ΠΟΛ 1137/15.06.2011 α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1137/15.06.2011   

α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   Αθήνα 15 Ιουνίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ           ΠΟΛ. 1137

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                        Αριθ. Πρωτ :

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A΄

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου

Τηλέφωνο :210-3375314

FAX :210-3375001

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. .Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) και μόνο για τους υπόχρεους που ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α’).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

8. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

9. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

10. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1101/6.5.2011 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α΄)

12. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1053/24.3.2011 περί οδηγιών συμπλήρωσης των εντύπων Ε5 και Ε3 οικονομικού έτους 2011.

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

14. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 και λαμβανομένου υπόψη της από φέτος και για πρώτη φορά πληρωμής του φόρου με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών καθώς και της για πρώτη φορά υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

15. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

(Visited 3 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com