Αριθ. Δ16Ε1067515 ΕΞ 2011/06.05.2011 Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσ

Print Friendly, PDF & Email

Αριθ. Δ16Ε1067515 ΕΞ 2011/06.05.2011
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Αριθ. Δ16Ε1067515 ΕΞ 2011

(ΦΕΚ Β΄ 1243/14.06.2011)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1142500/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄/3.11.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

4. Το έγγραφο αριθ. 1228/02.10.2009 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Σικυωνίων.

5. Το αριθ. 54/11.3.2011 έγγραφο του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Σικυωνίων και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.

2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3. Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com