ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/587/02.06.2011 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/587/02.06.2011
Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

6/587/2.6.2011

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της CESR περί ενιαίου ορισμού των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (CESR/10-049) και της ESMA περί υπολογισμού του κινδύνου και της συνολικής έκθεσης για ορισμένους τύπους σύνθετων ΟΣΕΚΑ (ESMA/2011/BS/33 Ann 1).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αρθρο 1

Ορισμοί

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την έννοια που τους προσδίδουν ο ν. 3283/2004 και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

2. (α) Ως καθαρό ενεργητικό νοείται ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι την τρίμηνη περίοδο που λήγει την 31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(β) Ως κυρίως επένδυση νοείται ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(γ) Ως υψηλής ποιότητας, όσον αφορά την πιστοληπτική διαβάθμισή του, νοείται το μέσο χρηματαγοράς που έχει λάβει από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που το έχουν αξιολογήσει έναν από τους δύο ανώτερους βαθμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (short-term credit ratings).

(δ) Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

(ε) Ως ληκτότητα χρηματοπιστωτικού μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου νοείται ο χρόνος που απομένει έως την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου του.

(στ) Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

(ζ) Ως υπολειπόμενη διάρκεια ζωής νοείται το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση (λήξη) του κάθε τίτλου. Στην περίπτωση που το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο του ανακλήσιμους χρεωστικούς τίτλους (callable bonds), για τους οποίους ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα εξόφλησης πριν από την ημερομηνία λήξης τους, για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου, ως υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των εν λόγω τίτλων νοείται αυτή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εξόφλησης τους.

Άρθρο 2

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους άμεσα ή έμμεσα (με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων), κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

(α) Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

(β) Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

(γ) Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

(δ) Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

(ε) Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια

Άρθρο 3

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

1. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς έχουν ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού τους και την παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επενδύουν κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετούν το ενεργητικό τους σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς:

(α) μπορούν να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική τους,

(β) μπορούν να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνον για λόγους αντιστάθμισης,

(γ) μπορούν να επενδύουν σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγμα είναι πλήρως αντισταθμισμένη,

(δ) δεν επιτρέπεται να επενδύουν, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επενδύουν σε μέσα χρηματαγοράς υψηλής ποιότητας, με βάση το χαρακτηρισμό τους από την ΑΕΔΑΚ. Για το χαρακτηρισμό μέσων χρηματαγοράς ως υψηλής ποιότητας, η ΑΕΔΑΚ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον:

(α) την πιστοληπτική διαβάθμιση του μέσου χρηματαγοράς,

(β) τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην οποία ανήκει το μέσο χρηματαγοράς,

(γ) τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που εμπεριέχει η συναλλαγή, αναφορικά με τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και

(δ) το βαθμό ρευστότητας.

3. Σε περίπτωση που το μέσο χρηματαγοράς δεν έχει αξιολογηθεί όσον αφορά την πιστοληπτική του διαβάθμιση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, θεωρείται υψηλής ποιότητας, εφόσον είναι αντίστοιχης ποιότητας με αυτή που προβλέπει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της ΑΕΔΑΚ. Η ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί διαρκώς την πιστοληπτική διαβάθμιση των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει. Αν ο βαθμός αξιολόγησης του μέσου χρηματαγοράς δεν πληροί, μετά την απόκτησή του, τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

4. Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης ληκτότητας και της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, των καταθέσεων και των τεχνικών αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

5. Στην περίπτωση που στο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χρηματαγοράς περιλαμβάνονται σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενσωματώνουν δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option), για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιείται η ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι ανά πάσα στιγμή:

(α) η ΑΕΔΑΚ μπορεί ελεύθερα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία εξάσκησής του,

(β) η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης παραμένει κοντά στο επίπεδο της προσδοκώμενης αξίας του χρηματοπιστωτικού μέσου κατά την επόμενη ημερομηνία εξάσκησης του δικαιώματος και

(γ) βάσει της επενδυτικής στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου, προκύπτει μεγάλη πιθανότητα το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης να εξασκηθεί κατά την επομένη ημερομηνία εξάσκησης.

6. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, διακρίνονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων.

(α) Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων μπορούν να επενδύουν, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, και σε:

(αα) χρεωστικούς τίτλους με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης κάθε τίτλου έως και τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες,

(ββ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CESR.

Το χαρτοφυλάκιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως εξήντα (60) ημέρες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως εκατόν είκοσι (120) ημέρες,

(β) Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων μπορούν να επενδύουν, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, και σε:

(αα) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου,

(ββ) μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μία κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

(γγ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με επιτόκιο μέσων χρηματαγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες,

(δδ) άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων, καθώς και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της CESR. Το χαρτοφυλάκιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 4

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους μπορεί να επενδύεται και σε μετοχές.

Άρθρο 5

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε χρεωστικούς τίτλους. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού τους.

Άρθρο 6

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε μετοχές.

Άρθρο 7

Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια

1. Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο ν. 3283/2004. Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζουν διαχείριση που αποσκοπεί, βάσει μαθηματικού τύπου, στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης κατά τη λήξη τους, διακρατώντας καθ’ όλη τη διάρκειά τους τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου τους. Η προκαθορισμένη απόδοσή τους αναφέρεται σε ορισμένο αριθμό σεναρίων, τα οποία βασίζονται στην αξία των υποκείμενων στοιχείων και προσφέρουν στους μεριδιούχους διαφορετικές αποδόσεις ανά σενάριο.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι δεν επιτρέπεται να εκτίθενται σε περισσότερα του ενός σεναρίου απόδοσης. Η μέγιστη δυνατή απώλεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, όταν μεταβάλλεται το προφίλ απόδοσης του χαρτοφυλακίου του, δεν μπορεί να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) της αρχικής τιμής διάθεσης του μεριδίου. Η μεταβολή που επιφέρει η απόδοση ενός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού στο προφίλ απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη μετάβαση από ένα σενάριο απόδοσης σε ένα άλλο πρέπει να είναι εντός των επενδυτικών ορίων του ν. 3283/2004, όπως εφαρμόζονται στην αρχική αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3. Το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει, σε γλώσσα απλή και κατανοητή από το μέσο επενδυτή, πλήρη στοιχεία αναφορικά με την επενδυτική πολιτική του, τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού και τους μαθηματικούς τύπους για τα επιμέρους σενάρια απόδοσης, την οποία θα λάβουν οι μεριδιούχοι μετά την αφαίρεση των εξόδων που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και εμφανή προειδοποίηση ότι τα σενάρια απόδοσης ισχύουν στη λήξη τους και, ως εκ τούτου, όσοι μεριδιούχοι ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους πριν από τη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενδέχεται να υποστούν σημαντικές απώλειες.

Άρθρο 8

Άλλες Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας απόφασης, μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε: (α) Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη και (β) Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων.

Άρθρο 9

Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη

1. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη αναπαράγουν τη σύνθεση δείκτη μετοχών ή ομολόγων και επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καθαρού ενεργητικού τους σε:

(α) κινητές αξίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δείκτη τον οποίο αναπαράγουν και

(β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία:

(αα) το δείκτη που αναπαράγουν,

(ββ) τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη που αναπαράγουν,

(γγ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το δείκτη που αναπαράγουν.

2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κάλυψη ή τη μείωση (αντιστάθμιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν το δείκτη που αναπαράγουν.

Άρθρο 10

Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων επενδύουν κυρίως σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004.

Άρθρο 11

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Η ΑΕΔΑΚ εξειδικεύει περαιτέρω στον κανονισμό και στο ενημερωτικό δελτίο κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του, περιλαμβανομένου του τίτλου και του σκοπού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Άρθρο 12

Αποκλίσεις

1. Σε περίπτωση απόκλισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από τα όρια των άρθρων 3 έως 10 της απόφασης, ή από τυχόν άλλα όρια που αναφέρονται στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα στην απόφαση και, έως τότε, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε ημερήσια βάση, τη διάρθρωση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση που το αμοιβαίο κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, αποκλίνει από τα όρια της κατηγορίας στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 έως 10 της απόφασης και στον κανονισμό του, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο, η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται όπως προβεί, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, σε ειδική ενημέρωση των μεριδιούχων, εκθέτοντας τους λόγους της απόκλισης και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να επανέλθει εντός των ορίων της κατηγορίας στην οποία ανήκει, με κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Στην περίπτωση που σημειωθεί, οποιαδήποτε ημέρα, απόκλιση από τα ποσοστά που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 10 της απόφασης κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή περισσότερο, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επομένη εργάσιμη ημέρα, εκθέτοντας τους λόγους της απόκλισης.

Άρθρο 13

Πίνακας Επενδύσεων

Η ΑΕΔΑΚ συντάσσει Πίνακα Επενδύσεων με την ποσοστιαία ανά ημερολογιακό τρίμηνο ημερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Πίνακας Επενδύσεων τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΑΚ στο διαδίκτυο, καθώς και στα γραφεία της ΑΕΔΑΚ, και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 14

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί κατά τη δημοσίευση της απόφασης, εκτός των εντασσόμενων στην κατηγορία των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υποβάλλουν αίτηση για την τροποποίηση του κανονισμού τους το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους σύμφωνα με την απόφαση αυτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Η Α’ Αντιπρόεδρος

Μαρίνα Σουγιουλτζή

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη

Παναγιώτης Καβουρόπουλος

Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννης Γούσιος

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com