Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους γ

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1197/05.05.2011
Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

Αριθμ. 1197

(ΦΕΚ Β΄ 1165/08.06.2011)

Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 « Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων » του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/07.10.2009) «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», μετατροπή του ΥΠ. Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπ. Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/07.10.2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και τα Π.Δ. 88 και 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/2010).

4. Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ Β 2408/03.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη».

6. Την αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β 29/18.01.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

7. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 1642/ Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

8. To ΠΔ 127/2010 (ΦΕΚ Α 214/20.12.2010) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

9. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α 187/26.08.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11. Την αριθμ. 399570/10.10.2001 (ΦΕΚ Β 1363/18.10.2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ Β 1639/29.12.2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία»«, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την αριθμ. 1676/26.6.2009 (ΦΕΚ Β 1867/3.9.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας.

14. Την αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ Β 1205/13.07.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

15. Την αριθ. 37501/04.03.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 2000−2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

16. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/03.12.2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 39, 41 και 46, παρ. 3.

17. Το Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α 151/06.09.2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», και ειδικότερα το άρθρο 9.

18. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.

19. Το Νόμο 2362/1995 (ΦΕΚ A 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

20. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 3147/03 (ΦΕΚ Α 135/05.06.2003) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων κι άλλες διατάξεις.

21. Το Π.Δ. 261/1991 (ΦΕΚ Α 98/01.07.1991) «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη».

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 25, 26 και 53.

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2002 «για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΙΙ.

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 26/2004 της Επιτροπής της 30ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου.

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/1994.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 643/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου που συνιστά η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 744/2008 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 16.

29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

30. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφασή της όπως τροποποιείται και ισχύει.

31. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β 2178/23.10.2008) απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013».

32. Την αριθμ. 2058/28−7−2008 (ΦΕΚ Β 1563/6.8.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

33. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013.

34. Την αριθμ. 656/12.3.08 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

35. Την αρίθμ. 2181/20−12−2010 έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

36. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δημόσια δαπάνη ύψους 25.000.000 εκατ. € στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσης νοούνται ως:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.): Έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).

Άξονας Προτεραιότητας: Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που περιλαμβάνει ομάδα μέτρων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013: Η προτεραιότητα στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 για την «Προσαρμογή της Αλιευτικής Προσπάθειας».

Μέτρο: Σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα προτεραιότητας.

Μέτρο 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων». H χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης σε αλιευτικά σκάφη με στόχο την αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου.

Μέτρο 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας». H χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης με στόχο τη βελτίωση των όρων άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Πράξη: Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης), σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Δικαιούχος: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας ενίσχυσης.

Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): Εθνική δημόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013. Ως Διαχειριστική Αρχή έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ): Η υπηρεσία που ενεργεί υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό της σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φορέας Πληρωμής (ΦΠ): Ο φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή και τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους. Ο διαπιστευμένος Οργανισμός πληρωμής ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί ως φορέας πληρωμής για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.

Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας: Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

Δημόσια Ενίσχυση: Η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα για πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.

Ιδιωτική συμμετοχή: Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση μίας Πράξης και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού.

Ιδία συμμετοχή: Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ο Δικαιούχος για την υλοποίηση μίας Πράξης.

Αίτηση ενίσχυσης: Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για μεμονωμένη Πράξη προκειμένου να λάβει δημόσια ενίσχυση.

Παρατυπία: Κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από ενέργεια ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον καταλογισμό στον προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης.

Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε μία πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περιόδου 2007-2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού: Η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.

Αλιευτικός κλάδος: Ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αλιέας: Πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, όπως αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Αλιευτικό σκάφος: Ενεργό επαγγελματικό σκάφος κατά την έννοια του άρθρο 3, στοιχείο γ) του Καν (ΕΚ) 2371/2002, καταχωρημένο στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ).

Σχέδια Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας: Εθνικά στρατηγικά σχέδια όπου καθορίζεται η πολιτική για την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου και στον Οδηγό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας: Αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου.

Άρθρο 2

Υπαγόμενες Πράξεις

1. Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 1.3 “Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων” του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013.

2. Οι υπαγόμενες Πράξεις συμβάλουν στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, με τη στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη προσαρμογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

3. Κατ’ εφαρμογή των Καν. (Ε.Κ.) 2371/2002, 26/2004, 1198/2006, 1967/2006, 498/2007 και 643/2007, στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

4. Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα

Άρθρο 3

Είδος ενισχύσεων Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Δημόσιες οικονομικές ενισχύσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013 για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών.

2. Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για:

(i ) την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, περιλαμβανομένων των βοηθητικών κινητήρων ικανών να βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση επί των αλιευτικών σκαφών καθώς και να μειώσουν τις εκπομπές και να συμβάλλουν στη καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος (Δράσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6).

Δεν χορηγείται ενίσχυση για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών ούτε για την αύξηση της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων. Σε περίπτωση μετασκευής του σκάφους δεν επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητας του σε GT, που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Η αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπεται για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

(ii) την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών (Δράση 7).

Οι ενισχύσεις παρέχονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ο νέος κινητήρας έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ με τον παλαιό

β) για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων εκτός από εκείνα του ανωτέρω σημείου α), ο νέος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό

γ) για τις μηχανότρατες ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, ο νέος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20 % μικρότερης από τον παλαιό, το σκάφος υπόκειται σε σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες (άρθρο 21 στοιχείο στ του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006) και προβλέπονται αλλαγές για χρήση αλιευτικής μεθόδου που απαιτεί μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Η μείωση της ισχύος του κινητήρα κατά τα ανωτέρω σημεία β) και γ) μπορεί να επιτευχθεί από ομάδα σκαφών για κάθε κατηγορία σκαφών των ανωτέρω σημείων β) και γ), υπό τους όρους που καθορίζει η διαδικασία του άρθρου 6 του Καν. (Ε.Κ.) 498/2007 και του ισχύοντος Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

(iii) την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (Δράση 8) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

A ) μέχρι δύο φορές κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο εφόσον:

i. Το σχετικό αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας, αλλάζει την αλιευτική του μέθοδο και εγκαταλείπει το σχετικό τύπο αλιείας προκειμένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των αλιευτικών πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία, ή

ii. Το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο και πληροί αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές πέραν των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου.

B ) για πρώτη φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά:

i. τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας

ii. τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.

(iv) τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών (Δράση 9) με σκοπό:

− τη διατήρηση επί του σκάφους, αλιευμάτων των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη,

− την εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνικών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή,

− τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών,

− τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού,

− την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια ούτε υπονομεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς.

3. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων που θα ενισχυθούν ανέρχεται στα 3.000 ΕΥΡΩ, με εξαίρεση Πράξεις που υπάγονται στη Δράση 8, για τις οποίες δεν τίθεται ελάχιστος προϋπολογισμός.

4. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις ανά αλιευτικό σκάφος από το Μέτρο 1.3 δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται από το Μέτρο 1.1 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (χωρίς ενισχυμένα κίνητρα απόσυρσης). Σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε σκάφη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, όπως προβλέπεται στο ισχύον Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

5. Χορηγούνται κατά προτεραιότητα ενισχύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και ειδικού τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά), καθώς και σκάφη που στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας με βάση σχέδια προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας ή επηρεάζονται από τις νέες τεχνικές απαιτήσεις περί επιλεκτικότητας του κοινοτικού δικαίου.

6. Για Πράξεις που εντάσσονται στο σημείο 2 (iii) Β (i) του παρόντος άρθρου, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται έως την ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές ή κατ’ εξαίρεση για περιορισμένο διάστημα μετά από αυτή την ημερομηνία, το οποίο μπορεί να καθορίζεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

7. Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη λήξη του Προγράμματος.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.3 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν. (Ε.Κ.) 1198/06 του Συμβουλίου) συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, Προτεραιότητα θα δοθεί στους δικαιούχους που έχουν επιμορφωθεί σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένες δομές.

2. Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν θα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα στο κοινοτικό αλιευτικό μητρώο και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών.

Άρθρο 5

Ποσοστά Ενίσχυσης

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσοστά που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου.

2. Τα μέγιστα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 έχουν ως εξής:

Δράσεις 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας

Δ.E.*

≤ 40%

Ι.Σ. **

≥ 60 %

Δράση 7

Αντικατάσταση κινητήρα

Δ.E.

≤ 20 %

Ι.Σ.

≥ 80 %

Δράση 8

Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

Δ.E.

≤ 40 %

Ι.Σ.

≥ 60 %

Δράση 9

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα

Δ.E.

≤ 40 %

Ι.Σ.

≥ 60 %

*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

3. Για Πράξεις που θα υλοποιηθούν σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου, ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Δράσεις 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας

Δ.E.*

≤ 60%

Ι.Σ. **

≥ 40 %

Δράση 7

Αντικατάσταση κινητήρα

Δ.E. *

≤ 40 %

Ι.Σ. **

≥ 60 %

Δράση 8

Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

Δ.E. *

≤ 60 %

Ι.Σ. **

≥ 40 %

Δράση 9

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα

Δ.E. *

≤ 60 %

Ι.Σ. **

≥ 40 %

*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

4. Τα ποσοστά της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Δράση καθορίζονται στις σχετικές Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων του Μέτρου 1.3.

5. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή/και Τραπεζικό Δανεισμό.

6. Στα ποσά που προκύπτουν από τα ποσοστά της παραγράφου 5. συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του Καν. (Ε.Κ.) 498/2007, με τη προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006.

Άρθρο 6

Όρια προϋπολογισμού

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007−2013 ανέρχεται σε 25.000.000 Ευρώ.

2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ ο προϋπολογισμός των Μέτρων δύναται να τροποποιείται, εντός του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007 − 2013 όπως καθορίζεται με το άρθρο 6 της αριθμ. 1676/26.6.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

Άρθρο 7

Αρμόδιες αρχές

1. Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο 2007 − 2013 ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Διαχειριστική Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3614/2007.

2. Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 έχει εκχωρηθεί με την 1676/26.6.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ) η οποία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

3. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παραλαβή και τον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών των υποβαλλόμενων προς ενίσχυση Πράξεων για τις ανάγκες της παρούσας ορίζονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας. Οι αρμοδιότητες καθορίζονται στην παρούσα και στις εκάστοτε σχετικές Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων.

4. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, έως και το πέρας των υποχρεώσεών των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση των πράξεων, ορίζονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας.

Άρθρο 8

Υποβολή Αιτήσεων

1. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκδίδει Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

2. Το περιεχόμενο των Προσκλήσεων περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων η αρμόδια υπηρεσία παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

(i ) τις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και οι επιλέξιμες ή μη δαπάνες

(ii) τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι προκειμένου να επιλεγούν για χρηματοδότηση

(iii) το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός

(iv) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας και του επενδυτικού σχεδίου, όπου απαιτείται

(v ) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων και τις σχετικές χρονικές περιόδους

(vi) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση Πράξεων

(vii) τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις

(viii) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της Αίτησης Ενίσχυσης και ιδίως τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων, αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις Αιτήσεις Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη Πρόσκληση, στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας οι οποίες παραλαμβάνουν και πρωτοκολλούν τις υποβαλλόμενες Αιτήσεις.

Άρθρο 9

Διαδικασία ελέγχου πληρότητας Αιτήσεων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων

1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους ως μηδέποτε υποβληθείσες.

2. Με δεδομένο ότι το σύνολο των δράσεων του μέτρου εμπίπτουν στις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, ενώ επίσης το Εγκεκριμένο Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας περιλαμβάνει δράση αντικατάστασης αλιευτικών εργαλείων για την οποία προβλέπονται ειδικές διατάξεις στην παρούσα απόφαση, στις υποβαλλόμενες αιτήσεις κατά κανόνα γίνεται άμεση αξιολόγηση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

3. Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης κάθε Αίτηση Ενίσχυσης Πράξης αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που ορίζει η παρούσα και η οικεία Πρόσκληση. Ως ημερομηνία υποβολής, λογίζεται η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Αίτησης, στην ΕΥ ΕΦΔ.

4. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01/01/2007 έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000–2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων εξετάζονται κατά προτεραιότητα εφόσον οι δυνητικοί δικαιούχοι επανεκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην πρόσκληση.

5. Ο έλεγχος πληρότητας, η αξιολόγηση και η έγκριση προς ένταξη και χρηματοδότηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης ολοκληρώνεται με τη διαδικασία των διαδοχικών και διακριτών σταδίων που περιγράφονται στη συνέχεια, με βάση τα εκάστοτε εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ισχύοντα κριτήρια ένταξης Πράξεων.

6. Στην πρόσκληση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. Αλιείας για την υποβολή αιτήσεων προσδιορίζεται η μεθοδολογία επιλογής των πράξεων ανά δράση, η οποία μπορεί να είναι η άμεση ή η συγκριτική αξιολόγηση.

Α. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων των Αιτήσεων Ενίσχυσης − Χρηματοδότησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας

(i ) Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση Ενίσχυσης−Χρηματοδότησης. Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει τη πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων.

(ii) Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα της ενίσχυσης, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ. Τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητα της. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η Αίτηση επιστρέφεται και θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα.

(iii) Οι Αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, διαβιβάζονται με συνημμένη τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας της κάθε προτεινόμενης Πράξης και σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο κοινοποιείται στον αιτούντα της ενίσχυσης.

(iv) Αιτήσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις και οι οποίες δεν συμπληρώθηκαν μετά την έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας (ως ανωτέρω) και δεν πληρούν τα κριτήρια της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας επιστρέφονται στους αιτούντες, με σχετική κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ και θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Β. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης − Χρηματοδότησης και επιλογή Πράξεων – Ένταξη Πράξεων στο Πρόγραμμα από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

1. Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των σχετικών του ανωτέρω σημείου Α.(ιιι), η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει σε έλεγχο της επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων και σε αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην εκάστοτε σχετική Πρόσκληση. Για τον έλεγχο των προαναφερθέντων στοιχείων τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλησής τους στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

2. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης όσο και από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Αιτήσεις οι οποίες δεν συμπληρώνονται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας απορρίπτονται και επιστρέφονται στους αιτούντες με σχετική κοινοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, αποστέλλεται στον αιτούντα της ενίσχυσης σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ 2925/13−10−2008 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συστημένη επιστολή. Ταυτόχρονα, όταν προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, αποστέλλεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης σχέδιο Σύμβασης (Σύμφωνο Αποδοχής όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα Απόφαση, με αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής αυτής, καθώς και σχετικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Η αποδοχή των όρων Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης από τον δικαιούχο (υπογραφή σχεδίου Συμφώνου Αποδοχής όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης) οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού σχεδίου. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε Πρόσκληση, η Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης μπορεί να ταυτίζεται με απόφαση − βεβαίωση πληρωμής της πράξης. Διευκρινίζεται ότι και σε αυτή τη περίπτωση απαιτούνται τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης, ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 10, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

5. Ενστάσεις που γίνονται ολικώς ή μερικώς αποδεκτές ή απορρίπτονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων υποβάλλονται στη ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, και ακολουθείται η διαδικασία του ανωτέρω σημείου Β.3, χωρίς δυνατότητα υποβολής νέας ένστασης από τον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως, εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τροποποιημένου σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης, την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για την αποδοχή της. Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων της τροποποιημένης Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης η πράξη απεντάσσεται.

6. Αιτήσεις που δεν εντάσσονται λόγω κάλυψης των πιστώσεων της σχετικής Πρόσκλησης δύναται να επανεξεταστούν κατά προτεραιότητα στη περίπτωση έκδοσης νέας Πρόσκλησης.

7. Αιτήσεις που δεν δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα λόγω οριστικής κάλυψης των πιστώσεων απορρίπτονται και επιστρέφονται στ ους αιτούντες με έγγραφη αιτιολόγηση (με συστημένη επιστολή).

Άρθρο 10

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

1. Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συστήνεται Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) επί των σχεδίων Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του ΕΠΑΛ 2007−013 έργο της οποίας είναι η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, της παρούσας. Για τα μέλη και τους γραμματείς της εν λόγω Επιτροπής, δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη αμοιβή.

2. Η Ε.Ε.Ε. μπορεί να αναβάλλει την εξέταση ενστάσεων για επόμενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισμένων στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο αιτών και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

3. Στη σύνθεση της Ε.Ε.Ε. συμμετέχουν:

α. Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του

β. Δύο (2) στελέχη της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ με αναπληρωτές τους.

4. Η Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους του οικείου Μέτρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, δύο (2) φορές εντός του έτους. Η πρώτη (1η) τακτική συνεδρίαση του έτους πραγματοποιείται έως τη 30η Ιουνίου και η δεύτερη έως την 31η Δεκεμβρίου. Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

5. Η συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε. μπορεί να συνεχίζεται και τις επόμενες, της καθορισμένης ημερομηνίας ημέρες, έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της.

6. Το πρακτικό της Ε.Ε.Ε. είναι δεσμευτικό για την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Άρθρο 11

Διαδικασία Τροποποίησης Πράξεων

1. Οι Πράξεις που εντάσσονται στο οικείο Μέτρο, δύνανται να τροποποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον δικαιούχο στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Εξαιρούνται τροποποιήσεων οι εργασίες που προβλέπονται για τη Δράση 8.

2. Η αίτηση τροποποίησης περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Πρόσκληση και υποβάλλεται εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος που ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης.

3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των εργασιών στις οποίες αναφέρεται, ή ταυτόχρονα με το αίτημα πληρωμής στην περίπτωση προσαρμογής, ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβαίνει σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της.

4. Ανάλογα με το είδος και την έκτασή τους, οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

(i ) Προσαρμογές για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση

(ii) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας

(iii) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης

(iv) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης

(v ) Στις σχετικές Προσκλήσεις καθορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις τροποποίησης ανά κατηγορία της ανωτέρω παραγράφου 4.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση Επαλήθευση Πράξεων

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

2. Το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) συγκροτείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με μέριμνα της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας και απόφαση Περιφερειάρχη και λειτουργεί για το σύνολο των εγκεκριμένων πράξεων σε χωρικό επίπεδο αρμοδιότητάς της ή/και για πράξεις που ολοκληρώνουν το φυσικό αντικείμενο εντός χωρικής αρμοδιότητάς της.

3. Στη σύνθεση του Ο.Ε.Ε. που αποτελείται από τρία μέλη, μετέχουν υπάλληλοι με τις παρακάτω ειδικότητες, με ισάριθμα απαραιτήτως αναπληρωματικά μέλη.

α. Ιχθυολόγος της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας ή υπάλληλος γεωτεχνικής κατεύθυνσης διαφορετικής ειδικότητας που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

β. Οικονομολόγος που υπηρετεί σε υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας.

γ. Εκπρόσωπος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

4. Η επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση πραγματοποιείται μετά από αίτηση του δικαιούχου στον τόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά τόπος ελλιμενισμού / νηολόγησης/ λεμβολόγησης του σκάφους) και συνίσταται στην πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Χρηματοδότησης − Ένταξης Πράξης.

5. Για τις περιπτώσεις σκαφών που εκτελούν εργασίες εκσυγχρονισμού εκτός χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Αλιείας αρχικής υποβολής του φακέλου οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

6. Το Ο.Ε.Ε. οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης του δικαιούχου να συντάξει την Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της εξεταζόμενης Πράξης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Ο.Ε.Ε.

7. Η εκτέλεση του έργου της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Ο.Ε.Ε. το οποίο συνεδριάζει κατ’ αρχήν με τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος με τα αναπληρωματικά.

8. Με απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας μετά από πρόταση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται, στη Μονάδα Γ της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με αρμοδιότητες:

(i) άσκησης των εργασιών των Ο.Ε.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις:

• σε περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί

• σε περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους δεν λειτουργούν

• σε περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί επιτόπια επαλήθευση ή δεν έχει συνταχθεί έκθεση του Ο.Ε.Ε. εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης του δικαιούχου και εφόσον δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

(ii) δευτεροβάθμιας επιτροπής, όσον αφορά τις εργασίες των Ο.Ε.Ε., σε περιπτώσεις διαφωνίας του δικαιούχου επί της έκθεσης επαλήθευσης−πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.

9. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της έκθεσης στην έκδοση Απόφασης − Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης μέρους / του συνόλου των εργασιών και ενδιάμεσης / ολικής Πληρωμής Πράξης, με την οποία:

• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου της Πράξης

• ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευτεί – πιστοποιηθεί.

10. Εκτός της Επιτόπιας Επαλήθευσης για κάθε πράξη, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά, στις Πράξεις δύναται να διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις από την Αρχής Πιστοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς επίσης και έλεγχοι από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Αντικείμενο των επιτόπιων επαληθεύσεων μπορεί να αποτελέσει και η επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιμέρους δαπανών των πράξεων.

12. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Χρηματοδότησης − Ένταξης Πράξης, όπως ενδεικτικά:

• παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης για διαφόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

• διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίησης, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και αδυναμίας του δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,

• παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης ή την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή ολοκλήρωσης

• κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή των Ο.Ε.Ε. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.

εκδίδεται σχετική Απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο.

13. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η παρακολούθηση και επαλήθευση της υλοποίησης των Πράξεων που υπάγονται στη Δράση 8 του Μέτρου 1.3, γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης συνίσταται στον έλεγχο των νόμιμων παραστατικών αγοράς των αλιευτικών εργαλείων που αντικαταστάθηκαν, κατόπιν προσκόμισης/υποβολής αυτών στην κατά τόπο αρμοδία Υπηρεσία Αλιείας, και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της Πράξης εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

14. Εφόσον κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ή μετά το κλείσμο του ΕΠΑΛ 2007−2013, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας ενημερώνουν εγγράφως την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Άρθρο 13

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους

1. H ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ σχηματίζει φάκελο πληρωμής που αποτελείται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσας, τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) (εκτέλεση πληρωμής).

3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας πληρωμών, είναι υπεύθυνος για: α) την είσπραξη των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή (κοινοτική συμμετοχή) και το Κράτος (δημόσια δαπάνη) β) την εκτέλεση των πληρωμών στο ακέραιο και αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς.

4. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στον Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Άρθρο 14

Δικαιολογητικά Πληρωμής

Ως δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων στον δικαιούχο ορίζονται:

1. Η Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

2. Η Σύμβαση (Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης− Ένταξης της Πράξης) και τυχόν τροποποιήσεις αυτής (σε περίπτωση που η σχετική Πρόσκληση απαιτεί την υπογραφή Σύμβασης)

3. Απόσπασμα της συλλογικής απόφασης των έργων (ΣΑΕ) του Π.Δ.Ε στην οποία ανήκει η Πράξη

4. Το αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής του δικαιούχου

5. Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (δεν εφαρμόζεται στις Πράξεις της Δράσης 8)

6. Η απόφαση − βεβαίωση ολοκλήρωσης (μέρους η του συνόλου της πράξης) και πληρωμής της Πράξης

7. Κατάλογος τιμολογίων και λοιπών παραστατικών εγγράφων (δεν εφαρμόζεται στις Πράξεις της Δράσης 8)

8. Έγγραφο της Υπηρεσίας που θα συνοδεύει τα παραπάνω δικαιολογητικά για την αποστολή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 15

Δημοσιονομικές Διορθώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/28−7−2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013» όπως τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 16

Μεταβίβαση επαγγελματικού σκάφους

Η μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 261/1991 όπως τροποποιείται και ισχύει, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και έως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των δικαιούχων, εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της πράξης.

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Για Πράξεις που υπάγονται στις Δράσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 9 του Μέτρου 1.3. εκτός των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του παρόντος, επιλέξιμες προς ενίσχυση δύναται να θεωρηθούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1−1−2007, υπό την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στην παρούσα και τις σχετικές Προσκλήσεις.

Άρθρο 18

Λεπτομέρειες εφαρμογής

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας οι οποίες δύνανται να ταυτίζονται με τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τυποποιημένα έντυπα.

2. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού − Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 25.000.000 Ευρώ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα την Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα την Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑ ΓΙ ΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com