βαθμών των κριτηρίων του Παραρτήματος 2 ανέρχεται στους 100 βαθμούς και η βάση ορίζεται στους 40 βαθμούς.

Άρθρο 6

Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14−4−2011).

Άρθρο 7

Καταβολή ενισχύσεων

1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

2. Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού).

3. Το παρεχόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής ενίσχυσης πριν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.

4. Η ενίσχυση παρέχεται, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού, λαμβανομένων υπόψη τυχόν υπολοίπων που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη.

Άρθρο 8

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των Νέων εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του νόμου 3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1

Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων του καθεστώτος Επιχειρηματικότητας των νέων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. α) είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων−Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ−Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.

α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου ( http://www.ependyseis.gr/).

γ) Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου ( http://www.ependyseis.gr/).

δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.

Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση αγοράς − μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.

Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.

στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής

— Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,

— Στοιχεία του φορέα και των μετόχων−εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011».

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 17301 19−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011».

β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής χρηματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β΄ της παρούσας απόφασης.

γ) Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).

(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο).

(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.).

(4) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.

(1) Φορολογική ενημερότητα

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα

(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου

(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011, τα οποία ενισχύονται με το παρόν καθεστώς, ήτοι για τα επενδυτικά σχέδια μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2, παράγραφοι 2.2. και 2.3. της ως άνω απόφασης), και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρ. 2 του νόμου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής.

Άρθρο 4

Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

(Visited 5 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com