Αρ. Πρωτ. Δ18Β 5026438 ΕΞ 2011/16.06.2011 Κοινοποίηση του ν.2785/2000 (ΦΕΚ 3/Α’), με τον οποίο κυρώθ

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ18Β 5026438 ΕΞ 2011/16.06.2011
Κοινοποίηση του ν.2785/2000 (ΦΕΚ 3/Α’), με τον οποίο κυρώθηκε το Σύμφωνο για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Ταξιαρχία SEEBRIG και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο καθώς και του ν.3062/2002 (ΦΕΚ 246/Α’) που κύρωσε το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας με παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα είδη που παραλαμβάνει η Ταξιαρχία και το προσωπικό αυτής.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (.pdf)

___________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα, 16.6.2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                           Αρ. Πρωτ: Δ18Β 5026438 ΕΞ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η – ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 17η – ΤΜΗΜΑ Ε’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ κ’ ΕΙΔ.ΦΟΡ/Γ ΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210 69.87.500 – 503

: 210 69.87.479 Fax : 210 69.87.506

E-mail : ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν.2785/2000 (ΦΕΚ 3/Α’), με τον οποίο κυρώθηκε το Σύμφωνο για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Ταξιαρχία SEEBRIG και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο καθώς και του ν.3062/2002 (ΦΕΚ 246/Α’) που κύρωσε το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας με παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα είδη που παραλαμβάνει η Ταξιαρχία και το προσωπικό αυτής.

Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2785/00 (ΦΕΚ 3/Α’), με τον οποίο κυρώθηκε το Σύμφωνο για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MPFSEE) ή Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο καθώς και του ν. 3062/02 (ΦΕΚ 246/Α’) με τον οποίο κυρώθηκε το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη, λόγω μεταστάθμευσης της Ταξιαρχίας από την Κωνσταντινούπολη στον Τύρναβο Λαρίσης, για το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου του 2011 έως και το καλοκαίρι του 2015. Κατόπιν των ανωτέρω και όσον αφορά τις προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές για την Ταξιαρχία και το προσωπικό αυτής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Με την παράγραφο 2 του άρθρου VI του Παραρτήματος Δ της εν λόγω Συμφωνίας (ν. 2785/00) προβλέπεται ότι τα αγαθά που εισάγονται προσωρινά ή αγοράζονται τοπικά και αργότερα εξάγονται για τη δραστηριότητα του μόνιμου Στρατηγείου της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης απαλλάσσονται μεταξύ άλλων από τελωνειακούς δασμούς, τελωνειακές επιβαρύνσεις και φόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φιλοξενούντος Έθνους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 578 του Καν. ΕΟΚ 2454/93, πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς είναι δυνατόν να παραχωρείται όταν εμπορεύματα άλλα από αυτά που απαριθμούνται στα άρθρα 556 έως 577 ή τα οποία δεν πληρούν τους όρους των εν λόγω άρθρων, εισάγονται σε ειδικές περιπτώσεις χωρίς επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος αυτού, εγκρίνεται η υπαγωγή των ειδών που εισάγονται και προορίζονται για τις ανάγκες της ταξιαρχίας στις διατάξεις του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής.

Εξυπακούεται ότι για την υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πρέπει να κατατεθεί εγγύηση που να καλύπτει το σύνολο των δασμών και φόρων.

Αρμόδιο τελωνείο παρακολούθησης των παραλαμβανομένων ειδών κατά τα ανωτέρω, ορίζεται το Τελωνείο Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου VI του Παραρτήματος Δ της Συμφωνίας τα καύσιμα και λιπαντικά που παρέχονται από το Φιλοξενούν Έθνος ή αγοράζονται από το μόνιμο Στρατηγείο της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φιλοξενούντος Έθνους. Ωστόσο, από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1γ) της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ για την απαλλαγή από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, όπως έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με το άρθρο 68 παράγραφος 1γ) του ν. 2960/01 όπως ισχύει, δεν παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το φόρο αυτόν στα καύσιμα που προορίζονται για την υπηρεσιακή και ιδιωτική χρήση από το εν λόγω Στρατηγείο.

Β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ IX ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Από την ανωτέρω Συμφωνία και στο πλαίσιο των διατάξεων αυτής, δεν προβλέπονται απαλλαγές για τα προσωπικά είδη ( είδη ατομικής χρήσης , οικοσκευή και επιβατικά οχήματα) που θα εισάγει για ιδιωτική του χρήση το προσωπικό της Ταξιαρχίας, λόγω της μεταστάθμευσης της εν λόγω Ειρηνευτικής Στρατιωτικής Δύναμης στην Ελλάδα.

I. Ωστόσο, και προς διευκόλυνση του σκοπού για τον οποίο μετασταθμεύει η Ταξιαρχία στη χώρα μας εγκρίνεται, τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, να εισάγουν ως ιδιώτες, με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής τα προσωπικά τους είδη (μόνο είδη ατομικής χρήσης και επιβατικό όχημα) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 4 της Δ. 247/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ195/Β) που κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α) και του άρθρου 133 του.2960/01 (ΦΕΚ 265/Α) εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της ίδιας απόφασης. Τα προσωπικά αυτά είδη, θα εισάγονται προσωρινά στην Ελλάδα για ιδιωτική τους χρήση με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με τον όρο της επανεξαγωγής. Με τη λήξη του εξαμήνου εφόσον τα είδη αυτά δεν επανεξαχθούν θα πρέπει να τακτοποιηθούν με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους, χωρίς όμως να τους παρέχεται ως προς τα επιβατικά οχήματα η δυνατότητα ακινητοποίησής τους.

Ωστόσο εντός της εξάμηνης αυτής προθεσμίας θα εξεταστεί και η οριστική ρύθμιση του θέματος, που θα προβλέπει την παραμονή των προσωπικών ειδών που προαναφέρθηκαν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής των προσώπων αυτών.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής των παραπάνω προσωπικών ειδών που προέρχονται από Τρίτη χώρα, το Τελωνείο εισαγωγής που είναι και το Τελωνείο υπαγωγής των ειδών στο καθεστώς αυτό, εκδίδει το παραστατικό ΔΕΠΕ εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση της Ταξιαρχίας ότι ο παραλήπτης των ειδών, ανήκει στο προσωπικό της δύναμης αυτής. Στη συνέχεια παραδίδει ένα αντίτυπο του ΔΕΠΕ στο δικαιούχο γνωρίζοντάς του, ότι για τυχόν παράταση ή τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας πρέπει να απευθύνεται στο Τελωνείο Λάρισας το οποίο ορίζεται ως Τελωνείο παρακολούθησης.

Προκειμένου όμως για τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος της κοινότητας και μεταφέρονται από το κράτος αυτό στη χώρα μας αυτοδύναμα, θα παρέχεται προσωρινή απαλλαγή από τις προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν.2960/01, εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της Δ.247/88 ΑΥΟ, χωρίς να τηρείται κάποια τελωνειακή διαδικασία ή διατύπωση, ανεξάρτητα αν η διέλευση γίνεται από τα εξωτερικά μας σύνορα ή από τα εσωτερικά σε σχέση με την κοινότητα. Εξυπακούεται όμως ότι και για τα οχήματα αυτά το δικαιούχο πρόσωπο για τυχόν παράταση ή τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας θα πρέπει να απευθύνεται στο ανωτέρω Τελωνείο παρακολούθησης.

Επισημαίνεται ότι τα οχήματα αυτά για να υπαχθούν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πρέπει να είναι ταξινομημένα στο εξωτερικό δηλαδή να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς ή προσωρινού τύπου, καθώς επίσης να είναι ασφαλισμένα. Ανάλογα δε με το είδος των πινακίδων που αυτά φέρουν, καθώς και το χρόνο που κυκλοφορούν στη χώρα μας, θα καταβάλλονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 της αριθ.Δ.247/88 ΑΥΟ.

Εξυπακούεται ότι ο ενδιαφερόμενος ή η Ταξιαρχία, σε περίπτωση που τα μέλη του προσωπικού της πρόκειται να αναχωρήσουν λόγω λήξης της απασχόλησής τους εδώ, πρέπει να ενημερώνουν το τελωνείο Λάρισας για την τακτοποίηση των προσωπικών τους ειδών.

Το Τελωνείο εξόδου, σε περίπτωση επανεξαγωγής των παραπάνω ειδών, συντάσσει πράξη εξόδου επί του αντιτύπου του ΔΕΠΕ, που συνοδεύει τα είδη ή που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, και το αποστέλλει την επόμενη μέρα στο Τελωνείο Λάρισας.

II. Αν όμως τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, τα οποία θα έλθουν να υπηρετήσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταστάθμευσης της Ταξιαρχίας στη χώρα μας, πρόκειται να παραμείνουν για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μαζί με την οικογένειά τους στη χώρα μας, μπορούν, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα ως πρόσωπα του ΚΕΦ. Β’ της αριθ.Δ.245/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ195/Β) «περί μετοικεσίας», που κυρώθηκε με το ν.1839/89 (ΦΕΚ 90/Α),να επωφεληθούν των διατάξεων αυτής και να παραλάβουν τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή και το IX επιβατικό τους όχημα), με τις προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές. Για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης αυτής και να προσκομιστεί από τον δικαιούχο στο Τελωνείο όπου θα τελωνιστούν τα είδη αυτά, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, που θα έχει εκδώσει η αρμόδια Ελληνική Προξενική αρχή του τόπου της συνήθους κατοικίας ή του τόπου διαμονής, πριν την άφιξή του στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι ως προς επιβατικό όχημα η απαλλαγή αυτή χορηγείται εφόσον προκύπτει ότι το όχημα βρισκόταν στην κυριότητα του δικαιούχου και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του (ταξινομημένο), τουλάχιστον έξι μήνες, πριν από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση όμως που το δικαιούχο πρόσωπο εισάγει από τρίτη χώρα στη Ελλάδα, τα προσωπικά του είδη (οικοσκευή και IX επιβατικό όχημα), χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως το σχετικό πιστοποιητικό, αλλά για τα είδη αυτά πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις πριν από άφιξή τους στη χώρα μας, μπορεί σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ανωτέρω ΑΥΟ, να τύχει των παραπάνω δασμοφορολογικών απαλλαγών υπό τον όρο της ταυτόχρονης λήψης από το Τελωνείο χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης για τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους, προκειμένου να προσκομίσει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών, το εν λόγω πιστοποιητικό. Με την προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού, λύεται και η εγγύηση.

Επισημαίνεται όμως ότι το δικαίωμα της μετοικεσίας ασκείται για το σύνολο των απαλλαγών μία φορά και ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης δεν προκύπτει απαλλαγή από ειδικούς ή περιοδικά καταβαλλόμενους φόρους, (όπως τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λ.π.), καθώς επίσης ούτε από το φόρο πολυτελείας ο οποίος καταβάλλεται στις περιπτώσεις που οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3833/10 (ΦΕΚ40/Α), όπως ισχύει.

Γ. Όσον αφορά την επανεισαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 185-186 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92, τα κοινοτικά εμπορεύματα, τα οποία, αφού εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, επανεισάγονται στο έδαφος αυτό και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσα σε διάστημα τριών ετών – προθεσμία που μπορεί να παραταθεί για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις – απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς, εφόσον επανεισάγονται στην κατάσταση που εξήχθησαν.

Δ. Όσον αφορά το φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) :

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ”, δεν προκύπτει δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από ΦΠΑ για την εισαγωγή και παράδοση αγαθών καθώς και την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από την Ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) και τα μέλη του προσωπικού αυτής.

Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αγαθά υπαχθούν κατά τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της χώρας στο ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και φόρος γίνεται απαιτητός εφόσον τα αγαθά εξέρχονται στο εσωτερικό της χώρας με τη λήξη του καθεστώτος (άρθρα 10, 17 και 25 του Ν. 2859/2000).

Επιπλέον στην περίπτωση όπου εμπορεύματα επανεισάγονται κατά τα ανωτέρω από το ίδιο πρόσωπο που πραγματοποίησε την εξαγωγή παρέχεται απαλλαγή από το ΦΠΑ εισαγωγής σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1α) του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α’) όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΜΗΜΑΤΡΧΗΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: